Loading images...

Ģimnāzistu diena

Pašpārvaldes pasākums “Pārvarot sevi”

Šī gada 4. aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde aicināja ciemos  valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu pašpārvalžu  jauniešus uz  sadraudzības un personības pilnveides pasākumu “Pārvarot sevi”.

Pasākuma mērķis bija  sekmēt sadarbību starp valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu pašpārvalžu jauniešiem,  paplašināt redzesloku un personīgo pieredzi, tiekoties ar sabiedrībā  pazīstamiem cilvēkiem.

Priecājamies, ka  mūsu ielūgumam atsaucās  Madonas Valsts ģimnāzija, Preiļu Valsts ģimnāzija, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Rugāju vidusskola,

Bērzpils vidusskola, Balvu profesionālā un vispārizglītojošajā vidusskola un

Stacijas pamatskola.

 Šogad mūsu īpašie viesi bija sporta žurnālists Armands Tripāns un aktieris Kristaps Rasims, kuru nodarbības bija patiesi aizraujošas un vērtīgas. Mācījāmies gan pārvarēt stresu pirms uzstāšanās, gan attīstījām radošo domāšanu, izmantojot teātra sporta elementus. Iedvesmojāmies no veiksmes stāstiem un centāmies saprast, kas ir svarīgākie veiksmīgas dzīves kritēriji.

Pasākums noslēdzās ar “dienas vērtīgo atziņu apli”, jautrām spēlēm un dejām.

Īpašu paldies vēlamies teikt Balvu pilsētas uzņēmumiem, kas sarūpēja gardumus mūsu kafijas galdam:

 IU “Valdogs”, kafejnīcai “Velves”, Balvu picērijai, SIA “Senda Dz”, “Nāc un ēd” un veikala “Preilis” kolektīvam. Kā arī paldies Balvu Bērnu un jauniešu centram par apskaņošanas aparatūru.

Paldies BVĢ skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, kuri mācījās plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt. Šādi pasākumi ir liela uzdrīkstēšanās un arī atbildība . Jaunieši pierādīja, ka viņiem tas ir pa spēkam.

BVĢ skolēni dodas izzinošā ekskursijā

9. aprīlī četrdesmit seši BVĢ skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Rīgu.
Pateicoties programmas “Latvijas skolas soma” sniegtajām iespējām, tika apmeklēta Latvijas Nacionālā bibliotēka, Paula Stradiņa Medicīnas un vēstures muzejs un Dailes teātra izrāde “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”. Jaunieši , pirms došanās bibliotēkā un muzejā, tika sadalīti trīs grupās un saņēma uzdevumu- veidot fotostāstu, akcentējot vēstures faktus, eksponātus, arhitektūras un dizaina elementus.
Medicīnas muzeja apmeklējums bija patiesi aizraujošs, jo ģidi ļoti atraktīvi un interesanti stāstīja par medicīnas vēstures attīstību cauri gadsimtiem.
Skolēni atzina, ka visspilgtāk atmiņā paliks lieliskā izrāde, kurā bija vērojama izcila aktierspēle un kuras saturs bija pārdomas raisošs un personīgi uzrunājošs.
Jaunieši atzina, ka šādi braucieni ir lieliska iespēja iemācīties un uzzināt ko jaunu un ka tā ir lieliska iespēja kopā ar skolas biedriem apmeklēt kultūras pasākumus.

Skolotājam Edgaram Kamenderam jubileja

Mūžs bērzu sulu krūze,
Un dārgumiem pilns kauss,-
To šodien dzīves vēji
Tev līksmi dzied pie auss.
Tev nolemts pavasarī
Ar sirdi būt arvien,
Jo tās ir palu straumes,
Ko laiks Tev apkārt sien.

Sveicam skolotāju Edgaru Kamenderu nozīmīgajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Skolēni izzina Latvijas uzņēmumus

Balvu Valsts ģimnāzijas 11.b klase un klases audzinātājs Zigfrīds Lielbārdis 28.martā devās ekskursijā uz uzņēmumu: Rīgas Hes, kas ir jaunākā Daugavas hidroelektrostacija un otrā lielākā elektrostacija Latvijā. Otrais uzņēmums, ko skolēnu apmeklēja, bija Draugiem Group, kas ir 2017. gadā dibināts uzņēmums, kas apvieno sociālo mediju un tehnoloģiju uzņēmumus. 

Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar profesijām uzņēmumā, ražošanas procesu, darba vidi, aprīkojumu un darba specifiku. Ekskursijas, stāstījuma un prezentācijas veidā skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmuma darba vidi, darbam nepieciešamajiem darbarīkiem un produkcijas realizācijas iespējām, praktiski parādot saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

 

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Tikšanās ar mākslinieci iedvesmotāju Elitu Patmalnieci

Š.g. 3.aprīlī ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijas  12.klases skolnieces kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Indru Keišu un Direktores vietnieci audzināšanas jomā Dainu Medinieci piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Amata meistari”, ko vadīja māksliniece Elita Patmalniece.

