Archive for Uncategorized

Loading images...

Pašpārvaldes pasākums “Pārvarot sevi”

Šī gada 4. aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde aicināja ciemos  valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu pašpārvalžu  jauniešus uz  sadraudzības un personības pilnveides pasākumu “Pārvarot sevi”.

Pasākuma mērķis bija  sekmēt sadarbību starp valsts ģimnāziju un kaimiņu skolu pašpārvalžu jauniešiem,  paplašināt redzesloku un personīgo pieredzi, tiekoties ar sabiedrībā  pazīstamiem cilvēkiem.

Priecājamies, ka  mūsu ielūgumam atsaucās  Madonas Valsts ģimnāzija, Preiļu Valsts ģimnāzija, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Rugāju vidusskola,

Bērzpils vidusskola, Balvu profesionālā un vispārizglītojošajā vidusskola un

Stacijas pamatskola.

 Šogad mūsu īpašie viesi bija sporta žurnālists Armands Tripāns un aktieris Kristaps Rasims, kuru nodarbības bija patiesi aizraujošas un vērtīgas. Mācījāmies gan pārvarēt stresu pirms uzstāšanās, gan attīstījām radošo domāšanu, izmantojot teātra sporta elementus. Iedvesmojāmies no veiksmes stāstiem un centāmies saprast, kas ir svarīgākie veiksmīgas dzīves kritēriji.

Pasākums noslēdzās ar “dienas vērtīgo atziņu apli”, jautrām spēlēm un dejām.

Īpašu paldies vēlamies teikt Balvu pilsētas uzņēmumiem, kas sarūpēja gardumus mūsu kafijas galdam:

 IU “Valdogs”, kafejnīcai “Velves”, Balvu picērijai, SIA “Senda Dz”, “Nāc un ēd” un veikala “Preilis” kolektīvam. Kā arī paldies Balvu Bērnu un jauniešu centram par apskaņošanas aparatūru.

Paldies BVĢ skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, kuri mācījās plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt. Šādi pasākumi ir liela uzdrīkstēšanās un arī atbildība . Jaunieši pierādīja, ka viņiem tas ir pa spēkam.

Ģimnāzistu diena

Skolotājam Edgaram Kamenderam jubileja

Mūžs bērzu sulu krūze,
Un dārgumiem pilns kauss,-
To šodien dzīves vēji
Tev līksmi dzied pie auss.
Tev nolemts pavasarī
Ar sirdi būt arvien,
Jo tās ir palu straumes,
Ko laiks Tev apkārt sien.

Sveicam skolotāju Edgaru Kamenderu nozīmīgajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs

25. MARTS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA

Tikai cilvēkam būt
Un atvērtu sirdi turēt,
Kas jūt sava tuvākā sāpes un raizes…
Ja vajag – dalīt uz pusēm gabalu maizes.
Atvērtu atmiņu turēt
Un neaizmirst
Tās daudzās dvēseles…
1949. gada marta nogalē no Latvijas uz plašo Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus ģimeņu, aptuveni 45 tūkstošus cilvēku. Izsūtīto vidū bija gan bērni, gan sirmgalvji. Šogad aprit 70 gadi kopš šiem Latvijas iedzīvotājiem traģiskajiem notikumiem.
25. martā BVĢ skolēni un skolotāji piedalījās atceres pasākumā pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
Piemiņas brīdī klātesošos uzrunāja Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš uzsvēra, ka smagajiem brīžiem, ko pārdzīvoja mūsu tauta pirms 70 gadiem ir jāpaliek mūsu atmiņā. Viņš aicināja cienīt un godāt tos cilvēkus, kuri uz saviem pleciem ir iznesuši izsūtījuma smagumu.
Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis, uzsvēra, ka Dievs mūsu tautai ir devis stipru garu un to mēs redzam tajos, kuri ir atgriezušies no izsūtījuma. Viņš aicināja aizlūgt par Latviju un svētīja klātesošos.
Uzrunu teica arī Latvijas Politiski represēto apvienības Balvu nodaļas vadītāja Ārija Tihomirova, mūsu audzēkņa Laura Eizāna vecmāmiņa. Viņa izteica cerību, ka mūsu bērni izaugs un būs labi saimnieki savā zemē.
Pasākumā tika lasīti izsūtīto emocionālie atmiņu stāsti, kopā dziedāta Latvijas Valsts himna un piemiņas vietā nolikti ziedi un sveces.
Balvu Valsts Ģimnāzijas vokālais ansamblis un skolotāja Aija Nagle bija sagatavojusi muzikālu programmu šim pasākumam.

