Loading images...

Uzņemšanas noteikumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Pilni uzņemšanas noteikumi 7. un 10. klasēm ir pieejami šeit!

Mācību gada noslēgums

Pateicības pasākums Balvu Valsts ģimnāzijā

EKO forums “Caur vidi uz labāku dzīvi” Balvu Valsts ģimnāzijā.

Muzejnakts – 2018 Balvu Valsts ģimnāzijā.

Šogad Starptautiskā muzeju nakts Latvijā notika četrpadsmito reizi. Arī Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs jau sesto reizi piedāvāja interesentiem apmeklēt skolas muzeju, lai ielūkotos muzeja krājumā, izmantojot piedāvātās aktivitātes, kas atbilda Muzejnakts tēmai „Šūpulis”. Pārnestā nozīmē šūpulis nozīmē vietu, kur kaut kas sācis attīstīties.
Apmeklētājiem Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā tika piedāvāta iespēja orientēties muzeja materiālos – saņemot attēlu lapu, kur bija redzama tikai neliela daļa no kāda muzeja priekšmeta, vajadzēja atrast to pilnībā. Tad telpas gidi, muzeja pulciņa dalībnieki, lapiņā uzlika zīmodziņu vai krāsainu uzlīmi. Tādā veidā, meklējot muzeja eksponātus, varēja iepazīties ar visām četrām skolas muzeja telpām.
Tiem, kuriem vēl bija vēlme un pacietība, varēja burtu mīklā meklēt atbildes uz 11 dažādiem jautājumiem, piemēram, kā sauc mūsu skolas 2.izlaiduma absolventu, kurš visu darba dzīvi, būdams ārsts, veltījis Balviem.
Katrs muzeja apmeklētājs pēc izmantotajām aktivitātēm saņēma kādu nelielu saldumu ar muzeja logo.
Muzejnakts laikā skanēja arī daudzas Balvu dziesminieka Aiņa Šaicāna dziesmas, jo arī viens no muzeja eksponātiem ir tieši šūpulis, kurā viņš bērnībā bijis guldīts.
Pēc sarunām ar skolas muzeja vadītāju, vēstures skolotāju Irēnu Šaicāni, daudzi no apmeklētājiem uzrakstīja pārdomas, ka viņiem šūpulis nozīmē: mieru, bērnu, bērnības atmiņas, mīļuma turētāju, attīstību, bet skolas muzejs kā šūpulis nozīmē: lielu ieguldījumu Balvu nākotnē, kas nes vēstījumu mums visiem, kā pagātnes dāvanu nākotnei, interesantu redzējumu pagātnē, jaukas atmiņas un pozitīvas emocijas.

Balvu Valsts ģimnāzija piedalās ERASMUS + projekta ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship” mācīšanās/mācīšanas mācību aktivitātēs Somijā

