Dokumentu pieņemšana

Dokumentu pieņemšana iestājai 10. klasē no 14.06. līdz 21.06, iestājai 7. klasē turpinās līdz 21.06.

Aktuālā informācija

Dalību projektā noslēdz arī Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši

Š.g. 4. jūnijā, projekta “Sarunas ar jauniešiem par Eiropas nākotni” šī semestra noslēguma pasākumā ar skolu jauniešiem diskutējām par sociālo drošību jauniešu vidē. Domnīcā, ko rīkoja Babītes vidusskolas jaunieši runāju par piecām efektīvas līderības komponentēm, kas, manuprāt, noder katram jaunietim, lai daudz efektīvāk sasniegtu savus mērķus gan mācību procesā, gan arī tālākā dzīves posmā.

Jau pirms diviem gadiem, pēc manas iniciatīvas, sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” esam uzsākuši projektu “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”, kura mērķis ir 10. – 12.klašu jauniešiem no divpadsmit Latvijas skolām attīstīt personiskās līderības prasmes un iepazīt būtiskas Eiropas tēmas, tādas kā informācijas telpas drošība, dezinformācija, izglītība 21. gadsimtā, digitalizācija, starptautiskā drošība, demokrātijas aizsardzība un klimata pārmaiņas.

Projekta ietvaros jauniešiem bija iespēja tikties ar Latvijas formālajiem un neformālajiem līderiem un pašiem organizēt tiešsaistes domnīcas citu skolu jauniešiem, kā saņemt atbalstu un motivāciju savas personības pilnveidei.

Semestra noslēgumā vēlos pateikties ikvienam skolēnam un pedagogam no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Kandavas reģionālās vidusskolas, Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Babītes vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Brocēnu vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas, Rīgas Juglas vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, kā arī šo semināru lektoriem un Mūžizglītības un kultūras institūtam “Vitae” par izturību, aktīvo iesaisti un dalību, organizējot un diskutējot tiešsaistes formātā par vienlaikus tik daudzšķautnaino tematu, kāda ir Eiropas nākotnes tematika.

Pēc vasaras atpūtas, aicinu arī citas Latvijas nevalstiskās organizācijas rudenī iesaistīt pēc iespējas plašāk mūsu jauniešus pilnvērtīgā sarunā par Eiropas nākotnes tematiku, jo Eiropas nākotne, vispirms, pieder mūsu jauniešiem.

Sarunas ar jauniešiem par Eiropas nākotni finansiāli atbalsta Eiropas Parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa (ECR Group).

Informācijai:

Eiropas Savienībā ir atklāta jauna daudzvalodu digitāla platforma (latviešu valodā interneta vietne ir atrodama šeit: https://futureu.europa.eu/?locale=lv), kurā ikviens eiropietis, tostarp katrs Latvijas iedzīvotājs, var izteikt savu viedokli par Eiropas nākotnei būtiskām tēmām, piemēram, par veselības aprūpi, par nodarbinātību, spēcīgāku ekonomiku un sociālo taisnīgumu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, migrāciju, kā arī izglītības un kultūras jautājumiem. #NākotnePiederTev.

Virtuāla tikšanās ar aktieri Rihardu Leperu

Mācību gada izskaņā, 31. maijā, Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-12. klašu skolēniem tika piedāvāta  programmas “Latvijas Skolas soma” nodarbība, kuru vadīja aktieris  Rihards Lepers.

Mākslinieks stāstīja par savu dzīves ceļu  aktiera profesijā, uzsvēra darba un nepārtrauktas sevis pilnveidošanas nepieciešamību, lai spētu konkurēt mūsdienu darba  tirgū un saniegtu augstus rezultātus mainīgajā pasaulē.  Aktiera stāstījumu papildināja interaktīvi uzdevumi  un jauki  muzikāli priekšnesumi. Mākslinieks uzsvēra ģimenes nozīmi  personības izaugsmes ceļā, vērsa jauniešu uzmanību uz mērķu sasniegšanas un savu vēlmju apzināšanas metodēm.

Tā bija lieliska saruna par dzīvi, kuras laikā bija iespēja vairāk iepazīt radoša cilvēka ikdienu, gūt dziļāku izpratni par kultūras un teātra mākslas norisēm.

Pateicības pasākums

 

28. maijā ikgadējā Pateicības pasākumā (šoreiz platformā Zoom) tika godināti čaklākie skolēni un teikti paldies vārdi skolēnu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem. Pasākumu vadīja aktieris Rihards Lepers, kurš  radīja patiesi priecīgu svētku atmosfēru, nosaucot labākos skolēnus un iesaistot visus klātesošos jaukā s aktivitātēs, un aicinot dziedāt līdzi.

