Loading images...

Jan 16

Ģimnāzijas skolēnus izglīto Daugavpils Universitātes mācībspēki.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros” ir nodrošināta iespēja apgūt nodarbību ciklu individualizētam mācību atbalstam dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos Daugavpils Universitātes mācībspēku vadībā.

10.janvārī 7.-9.klašu skolēniem nodarbības matemātikā vadīja asociētais profesors, matemātikas doktors, Matemātikas un fizikas katedras vadītājs Armands Gricāns, fizikā – fizikas bakalaurs, maģistra studiju programmas “Fizika” studējošais Valdis Mizers, bioloģijas zinības apguva kopā ar bioloģijas maģistru Aināru Pankjānu, bet ķīmijā eksperimentēja kopā ar ķīmijas bakalauri, maģistra studiju programmas “Izglītība”(ķīmijas, bioloģijas skolotājs) studējošo Madaru Vingri.

Skolēni bija apmierināti, jo nodarbībās guva jaunas zināšanas un prasmes, noderīgu informāciju. Skolēniem patika praktiskā darbošanās, eksperimenti daudzveidīgie uzdevumi un pozitīvā gaisotne sadarbībā ar pasniedzējiem.

Nodarbību cikls 7.-9.klašu skolēniem matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā turpināsies līdz maijam.

Jan 06

Janvārī skolas bibliotēkā

Jan 02

ERASMUS+ projekts CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” tikšanās Mersin, Turcijā.

No 2.-6.decembrim Balvu Valsts ģimnāzijas komanda piedalījās Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” noslēdzošās mobilitātes aktivitātēs kopā ar turku, slovēņu un rumāņu skolu komandām. Arī šīs vizītes laikā visas aktivitātes bija vērstas uz projekta mērķa sasniegšanu – starptautiskas sadarbības izveidošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Projekta vizītes laikā tika gūts priekšstats par Turcijas izglītības sistēmu viesojoties gan sākumskolās, gan vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Tika vērotas dažādas skolotāju darba formas un skolēnu iesaistīšana aktīvā mācību procesā ar spēļu elementiem. Nedēļas ietvaros notika skolēnu sadarbība un pilnvērtīga iekļaušanās projekta aktivitātēs gan vadot spēles un komunicējot angļu valodā, gan piedaloties citu valstu prezentētajās spēlēs. Ģimnāzijas skolnieces ne tikai uzlaboja savas svešvalodu prasmes, bet arī izpētīja un popularizēja latviešu tautas tradīcijas. Jebkura spēle paaugstina bērna sociālo aktivitāti, attīsta neverbālo komunikāciju, pilnveido saskarsmes prasmes, paaugstina emocionālās inteliģences līmeni.   Spēļu spēlēšana sniedz ieguldījumu bērnu sociāli emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju. Aktīvi piedaloties partnervalstu prezentētajās spēlēs, skolēni attīstīja arī prasmi uzklausīt citu viedokli, izteikt savējo, organizēt un vadīt aktivitātes.

Jan 02

Ziemassvētku pasākums “Gudrības pūces balva 2019”

 Reizi gadā ir svētki, kad radām prieku  paši sev, kad nav viesmākslinieku, bet  katra klase apliecina savu vienotību kopīgā Ziemassvētku pasākumā. Tā ir diena, kad sanākam kopā, lai priecātos un atskatītos uz aizvadīto mācību pusgadu.

Šogad īpašu cieņu izrādījām mūsu skolas simbolam,  gudrības simbolam – pūcei. To varam vērot  arī skolas logu noformējumā. Katrs klases skolēns tika lūgts izgriezt vienu loga rotājumu ar skolas simbolu, lai visi kopā radītu jauku kopdarbu –  skolas logu svētku noformējumu. Gudrības pūce šogad bija arī centrālais tēls mūsu Ziemassvētku pasākumā.

Klases rādīja priekšnesumus, kurus vēroja  gan klātesošie, gan “Gudrības pūces” padomnieki – skolas direktore Inese Paidere, direktores vietniece mācību jomā Ināra Konivale, direktores vietniece metodiskajā darbā Valija Muldiņa, direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece, direktores vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Arnis Stucka, kā arī  “Sudraba pūces 2019” nominanti un viņu ģimenes. Viņi pēc  klases priekšnesuma pasniedza  balvas klases čaklākajiem skolēniem mācību jomā un  piešķīra nominācijas par redzēto priekšnesumu. Protams,  katra klase saņēma arī dāvanu maisu, kā jau Ziemassvētkos pienākas!

Pasākumā tika cildināti skolēni, kuru mācību sasniegumi 2019./2020.m.g. 1.semestrī bija augstā līmenī. Ziemassvētku dāvaniņas tika pasniegtas:

  • 7.a klasē – Solvitai Dzergačai, Letīcijai Grīslei, Ilvai Katajai –Paeglei,

                 Sindijai Raibekazei;

  • 8.b klasē – Kristai Arulei;
  • 8.d klasē – Līnai Ivanovai, Laurai Jeromānei;
  • 9.a klasē – Beātei Dārziņai;
  • 9.b klasē – Šeilai Aleksejevai, Līvai Lukstei, Agritai Prolei, Ketijai Rakstiņai,

                  Brigitai Zelčai;

  • 10.a klasē – Samantai Zubovai;
  • 11.a klasē – Marijai Arnicānei, Annai Elīzai Buglovai;
  • 11.b klasē – Dāvim Biseniekam, Anastasijai Paņinai;
  • 12.a klasē – Baibai Vīksniņai;
  • 12.b klasē – Dairitai Magonei, Ernestam Mežalam,

                    Robertai Sērmūkšai.

