Loading images...

Sasildīsim Latviju

”Dzīves pabērni latviešu literatūrā”


No 13. novembra Balvu Valsts ģimnāzijā skatāma Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde ”Dzīves pabērni latviešu literatūrā”. Izstādi veido vairākas lielformāta digitālās izdrukas, kurās latviešu literatūras klasikas ilustrācijas un fotogrāfijas no klasikas interpretācijām teātrī komentētas mūsdienīgā, sociāli aktuālā kontekstā.“Dzīves pabērni latviešu literatūrā” nav mēģinājums rādīt, cik grūti klājas daudzajiem rakstniecības zelta fonda varoņiem. Izstādei ir divi uzdevumi: pirmkārt, atgādināt, ka cilvēka dzīves sižeti laika gaitā ir mainījušies ļoti maz un, ka mainās tikai vērtējums, ko mēs tiem piešķiram; otrkārt, izstāde ir aicinājums vērtēt informāciju, ko neizbēgami uzņemam sevī līdz ar kultūras mantojumu un tā interpretāciju obligātās izglītības sistēmas ietvaros.

Mārtiņdiena Balvu Valsts ģimnāzijā

      Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir latviešu gadskārtu svētki, kas ik gadu svinami 10. novembrī. Mārtiņdiena ir diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Senlatviešu Saules gada kalendārā Mārtiņi apzīmē viduspunktu starp Miķeļiem un Ziemassvētkiem jeb rudens un ziemas saulgriežiem. Mārtiņi tiek uzskatīti par saimnieciskā gada noslēgumu. Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni, kuri turpinājās līdz pat Ziemsvētkiem un beidzās Meteņos. Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā  8.novembrī  noritēja “Mārtiņdienas ieskandināšana”. Pasākuma mērķis bija senlatviešu tradīciju saglabāšana un popularizēšana jaunajai paaudzei. Viesus laipni sagaidīja saimniece- bibliotekāre, skandinot Mārtiņdienai veltītas tautasdziesmas. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kas ir Mārtiņdiena, kā šo dienu svinējuši senlatvieši. Ikviens varēja skatīties bibliotekāres sagatavoto prezentāciju “Mārtiņdiena”, izmēģināt savus  spēkus gan intelektuālās, gan spēka aktivitātēs,  iepirkties saldumu tirdziņā,  kurus bija sarūpējuši, cepuši un gatavojuši vecāko klašu jaunieši, savukārt, 10. a klases audzēkņi bija iejutušies saimes puišu lomā un vadīja dažādas jautras spēles, toties meitenes bija atraktīvās budēļu čigānmeitas un apmeklētājus vilināja ar savu zīlēšanas māku un vadīja: Mārtiņdienas ticējumu un tautasdziesmu izzināšanas, mīklu minēšanas aktivitātes.  Pasākumā valdīja jautra un sirsnīga atmosfēra. Aktīvākie, erudītākie un sportiskākie apmeklētāji saņēma saldumu balviņas. Pasākums noslēdzas ar jestrām dejām.

Paldies visiem apmeklētajiem par atsaucību!

Vineta Muzaļevska

Kultūras ministrijas Pateicība Irēnai Šaicānei!

2018.gada 7.novembrī Rīgā, Latviešu biedrības namā notika Rīgas Skolēnu pils un Latvijas Skolu muzeju biedrības organizētais pasākums – festivāls veltīts Latvijas valsts simtgadei. Pasākuma laikā labākie skolu muzeju pedagogi saņēma gan Rīgas pilsētas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, gan Kultūras ministrijas Pateicības.
Pirmā Kultūras ministrijas Pateicības rakstu un sarkanu rožu pušķi saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja pedagoģe Irēna Šaicāne. Pateicības raksts tika piešķirts par skolas vēstures krājumu pilnveidošanu un pētniecisko darbību, pedagogu tālākizglītības kursu organizēšanu un Balvu Valsts ģimnāzijas vārda popularizēšanu sabiedrībā.
Lepojamies ar Irēnu un novēlam daudzus profesionālus panākumus nākotnē!

„Skolas piens un augļi”

  1. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika informatīvs pasākums 7. klasēm par programmas „Skolas piens un augļi” norisi. Pasākuma mērķis iepazīstināt klases ar informāciju, kāpēc tiek īstenota šī programma, kā arī kāds ieguvums bērniem ir no regulāras piena dzeršanas un augļu ēšanas. Skolēniem tika demonstrēts video „Piens un augļi, mani draugi!”, organizēta viktorīna par jauniegūto informāciju. Pasākuma noslēgumā katra klase veidoja šīs programmas logo. Apkopojot visus rezultātus zinošākā klase par „Skolas pienu un augli” bija 7.b klase. Pasākuma organizēšanu uzņēmās Eko ministrija, vadīja Annija Apine.