Direktore ar patiesu lepnumu atzina, ka šogad BVĢ augstā līmenī mācījās 48 skolēni jeb  15,6%, vidējais vērtējums 9 balles un augstāk  ir 40 skolēniem jeb 13% un 29 skolēni jeb 9,4% ir mācību olimpiāžu laureāti.

 Labākie mācībās ir:

Iļja Polis 7a
Una Niedra 7a
Ailena Lielbārde 7a
Nadīna Līva Logina 7a
Artūrs Pušpurs 7a
Sindija Saide 7a
Ņikita Petrovs 7a
Nataļja Petrova 7a
Angelīna Krivošejeva 7a
Jānis Jermacāns 7a
Armands Čugurovs 7a
Sendija Sejāne 7b
Ritvars Avotiņš 7c
Jūlija Antonova 7c
Leo Eliass Morozs 7c
Sindija Pauliņa 7c
Solvita Dzergača 8a
Linda Kravale 8a
Edgars Leišavnieks 8a
Ilva Kataja-Paegle 8a
Sindija Raibekaze 8a
Letīcija Grīsle 8a
Sanija Skalova 8c
Līga Panga 8c
Ella Šļakota 9c
Krista Arule 9b
Laura Jeromāne 9d
Lineta Kopāne 9d
Laura Kopāne 9d
Aiva Melne 9d
Līna Ivanova 9d
Digna Cibule 10b
Līva Lukste 10b
Dita Dmitrijeva 10b
Kristers Leišavnieks 10b
Megija Kriviša 10b
Anete Zakarīte 10b
Ketija Mozule 10b
Agnese Loča 10b
Šeila Aleksejeva 10a
Ketija Rakstiņa 10a
Diāna Daniela Voika 9a
Ance Salmane 11a
Evelīna Dokāne 11a
Egija Logina 11a
Viesturs Supe 11a
Adelīna Diāna Mālija 11a
Marija Lukste 11a
Ričards Ķirsons 11a
Katrīna Buglova 11a
Samanta Zubova 11a
Karlīna Ločmele 11b
Signe Grigule 11b
Sintija Kokoreviča 11b
Elija Dmitrijeva 12a
Dinija Zača 12a
Artūrs Supe 12a
Marija Arnicāne 12a
Anna Elīza Buglova 12a
Samanta Dzergača 12a
Nadīna Magone 12a
Dāvis Bisenieks 12b
Anete Bērziņa 12b

 

Direktore īpaši pateicās skolotājiem, kuru audzēkņi  guvuši augstus sasniegumus olimpiādēs. Skolotājai Vinetai Muzaļevskai par skolēna sagatavošanu starpnovadu  un STARPTAUTISKAJAI ekonomikas olimpiādei, skolotājai Ievai Useniecei par skolēna sagatavošanu starpnovadu un VALSTS ģeogrāfijas olimpiādei, skolotājām Rudītei Priedeslaipai, Irīnai Krivošejevai, Ingai Vanagai, Sandrai Mozulei par skolēnu sagatavošanu starpnovadu un valsts olimpiādēm un reģiona zinātnisko darbu konferencei, skolotājām Irēnai Šaicānei, Ilgai Petrovai, Aijai Dvinskai, Annai Barbaniškai, Anitai Kamenderei, Āritai Andrejevai, Gaidai Fengānei, Irinai Kovšovai, Anitai Balantajevai par skolēnu sagatavošanu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēm. Direktore teica vissirsnīgākos paldies vārdus skolas kolektīvam un vecākiem, jo tikai sadarbojoties ir iespējams sasniegt augstus mērķus.

Pateicības pasākumā tika nosaukti arī konkursa “Gada klase” uzvarētāji. “Gada klases” titulu ieguva  7. a klase proģimnāzijas posmā (klases audzinātāja  Anita Kamendere) un 12.a klase ģimnāzijas posmā (klases audzinātāja Vineta Muzaļevska).

Skolas saime pateicās skolas direktorei par ieguldīto darbu skolas attīstībā.

Lai gandarījums par paveikto un saulaina vasara!