            Pasākuma ietvaros E.Patmalniece klātesošos iepazīstināja ar sevi, savu bērnību, profesionālo karjeras ceļu, saviem sasniegtajiem mērķiem. Ļoti vērtīgas bija mākslinieces atziņas par dzīvi, kas liek ikvienam aizdomāties:

«Ģimene ir spēks uz kā viss turas. Tas ir pasaules pamats. »

«Ritenis jau griežas neatkarīgi no mums, nekur nevari izsprukt. Mēs nemaz nevaram to ietekmēt, tāpēc varbūt nevajag kreņķēties par to, ko nevaram mainīt. Vienkārši jādara labākais.»

“Laime ir ikdienā.”

«Talants ir spēja kaut ko sākt un novest līdz galam.»

«Mirklis – mūžības vērts. Dzīve sastāv no mirkļiem, kas iespiežas tevī.»

            Otrā pasākuma daļa bija mākslinieces gleznošanas meistarklase, kur ikviens varēja iejusties gleznotāja lomā, iedvesmojoties no Elitas darbiem. Ikviens, kas piedalījās meistarklasē varēja saņemt E.Patmalnieces prieku- personalizētu novēlējumu.

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

 

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Lasīšana – dāvana. Lasīt un gaidīt. Zinātkāri neuzspiež ar varu, to pamodina.” /Penaks/

Šī gada 3.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5., 6.un 7.klašu skolēnu “Skaļās lasīšanas” konkursa 3. kārta jeb konkursa fināls, kurā piedalījās divdesmit seši izglītojamie no vairākām skolām. Konkursu organizēja Starpnovadu skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja Gunta Blauma un Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Vineta Muzaļevska. Ar iedvesmojošiem, pārdomas raisošiem vārdiem konkursa dalībniekus uzrunāja skolas direktore Inese Paidere: “Dzīvojot laikmetā, kad materiālā situācija ir atšķirīga un dārgos ārzemju ceļojumos aizbraukt var ne visi, prieks par skolēniem, kuri lasa, jo ar grāmatu palīdzību aizceļot iespējams uz vistālākajām pasaules valstīm! Lasīšanas nozīme pieaug, pasaulē tiek ieviesti lasīšanas automāti, ar kuru palīdzību pat visaizņemtākajam cilvēkam būs iespēja izdrukāt stāstu/romānu/dzejoli dodoties uz darbu no rīta, vai atgriežoties mājās izdrukājot attiecīga garuma tekstu divām, piecām, septiņām minūtēm. Lai katra konkursa dalībnieka šī pavasara izaicinājums ir jauna, aizraujoša grāmata!” Savukārt, skolas teātra pulciņš klātesošos priecēja ar iestudētu ludziņu. Konkursa dalībnieki lasīja žūrijas komisijas izvēlētu tekstu: 5.klašu izglītojamie -Latviešu tautas brīnumu pasakas, 6. klašu izglītojamie-Kārļa Skalbes pasakas un 7. klašu izglītojamie- Imanta Ziedoņa ‘’Blēņas un pasakas’’, atbildēja uz jautājumiem par tekstu, klausījās citu konkursa dalībnieku lasītos tekstus, izpildīja uzdevumu par izlasīto vai dzirdēto tekstu. Kamēr žūrijas komisija apkopoja konkursa rezultātus, dalībniekiem bija iespēja lietderīgi pavadīt laiku un piedalīties skolotājas Sandras Mozules, Irēnas Baltiņas un lietvedes Leldes Langovskas vadītajās radošajās darbnīcās.
Katrā klašu grupā tika noteikti uzvarētāji. Lepojamies, ka Balvu Valsts ģimnāzijas 7. klašu izglītojamie konkursā ieguva godalgotas vietas, proti, Kristers Kuļšs- 1.vietu, Lineta Kopāne- 2.vietu, savukārt, Viviāna Bratuškina – atzinību. Apsveicam!
Paldies skolotājām: Rudītei Priedeslaipai, Aijai Dvinskai un Ilgai Petrovai par izglītojamo lasīšanas kompetenču pilnveidošanu.
V. Muzaļevska

