Nāc un esi viens no mums!

Skolēnu uzņemšana 7. klasē.
1. Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.) izglītības programmā uzņem izglītojamos 7. klasēs, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk, nav neattaisnotu stundu kavējumu, vidējais vērtējums ir 5,5 balles.
2. Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.) humanitārā un sociālā virziena programmā uzņem izglītojamos 7. klasēs, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk, nav neattaisnotu stundu kavējumu, vidējais vērtējums ir 5,5 balles, vērtējums gadā angļu valodā ir 6 balles.
3. Pamatizglītības otrā posma (7. – 9.) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā uzņem izglītojamos 7. klasēs, kuru 6. klases liecībā mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk, nav neattaisnotu stundu kavējumu, vidējais vērtējums ir 5,5 balles, vērtējums gadā dabaszinībās ir 6 balles.
4. Dokumentu pieņemšana notiek līdz 20.augustam.

Skolēnu uzņemšana 10. klasē.
1. 10. klasē skolēnus uzņem pēc viņu izvēles šādās izglītības programmās:
1.1.vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, programmas kods 31011011;
1.2.vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, programmas kods 31012011;
1.3.vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā, programmas kods 31013011;
2.Ģimnāzijas 10.klasē uzņem izglītojamos, kuriem ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstā gada un eksāmenu mācību sasniegumos nav nepietiekamu vērtējumu, bet vidējais vērtējums ir 6 balles.
3. Programmu izvēle:
3.1. humanitāro un sociālo zinību virziena vispārējās vidējās izglītības programmu var izvēlēties tie skolēni, kam apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā visas atzīmes ir pietiekamā līmenī, bet vērtējums 4 balles nav humanitāro vai sociālo zinību priekšmetos: latviešu valodā, angļu valodā, krievu/vācu valodā, sociālajās zinībās, ballu kopsumma minētajos priekšmetos ir 22;
3.2. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena vispārējās vidējās izglītības programmu var izvēlēties tie skolēni, kam apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā visas atzīmes ir pietiekamā līmenī, bet vērtējums 4 balles nav matemātikas un dabaszinību priekšmetos: matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ballu kopsumma minētajos priekšmetos ir 22;
3.3. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (datordizains) vispārējās vidējās izglītības programmu var izvēlēties tie skolēni, kam apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā visas atzīmes ir pietiekamā līmenī, bet vērtējums 4 balles nav jomas priekšmetos:matemātikā, angļu valodā, informātikā, vizuālajā mākslā, ballu kopsumma minētajos priekšmetos ir 22;
3.4. vispārizglītojošā virziena vispārējās vidējās izglītības programmu var izvēlēties tie skolēni, kam apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā visas atzīmes ir pietiekamā līmenī, bet vērtējums 4 balles nav vispārizglītojošajos priekšmetos: latviešu valodā, Latvijas vēsturē, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā, ballu kopsumma minētajos priekšmetos ir 22;
4. Ja kādā izglītības programmā izglītojamo skaits ir mazāks par noteikto, tad uzņemšanas komisija var piedāvāt un vienoties ar izglītojamo par vietu citā izglītības programmā.
5. Valsts, novada olimpiāžu un konkursu laureātiem ir tiesības iesniegt sasniegumu apliecinājumus(diplomus, atzinības, pateicības rakstus, sertifikātus u.c.). Minētie sasniegumi tiek ņemti vērā, uzņemot ģimnāzijā.
6. Izglītojamam nedrīkst būt neattaisnoti mācību stundu kavējumi, uzvedības pārkāpumi. Uzņemšanas komisijai ir tiesības sazināties ar skolu, lai to noskaidrotu.
7. Dokumentu pieņemšana notiek līdz 20.augustam.

Uzņemšanas komisijas darbība.
1. Izglītojamo uzņemšanu ģimnāzijā visās izglītības programmās organizē uzņemšanas komisija, kuras sastāvu katru gadu ar rīkojumu apstiprina ģimnāzijas direktors.
2. Uzņemšanas komisija sagatavo lēmumus par izglītojamo ieskaitīšanu ģimnāzijas klasēs un pamatizglītības klasēs, kā arī sagatavo rezervē esošo izglītojamo sarakstu, kuri var pretendēt uz vakantajām vietām.
3. Ar ģimnāzijā uzņemto skolēnu sarakstu var iepazīties ģimnāzijas lietvedībā.

9. klases izlaidums fotomirkļos

12. klašu izlaidums

9. klašu izlaidums

12. klašu izlaidums

12klv2

9. klašu izlaidums

9klv1

Radošo darbu izstāde

Mācību gada noslēgumā skolas bibliotēkas apmeklētājus priecē skolēnu radošo darbu izstāde. Izstādē pārsvarā var apskatīt 9.klašu meiteņu gada noslēguma darbus, kā arī 7.klašu adījumus un 11. klašu apgleznotos šķīvjus un krūzītes. Skolēni, kuru darbi ir apskatāmi izstādē, ir strādājuši skolotāju Sandras Mozules un Daigas Zvirbules vadībā.
Saulainu un radošu vasaru vēlot,
Bibliotekāre Lūcija

EKO skolu salidojums

26.maijā mūsu skolas EKO pulciņš rīkoja EKO skolu salidojumu, ciemos uzņemot Stacijas pamatskolas, Rugāju vidusskolas un Eglaines pamatskolas komandas. Kopā pavadīts lielisks laiks, dalīta pieredze un radītas vēl zaļākas domas. Paldies skolotājai Ievai Useniecei un skolas EKO pulciņam!
Ar zaļāku skatu nākotnē!

18673079_416109188770520_7579845961950562705_o

Mācību gada noslēgums!

noslegums22

Sporta diena Balvu Valsts ģimnāzijā

sporta_diena