Savukārt konkursa “Labākā liecība” uzvarētāji – Sindija Raibekaze ( 7.a klase), Ketrina Sidoroviča (7.b klase), Sanija Skalova (7.c klase), Samanta Zubova (10.a klase), Eva Daniela Pokule (10.a klase), Sintija Kokoreviča (10.b klase) – saņēma pateicības un dāvaniņas.

Jan 02

“Sudraba pūce 2019” – Paula Paidere

Ziemassvētku gaidīšanas laikā aicinājām pakavēties atmiņās par Balvu Valsts ģimnāzijā pavadītajiem skaistajiem mirkļiem piecus pagājušā gada centralizētajos eksāmenos visaugstāko vidējo vērtējumu ieguvušos jauniešus un viņu vecākus. Šogad tie bija Paula Paidere, Dārija Semjonova, Vadims Sņegovs, Laura Berne, Ikola Mačāne un viņu ģimenes.

Galveno balvu- sudraba piespraudi pūces veidolā – par visaugstākajiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos 2018./2019.m.g. Balvu Valsts ģimnāzijā- 89,8 % – saņēma Paula Paidere.

Katrs “Sudraba pūces” nominants tika aicināts pastāstīt par sevi, dalīties atziņās par skolas laiku un studenta dzīvi, kā arī izteikt vēlējumu ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem.

Priecājamies, ka mūsu absolventi ar sirsnību atcerējās skolas laiku, atzinīgi novērtēja gan skolas vidi, gan skolā gūtās zināšanas un vēlēja ģimnāzistiem sekot saviem sapņiem un cītīgi mācīties.

Pasākumā īpašu noskaņu radīja viesmākslinieki Viktors Bormanis (klavieres), Una Romāne (flauta)un Rihards Krilovs (ģitāra).

Lai mūsu absolventiem veiksmīgs nākotnes ceļš!

Dec 19

“Sporta laureāti 2019” – ģimnāzijas skolēni.

13.decembrī Balvu muižā notika Balvu novada pašvaldības „Sporta laureāts 2019” svinīgā apbalvošanas ceremonija.

Priecājamies, ka starp izvirzītajiem nominantiem bija mūsu skolas sporta skolotājs Valters Duļevskis un pieci skolēni.

Galvenās balvas nominācijās saņēma  četri Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni: “Jaunatnes sporta laureāts vieglatlētikā” – Uvis Pošeika, “Jaunatnes sporta laureāts svarcelšanā” – Lauris Logins, “Jaunatnes sporta laureāts grieķu-romiešu cīņā”- Arvis Začs, “Jaunatnes sporta laureāts basketbolā” – Armands Pauliņš. Apsveicam!

Dec 18

Labdarības koncerts ”Ko varu Tev dāvināt? Ko varu Tev dot?”

13.decembrī  Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs jau piekto gadu viesojās pansionātā “Balvi”, lai iepriecinātu ar savu talantu, lai sniegtu prieku un svētku sajūtu pansionāta iemītniekiem.

Koncertam bija trīs daļas- patriotiskā, priekpilnā un Adventa laika daļa -, kurās BVĢ skolēni sniedza vairāk kā divdesmit rūpīgi sagatavotus priekšnesumus.

Paldies tautu deju kolektīviem “Rika “, “Mazā Rika” un skolotājam Agrim Veismanism, paldies deju studijas “Terpsihora” šova deju grupai “Lulū” un vadītājai Līgai Morozai- Ušackai, skolotājai Maritai Leišavniecei, paldies BVĢ vokālajam ansamblim un skolotājai Aijai Naglei, paldies teātra pulciņam un skolotājai Aijai Dvinskai, paldies Megijai Krivišai par skisto saksofona spēli, paldies pasākuma vadītājam Kristiānam Boktam un apskaņotājam  Česlavam Čubaram! Paldies šoferim Valdim Brokānam, skolas saimniecei Monikai Baikovai, psiholoģei Gintai Keišai un skolas direktorei Inesei Paiderei par sniegto atbalstu, rūpēm un iedrošinājumu!

Jūtos patiesi priecīga un pateicīga ikvienam, kas atsaucās manam aicinājumam darīt labu, nest gaismu un iepriecināt.

BVĢ direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece

Dec 18

Balvu Valsts ģimnāzijā atklāj pilsoniskās līdzdalības sienu

Šogad Balvu Valsts ģimnāzija iesaistījās programmā “Jaunais pilsonis”. Šo izglītības programmu organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Rīgā.  Apgūstot programmu radās ideja jaunai pilsoniskai iniciatīvai- nolēmām izveidot pilsoniskās līdzdalības sienu “Pilsoniski aktīvs var būt ikviens!”

No programmas “Jaunais pilsonis” nodarbībās gūtajām zināšanām izveidojām 11 pilsoniskās līdzdalības iespēju aprakstus, izveidojām infografiku, izprintējām to uz banera, kuru izvietojām jauniešu atpūtas vietā BVĢ gaitnī. Notika arī pilsoniskās līdzdalības sienas svinīgu atklāšanu, kuras laikā skolnieces Annija un Līna iepazīstināja klātesošos ar pilsoniskās līdzdalības formām, un kopā ar direktores vietnieci audzināšanas jomā Dainu Medinieci tika noskaidrots, kā mēs- skolēni un skolotāji- esam šajās aktivitātēs iesaistījušies vai varam iesaistīties. Pilsoniskās līdzdalības siena būs lielisks atgādinājums ikvienam par viņa kā pilsoņa pienākumiem, kā arī noderīgs uzskates materiāls sociālo zinību un politikas mācību priekšmeta skolotājiem.

Dec 10

Decembris skolas bibliotēkā

Dec 09

1. Adventes fotomirkļi

Older posts «