Balvu Valsts ģimnāzijai 90

Skolas jubileja šogad tika svinēta neierasti- platformā Zoom. Skolas saime svētkiem gatavojās visu mācību gadu. Tika realizētas vairākas iniciatīvas, kas vairoja svētku prieku, raisīja lepnumu par savu skolu, ļāva katram sniegt savu artavu svētku tapšanā un dziļāk iepazīt skolas vēstures lappuses.
Direktores vietniece audzināšanas jomā ierosināja veidot stendus, kuros būtu apkopota skolas vēsture desmitgadēs. Vēstures skolotāja Irēna Šaicāne ar prieku atsaucās šim aicinājumam un visa mācību gada garumā atlasīja un apkopoja skolas vēstures faktus un kopā ar savu meitu, Balvu Valsts ģimnāzijas absolventi Lieni Šaicāni, izveidoja grafisko dizainu deviņiem stendiem. Izveidotie stendi skolas jubilejas svinību laikā bija apskatāmi skolas iekšpagalmā, bet turpmāk rotās skolas gaiteņa sienas. Skolotāja Irēna, izmantojot apkopotos materiālus, izveidoja arī interesantas vēstures stundas, lai padziļinātu skolēnu zināšanas par ģimnāzijas un Balvu vēsturi.
Lai ģimnāzijas virtuālās jubilejas viesi varētu iepazīties ar skolas vēsturi desmitgadēs, skolotāja Irēna un Liene Šaicāne izveidoja video stāstu, kurš tika demonstrēts pasākuma laikā.
Savukārt skolēnu pašpārvalde ierosināja veidot dāvanu skolai, kurā katrs varētu ieguldīt savu sirdsmīlestību. Ikviens Balvu Valsts ģimnāzijas skolēns, skolotājs un tehniskais darbinieks tika aicināts izkrāsot un nogādāt uz skolu vienu puzles gabaliņu, kurus skolotājas Daina un Indra apkopoja skaitlī 90. Tas rotā ģimnāziju un atgādina par skolas apaļo jubileju.
Otra skolēnu pašpārvaldes iniciatīva, gatavojoties skolas jubilejai, bija papildināt skolēnu pašpārvaldes portretu galeriju ar bijušo Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes prezidentu atmiņām un spēka vārdiem. Tika izveidoti aptaujas jautājumi, uzmeklēti septiņpadsmit bijušie prezidenti, un saņemtās atbildes apkopotas un noformētas ģimnāzijas absolventes Elīnas Kalniņas dizaina rāmīšos. Skolēnu pašpārvaldes dalībniece Krista Arule kopā ar direktores vietnieku IT jomā Arni Stucku izveidoja video stāstu par šīm aktivitātēm, lai skolas jubilejas viesi un bijušie pašpārvaldes prezidenti varētu novērtēt skaistā kopdarba rezultātu.
Īpašu svētku noskaņu radīja jubilejas pasākuma moderators aktieris Rihards Lepers, kurš jubilejas pasākumā priecēja klātesošos ar skolas absolventu atmiņu stāstu fragmentu lasījumiem un muzikāliem priekšnesumiem.
Esam patiesi priecīgi, ka skolas jubilejas viesu vidū bija arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš arī ir absolvējis Balvu Valsts ģimnāziju. Priekšēdētājs pasniedza Balvu novada domes atzinības rakstus bijušajiem Balvu Valsts ģimnāzijas direktoriem – DOMINIKAM SVARINSKIM par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un vadības darbā, par augstu profesionalitāti skolas izaugsmes veicināšanā un VIKTORAM ŠĻUNCEVAM par ieguldījumu skolas renovācijas īstenošanā un Valsts ģimnāzijas statusa iegūšanā, kā arī tagadējai Balvu Valsts ģimnāzijas direktorei INESEI PAIDEREI par profesionālu, inovatīvu darbu skolas vadībā un mērķtiecīgu izglītības procesa organizēšanu un sakarā ar Balvu Valsts ģimnāzijas 90 gadu jubileju.
Atzinības rakstus saņēma arī bijusī Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja VERONIKA SPRIDZĀNE par profesionālu un ilggadēju pedagoģisko un audzināšanas darbu Balvu Valsts ģimnāzijā, sagatavojot skolēnus konkursiem un valsts olimpiādēm, audzinātāju metodiskās apvienības vadīšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un sakarā ar Balvu Valsts ģimnāzijas 90 gadu jubileju, Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā INĀRA KONIVALE par ilggadēju un profesionālu pedagoģisko un metodisko darbu Balvu Valsts ģimnāzijā, sagatavojot skolēnus konkursiem un olimpiādēm, godprātīgu audzināšanas pienākumu veikšanu novada izglītības jomas attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un sakarā ar Balvu Valsts ģimnāzijas 90 gadu jubileju, Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja IRĒNA ŠAICĀNE par profesionālu un ilggadēju pedagoģisko un metodisko darbu Balvu Valsts ģimnāzijā, sagatavojot skolēnus starpnovadu un valsts olimpiādēm, realizējot profesionālās pilnveides kursu programmas Latvijas skolu pedagogiem, par ieguldījumu muzejpedagoģiskajā darbā, novada izglītības jomas attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva sveica klātesošos jubilejā un izteica patiesu lepnumu par skolas sakārtoto vidi, talantīgajiem skolēniem un zinošo, radošo un mērķtiecīgo ģimnāzijas saimi.
Klātesošos uzrunāja un svētības vārdus teica arī Balvu Romas katoļu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs un ģimnāzijas padomes ilggadējā vadītāja Aija Mežale.
Ģimnāzjas direktore savā uzrunā šķetināja skolas vēstures spilgtākos dzīparus un izcēla bijušo skolas direktoru ieguldījumu skolas attīstībā, pateicās skolotāju kolektīvam un darbiniekiem par nesavtīgo darbu.
Īpaši priecīgi bija vērot skolas absolventa Kristiāna Boktas ar patiesu mīlestību veidoto video, ko jaunietis dāvināja skolai jubilejā.
Ar lepnumu raudzījāmies arī videostāstā par Balvu Valsts ģimnāziju šodien, kuru veidoja skolas vadības komanda, sadarbojoties ar ģimnāzijas absolventu Salvi Masu un 12. klases skolēnu Dāvi Bisenieku.
Skolas muzikālie jaunieši Sigita Keiša, Krista Arule, Jānis Bikaviņš, Roberts un Ričards Ķirsoni, Agrita Prole, Ketija Rakstiņa, Nadīna Magone, Angelīna Krivošejeva un skolotājas – Aija Nagle un Anastasija Ločmele – valsts un skolas himnai ļāva skanēt īpaši krāšņi, bet skolotāja Arņa Stuckas un Kristiāna Boktas iedvesmojošie video lieliski papildināja skanējumu.
Svētku sajūtas turpinājās 29. maija vakarā, kad skolas ēka iemirdzējās neparastā krāšņumā, priecējot ikvienu balvenieti un liekot sajust īpašu svētku prieku. Paldies Ivaram Saidem un viņa komandai par profesionālo darbu, paldies skolotājam Arnim Stuckam un Kristiānam Boktam par vizualizācijām uz skolas ārsienas!
Paldies ikvienam skolotājam, skolas tehniskajam darbiniekam un skolēnam par līdzdalību un ieguldīto darbu ģimnāzijas 90 gadu jubilejas svinību organizēšanā!
Lai svētku prieks vēl ilgi saglabājas ikviena sirdī, kas Balvu Valsts ģimnāziju sauc par savējo!