 

 

Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā “Redzi-dari-iegūsti!”

Balvu Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā tiek realizēta  starptautiskā izglītības programma “Līderis manī”.

  1. oktobrī tika organizēta metodiskā diena, kurā BVĢ direktore Inese Paidere interesentiem pastāstīja par šo programmu un tās īstenošanu ģimnāzijā. Kolēģi  varēja vērot  klašu audzinātāju piedāvātās atklātās stundas un darboties meistarklasēs.

Balvu, Baltinavas un Rugāju novada skolu kolēģiem  tika piedāvātas sešas atklātās stundas un divas meistarklases  par šādām tēmām: “Līderis un līderība”, “Septiņi paradumi”, “Pozitīvs vai negatīvs līderis”, “Sāc ar svarīgāko”, Ļīderis manī” un “Ļīderība dzīvē un politikā”.

Paldies Balvu Valsts ģimnāzijas klašu audzinātājiem Āritai Andrejevai, Irīnai Krivošejevai, Evai Zučikai-Kuzņecovai, Rudītei Priedeslaipai, Zigfrīdam Lielbārdim, Mudītei  Stepanovai, Aijai Dvinskai, Irēnai Šaicānei un Inārai Konivalei par dalīšanos pieredzē.

Šajā dienā notika arī  divas metodisko apvienību sanāksmes. Klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme, kurā atskatījāmies uz iepriekšējā gadā paveikto,  tika pārrunātas audzināšanas darba aktualitātes, plānoti turpmākie pasākumi un aktivitātes. Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciāliste  Ilona  Naļivaiko informēja par aktualitātēm interešu izglītībā. Metodiskās apvienības vadītāja Daina Mediniece dalījās  pieredzē par patriotisko un pilsonisko audzināšanu savā izglītības iestādē.

Latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības sanāksmē skolotājas tika iepazīstinātas ar valodu un mākslu jomas koordinatoru seminārā dzirdēto,  aktualitātēm valsts pārbaudes darbu organizēšanā. Savukārt BVĢ bibliotekāre Vineta Muzaļevska pastāstīja par sadarbības iespējām ar starpnovadu skolām un aicināja apmeklēt izstādes.

Esam gandarīti par Metodisko dienu Balvu Valsts ģimnāzijā.

Direktores vietniece, izglītības metodiķe Valija Muldiņa

Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece

Vīrišķības diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Ģimnāzijas darbinieku izbraukuma seminārs

Atzīmējot aizvadīto Skolotāju dienu, 2. novembrī ģimnāzijas skolotāji un tehniskie darbinieki devās pieredzes braucienā uz Igauniju, Pērnavu.

Diena iesākās ar ekskursiju pa pilsētu, tad guvām jaunu pieredzi Paarnu Uhisgymnaasium ģimnāzijā. Skolas direktors un vadības grupa sagaidīja mūs sirsnīgā gaisotnē, telpā, kur uz galda bija novietotas sveces mūsu valsts karoga krāsās, ar sveicieniem Latvijas simtgades svētkus gaidot, ar dziesmu latviešu valodā. Direktors pastāstīja par skolas vēsturi. Iepazināmies ar moduļu sistēmu ģimnāzijā, metodiskā darba organizāciju, skolas rīkotajiem pasākumumiem un tradīcijām , sadarbību,  mācību telpām un aprīkojumu, mācību procesa norisi. Saņēmām uzaicinājumu apmeklēt British Council viktorīnu novembra nogalē.

     Pēc ciemošanās ģimnāzijā devāmies uz Modernās mākslas muzeju. Šis muzejs dibināts 1992. gadā, un tas ir pirmais modernās mākslas muzejs Igaunijā. Visa gada garumā tajā notiek laikmetīgās mākslas izstādes, muzeja kolekcijā ir ap 400 mākslas darbu.

          Dienas noslēgumā izvēlējāmies relaksāciju Igaunijas lielākajā akvaparkā Tervise Paradiis.

Mājupceļš pagāja, dziedot dziesmas, esot labā noskaņojumā un domās ieplānojot nākamo reizi kolektīva saliedēšanai un kopīgai atpūtai.

Novembris skolas bibliotēkā

Vecāku diena

Vecāku diena