Laika posmā no 22. aprīļa līdz 28. aprīlim četras Balvu Valsts ģimnāzijas 8.b.,8,c., 7.a. klašu skolnieces Eva Daniela Pokule, Sintija Kokoreviča, Evelīna Dokāne , Beāte Dārziņa un divas skolotājas – vēstures skolotāja Mudīte Stepanova un angļu valodas skolotāja Inga Vanaga piedalījās Erasmus + programmas aktivitātēs Somijā, Kalajoki pilsētā, Merenojankoulu skolā. Kalajoki ir neliela pilsēta (apm. 10 000 iedzīvotāju) Baltijas jūras, Botnijas līča krastā, aptuveni 700 km ziemeļrietumu virzienā no Somijas galvaspilsētas Helsinkiem, kas projekta aktivitāšu norises laikā nozīmēja došanos atpakaļ tuvāk ziemīgiem laika apstākļiem, joprojām ledus klātam jūras klaidam, taču, galvenokārt, iespēju gūt ieskatu Somijas izglītības sistēmas veiksmes stāsta praktiskajās izpausmēs, veiksmīgā un daudzveidīgā tehnoloģiju pielietojumā mācību/ mācīšanās procesā un sadarbības prasmju kā arī radošumu veicinošu mācību metožu pielietojumā.
Vizītes pirmo dienu(23.04), kā arī visas pārējās caurvija dažādu informāciju tehnoloģiju un rīku prezentācijas, to pielietojums mācību/ mācīšanās un projekta aktivitāšu norisē – atpazinām jau pazīstamus un pielietotus IT rīkus, tādus kā Kahoot, Quizlet, Prezi, kā arī mazāk zināmus, piemēram, Book Creator, RubiStar, Padlet u.c. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja apgūt un pilnveidot kodēšanas un programmēšanas iemaņas izmantojot Micro:bit un QR kodu programmas. Papildus šiem atsevišķajiem IT rīkiem kā būtiska un visaptveroša mācību/ mācīšanās procesa sastāvdaļa Somijas skolās tiek pielietota Google Classroom interneta platforma, kas nodrošina “bezpapīra” jeb digitālu mācību materiālu apmaiņu, mācību procesa monitorēšanu, mācību procesā iesaistīto pušu saziņu un sadarbību, un, kuras efektīvu darbību nodrošina katram skolēnam pieejamiem planšetdatori. Konkurētspējīgs informāciju tehnoloģiju lietojums un radošums inovāciju attīstīšanā kā atslēgas vārdi caurvija vairāku projekta aktivitāšu norisi un jo īpaši tika uzsvērts reģiona lielākās pilsētas Oulu jeb kā somi to dēvē “Arktiskās silikona ielejas” apmeklējuma laika. Šeit skolēni un pedagogi viesojās Oulu zinātnes centrā “Tietomaa”, Oulu mākslas un tehnoloģiju muzejā, kur būtiska ekspozīcijas daļa veltīta Somijas informāciju un sakaru giganta Nokia vēsturei, veiksmes stāstam un tā transformācijām attīstoties jaunā veidolā.
Nedēļas garumā skolēni ļoti aktīvi darbojās. Pirmdienā notika „ledus laušanas” aktivitātes, ko vadīja atraktīvais skolotājs Viljams, tad sākās darbs – https://bookcreator.com/, kur internacionālās grupās nedēļas laikā jāizveido e-grāmata par spilgtākajiem iespaidiem. Somu, spāņu, poļu un latviešu projekta dalībnieki prezentēja savus mājas darbus, izmantojot SCAMPER metodi. Tas ir domāšanas rīks, kas palīdz cilvēkiem domāt par pārmaiņām, lai izveidotu jaunus vai izmainītu eksistējošus produktus. Balvu Valsts ģimnāzijas meitenes stāstīja par SCAMPER metodes pielietojumu vēstures stundā, mācoties par I pasaules karu, un par savām kultūras somām(culture bag), bet prezentācija tika veidota www.powtoon.com. Vakarpusē sekoja kultūras vakars ar katras valsts tradicionālajiem ēdieniem un atraktīviem priekšnesumiem – dziesmām, spēlēm, nacionālām dejām, tostarp arī Tūdaliņ, tagadiņ… Otrdien(24.04)ekskursijas laikā uz Oulu netraucēja pat lietus, autobusā tika izspēlēti mēles mežģi, mikrofonā bija jānorunā savu valstu mēles mežģi. Zinātnes centrā Tietomaa visi apmeklēja populārzinātnisku filmu, piedalījās aktivitātēs, Oulu mākslas un tehnoloģiju muzejā iepazinās ar Somijas informāciju un sakaru giganta Nokia vēsturi. Sekoja ekskursija pa Oulu vecpilsētu un brīvais laiks.Trešdien (25.04.)skolēni piedalījās mācību stundās kopā ar viesģimenēm, turpināja darbu pie e-grāmatām, kā arī apguva un pilnveidoja kodēšanas un programmēšanas iemaņas izmantojot Micro:bit, veidojot spēles. Ceturtdien (26.04) visi projekta dalībnieki devās pārgājienā uz Poukamu, Vihasniemi pie Botnijas līča, kur skolotāju Aino un Sannas vadībā, izmantoja QR kodu programmas un piedalījās dažādās skautu aktivitātēs – orientēšanās ar uzdevumiem, dabas materiālu izmantošana , putnu vērošanas torņa apmeklējums, malkas zāģēšana u.c. Noslēgumā draudzīgi tika ceptas desiņas un maršmelovi, spēlētas somu spēles. Pēcpusdienā projektā iesaistītie skolēni apmeklēja Kalajoki baseinu. Piektdien (27.04)laiks ritēja, veidojot un izspēlējot Kahoot, katra grupa prezentēja izveidoto e-grāmatu par projekta nedēļu, tika izvērtēts projekta darbs RubiStar, kam sekoja dāvanas un sertifikāti, bet vakarā atvadu pasākums. Agrā sestdienas rītā ar asarām meitenes atvadījās no viesģimenēm un jauniegūtajiem draugiem. Projekta aktivitātēs iesaistīto skolnieču vārdā sirsnīgs paldies par viesģimeņu laipnību un ieinteresētību, uzņemot mūsu skolnieces, jo pēc skolā un ārpus skolas pavadītajām aktivitātēm meitenēm tika piedāvāts gan peldbaseina, gan somu kultūras un dzīvesveida neatņemamas sastāvdaļas – saunas apmeklējums, tuvākas un tālākas apkaimes iepazīšanas ekskursijas. Paldies ģimenēm par viesmīlīgo uzņemšanu! Pašu projekta aktivitāšu dalībnieču, Balvu valsts ģimnāzijas skolnieču vērtējumā būtiskākie ieguvumi, jaunatklājumi un secinājumi atgriežoties mājās:
• Ļoti patika atmosfēra Somijā, izplānotās aktivitātes
• Visi bija ļoti draudzīgi
• šādi projekti ir laba iespēja iepazīt pasauli un iegūt jaunus draugus (Sintija)
• Šīs septiņas dienas bija aizraujošas, patīkami, pozitīvi cilvēki, dažreiz bija sajūta kā mājās
• Iemācījos kļūt atbildīgāka un sāku cilvēkus vairāk novērtēt, jo katrs esam citādāks(Eva Daniela)
• Ieguvu jaunus draugus un jaunu pieredzi, redzēju skaistu valsti, kurā noteikti vēlos atgriezties (Evelīna)
• Es negribēju braukt mājās! Visvairāk man patika dzīvošana viesģimenēs un jaunu draugu iegūšana. Pozitīvas un labas atmiņas!(Beāte)
Piedalīšanās Erasmus+ projekta aktivitātēs paplašināja redzesloku, uzlaboja angļu valodas prasmes, saskarsmes prasmes, sniedza jaunu pieredzi darbā ar ITK. Darbojoties kopā ar somu, spāņu, poļu skolēniem, tika popularizēta Balvu Valsts ģimnāzija, Balvi un Latvija. Nākamā projekta dalībnieku tikšanās rudenī notiks Balvos. Uz tikšanos!