Ģimnāzijas vecāku un skolotāju satikšanās

27. martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika vecāku diena, kuras ietvaros tika piedāvāta iespēja skolēnu vecākiem vērot mācību stundas, kā arī pulksten 18:00 piedalīties kopsapulcē. Priecājamies, ka vecāki bija atsaucīgi (piedalījās 47 vecāki).
Ģimnāzijas direktore iepazīstināja klātesošos ar skolas akreditācijas rezultātiem un novitātēm skolas dzīvē. Skolas padomes vadītāja Aija Mežale informēja vecākus par skolas formas elementa nēsāšanas aptaujas rezultātiem, kurus apkopojot, pieņemts lēmums turpmāk skolas logo – pūcīti nēsāt skolu reprezentējošos pasākumos, aizstāvot zinātniski pētnieciskos darbus, uzņemot ciemiņus, kā arī citos pasākumos skolā un ārpus tās.
Ļoti interesantu un izglītojošu aktivitāti bija sagatavojuši ,,Eko’’pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Lauru Saulīti, tika pārbaudītas arī vecāku zināšanas par dabas resursu saglabāšanu, atkritumu pārstrādi un citiem jautājumiem.
Tikšanās noslēgumā direktore ģimnāzijā īstenotās starptautiskās programmas ,,Līderis manī’’, kas vērsta uz skolēnu potenciāla un līderības prasmju attīstīšanu, ietvaros novadīja nodarbību par cilvēku domāšanas paradigmām.
Sirsnīgs paldies vecākiem par atsaucību, aktīvu līdzdalību, kā arī patiesu ieinteresētību bērnu nākotnē!

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojas Jānis Stabiņš

27. martā jau piekto reizi mūsu skolā ar lekciju – meistarklasi viesojās Biznesa vadības koledžas direktors, uzņēmējs un projekta “Esi līderis” dibinātājs Jānis Stabiņš, kurš tikās ar 10. un 11. klašu skolēniem. Jānis Stabiņš ir interesanta, atraktīva personība, kas vada astoņus uzņēmumus, divus no tiem ārpus Latvijas
Lekcijas laikā J.Stabiņš mudināja jauniešus neapstāties pie pirmajām neveiksmēm, bet pilnveidot sevi visas dzīves garumā. Lektors stāstīja savus veiksmes stāstus un arī iztirzāja atsevišķus neveiksmes cēloņus savā biznesā, iedrošinot skolēnus nebaidīties riskēt un uzņemties atbildību. Uzņēmējs akcentēja arī to, ka liela nozīme veiksmīga cilvēka dzīvē ir arī grāmatām. Kādreiz nopirktā grāmata un sekošana tās padomiem spējusi atnest viņam veiksmi.
Stabiņa kungs uzsvēra : “Jums jābūt draivam!”. Un tas bija viens no spilgtākiem izteicieniem, kas mūsdienu darba tirgū ir ņemams vērā.
Tā saucamais “draivs”, darba kvalitāte un mīlestība pret to, ko tu dari, – tie ir svarīgākie aspekti darba tirgū, jauniešiem uzsvēra Jānis Stabiņš, kurš motivēja visus klātesošos atrast sevi.
Skolēni arī aktīvi iesaistījās diskusijās par karjeras veidošanu un uzdeva interesējošus jautājumus.
B.Šāvele

25. MARTS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA

Tikai cilvēkam būt
Un atvērtu sirdi turēt,
Kas jūt sava tuvākā sāpes un raizes…
Ja vajag – dalīt uz pusēm gabalu maizes.
Atvērtu atmiņu turēt
Un neaizmirst
Tās daudzās dvēseles…
1949. gada marta nogalē no Latvijas uz plašo Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus ģimeņu, aptuveni 45 tūkstošus cilvēku. Izsūtīto vidū bija gan bērni, gan sirmgalvji. Šogad aprit 70 gadi kopš šiem Latvijas iedzīvotājiem traģiskajiem notikumiem.
25. martā BVĢ skolēni un skolotāji piedalījās atceres pasākumā pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
Piemiņas brīdī klātesošos uzrunāja Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš uzsvēra, ka smagajiem brīžiem, ko pārdzīvoja mūsu tauta pirms 70 gadiem ir jāpaliek mūsu atmiņā. Viņš aicināja cienīt un godāt tos cilvēkus, kuri uz saviem pleciem ir iznesuši izsūtījuma smagumu.
Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, uzsvēra, ka Dievs mūsu tautai ir devis stipru garu un to mēs redzam tajos, kuri ir atgriezušies no izsūtījuma. Viņš aicināja aizlūgt par Latviju un svētīja klātesošos.
Uzrunu teica arī Latvijas Politiski represēto apvienības Balvu nodaļas vadītāja Ārija Tihomirova, mūsu audzēkņa Laura Eizāna vecmāmiņa. Viņa izteica cerību, ka mūsu bērni izaugs un būs labi saimnieki savā zemē.
Pasākumā tika lasīti izsūtīto emocionālie atmiņu stāsti, kopā dziedāta Latvijas Valsts himna un piemiņas vietā nolikti ziedi un sveces.
Balvu Valsts Ģimnāzijas vokālais ansamblis un skolotāja Aija Nagle bija sagatavojusi muzikālu programmu šim pasākumam.