Drošības diena

27. maijā platformā ZOOM Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem tika rīkota Drošības diena. Pasākuma mērķis bija skaidrot skolēniem drošības noteikumus, lai skolēni justos droši un pasargāti vasaras periodā dažādās dzīves situācijās.
Drošības dienā piedalījās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Ruslana Priedeslaipa, viņa stāstīja par satiksmes drošību vasarā un jauniešu atbildību dažādās dzīves situācijās.
Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļas vada komandieris leitnants Lauris Laizāns atgādināja par ugunsdrošību un drošību ūdens tuvumā
Ārsts psihiatrs, narkologs Raivis Logins stāstīja par psihes veselības būtiskākajiem aspektiem un atkarības vielu ietekmi.
Drošības dienas noslēgumā jauniešiem bija iespēja noskatīties AS “Sadales tīkls” komandas iesūtīto filmiņu “Elektrodrošība”.
Lai visiem droša vasara!

Izlaidumi Balvu Valsts ģimnāzijā

21.05.2021. Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem

Balvu Valsts ģimnāzija piedalās akcijā “Ienāc izglītības gaismā!”

Naktī no 22. uz 23. maiju Balvu Valsts gimnāzijas logos dega gaisma, lai parādītu, ka skolas sirdspuksti turpina pukstēt!
Paldies Ogres Valsts gimnāzijai par aicinājumu iesaistīties akcijā!
#ienacizglitibasgaisma #ienācizglītībasgaismā

Goda raksts Dāvim Biseniekam

Par izcilību EIROPAS EKSĀMENĀ 2021, iekļūstot 10. -12. klašu grupas TOP 30 starp 3942 dalībniekiem.