Sveicam skolotāju Līviju Bukovsku skaistajā jubilejā!

Atraisi domas līdzi vējam,
Stāvi pretim cīruļu putenim,
No pumpuriem spēku smel,
Uzziedi līdzi māllēpēm
Un esi laimīga!

Sveicam skaistajā jubilejā!
BVĢ kolektīvs

Sveicam skolas psiholoģi Gintu Keišu skaistajā jubilejā!

Tik interesanti neprātīga pasaule
Kad gribas laimīgai būt-skaistumu rast.
Kad nepietiek mirkļu dvēselisku,
Bet pietiek vilinoši neveiksmīgu
Izsmalcināti skaistu melodiju
Bezrūpīgi klausīties,
Līdz apjaust, es jau tepat vien esmu-
Ar rožu ziedu smaržu plaukstās,
Ar mīlestības pēkšņo mirkli.

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas saime

Skolēnu pašpārvalde dodas ekskursijā

Skolēnu pašpārvaldei aizvadīts darbīgs un notikumiem bagāts gads, tāpēc nolēmām mācību gada noslēgumā kopā atpūsties, dodoties ekskursijā. 27. aprīļa rītā devāmies ceļā. Mūsu skola ir zaļi domājoša, aktīvi piedalās eko aktivitātēs, tāpēc pirmais pieturas punkts bija izzinoši izglītojošs- ZAAO atkritumu poligons Daibē, kur iepazināmies ar atkritumu pārstrādes procesu un piedalījāmies interesantā nodarbībā “Ilgtspējīga attīstība, “Nulles atkritumu koncepts””.
Tad devāmies uz Rīgu, tur apmeklējām “Cosmo” ilūziju muzeju un Motormuzeju.
Diena bija patīkamām emocijām bagāta un izdevusies.

Profesiju meistari ģimnāzijā

Š.g. 18., 25. aprīlī un 9.maijā Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās divi karjeras attīstības atbalsta pasākumi: „Meistaru karuselis” sadarbībā ar skaistumkopšanas eksperti Intu Ozolu un „Iekāpjot profesiju kurpēs” sadarbībā ar autoskolas instruktoru Pēteri Komarovski.
Inta Ozola vadīja izglītojošas nodarbības 7.-9.klašu skolniecēm ar mērķi iepazīstināt skolnieces ar friziera un skaistumkopšanas speciālista profesijām, galvenajiem darba pienākumiem, ar nepieciešamajiem darba instrumentiem un par izglītību, kas nepieciešama, lai veiktu šos amatus. Skolnieces tika iesaistītas praktiskajā meistarklasē: tika iepazīstinātas ar nepieciešamajiem instrumentiem un to pielietošanu, kā noteikt sejas ādas tipu, kā kopt sejas ādu, kādi ir dekoratīvās kosmētikas uzklāšanas trīs soļi, kā arī par ķermeņa un matu kopšanu un
aromātu izmantošanu attiecīgajā vecumā. Meitenēm bija iespēja iejusties modeles lomā, uzdot sev interesējošos jautājumus.
Pēteris Komarovskis 7.-9.klases skolniekus iepazīstināja ar autoskolas instruktora profesiju, galvenajiem darba pienākumiem, ar nepieciešamajiem darba instrumentiem un par izglītību, kas nepieciešama, lai veiktu šos amatu. Skolnieki tika iepazīstināti ar drošības noteikumiem uz ielas, kā arī par to, kas jāievēro, ja ir velosipēdista un motociklistu apliecības. Skolēni ir izpratuši, kā nelikumīga rīcība uz ielas var ietekmēt viņu karjeru un nākotnes profesijas izvēli. Zēni aktīvi uzdeva sev interesējošos jautājumus.


Informāciju sagatavoja:
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
karjeras konsultante Anita Laurena

Labais darbs Latvijai – 9.c, 8.c

Cilvēki, kuri dzīvo veco ļaužu pansionātā, labprāt īsina laiku, lasot grāmatas. Sazinājāmies ar pansionāta „Balvi” direktori un noskaidrojām, ka grāmatas pansionāta bibliotēkā lieti noderētu. Mēs, 8c.un 9c.klases skolēni un audzinātājas,nolēmām, ka varam iepriecināt vecos cilvēkus, sarūpējām interesantas daiļliteratūras grāmatas un uzdāvinājām tās Balvu pansionāta iemītniekiem.