Sadancis Balvu Valsts ģimnāzijā

Panākumi konkursā “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva”

14.martā norisinājās konkursa “Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva” noslēguma pasākums, kurš veltīts Latgales partizānu pulka simtgadei.
Pasākuma atklāšana notika pie Latgales partizānu kritušo karavīru pieminekļa, kur klātesošos uzrunāja Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe un Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.
Priecājamies par mūsu skolas mūzikas ministru Česlavu Čubaru, kuram bija uzticēts apskaņot šo pasākumu, un lepojamies, ka BVĢ skolniece Krista Arule pasākumā lasīja citātus no literārās jaunrades konkursa darbiem.
Pasākums bija skolēniem saistošs, jo jaunieši Balvu Bērnu un jauniešu centrā varēja aplūkot starpnovadu vizuālās mākslas konkursa „Pateicības nozīmīte” darbus un darboties trīs radošajās darbnīcās – kreatīvajā darbnīcā, skaistuma darbnīcā un aktīvajā darbnīcā-, kā arī noklausīties izglītojošu stāstījumu Balvu Novada muzejā.
Lepojamies ar 11a. klases skolnieku Kristiānu Boktu, kurš video stāstu un prezentāciju konkursā „Mūsu varoņi šodien” ieguva 1. vietu. Paldies skolotājai- konsultantei Irēnai Šaicānei par atbalstu.
Kopumā konkursam “Pateicības nozīmīte” tika iesniegti 132 darbi, Balvu Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāja Indra Keiša iesniedza 31 skolēnu darbu, floristikas pulciņa skolotāja Daina Mediniece iesniedza 12 audzēkņu darbus. Paldies skolotājām par darbu ar skolēniem, gatavojoties konkursam!
Priecājamies par augstajiem sasniegumiem!
Floristikas pulciņa panākumi:
2. vieta- Madarai Baraņņikai par darbu “Pateicības nozīmīte vizuālās mākslas konkursa 1.vietas ieguvējam”
3. vieta- Līvai Klimovičai , Annijai Apinei, Madarai Baraņņikai par darbiem”Pateicības ordeņu” kolekcija veltīta dabai -“Latvijas dižākajam kokam, spēka un varenības simbolam – ozolam”, “Zemesmātei – mūsu dzīvības, auglības un dzimtās vietas simbolam” un “Ķirbim – lielākajai Latvijas ogai”.
Atzinība:
Līvai Klimovičai par iesniegtajiem darbiem “Ordenis zvaigžņotai naktij” ,”Ordenis vasaras dienai“, “Ordenis floristikas skolotājai”,
Madarai Baraņņikai par darbu “Ledus zieds ziemai”,
Annai Romanovskai par darbu “Ordenis ziedu pļavai”.
Pateicība:
Diānai Danielai Voikai par darbu “Ledus zieds ziemai”,
Annai Romanovskai par darbu “Ledus zieds ziemai”.
Esam patiesi priecīgi, ka visi floristikas pulciņa iesniegtie darbi saņēma godalgotas vietas.
Vizuālās mākslas skolotājas Indras Keišas vadībā BVĢ skolēni vizuālās mākslas stundās radīja savas idejas pateicības nozīmītēm. 18 darbi ieguva godalgotas vietas.
Lepojamies ar izciliem sasniegumiem:

1. vieta Ikolai Mačānei par darbu “Manai draudzenei”,

2. vieta Elīzai Ivanovai par darbu “Zelta Mamma”,

3. vieta Antrai Savičai par darbu “Es mīlu mammu!”.

Atzinība:

Līvai Lukstei par darbu” Māsas”,

Ketijai Melnei par darbu “Labākajam operatoram Gvido Skultem”,

Evai Danielai Pokulei par darbu “Čivix”,

Kristiānam Boktam par darbu “Izglītībai”.

Pateicība:

Amandai Loginai par darbu “Latviete”,

Šeilai Aleksejevai par darbu “Māsas modernā mode”,

Annijai Apinei par darbu “Neatlaidīgajiem”,

Līnai Ivanovai par darbu “Beno”,

Marijai Arnicānei par darbu ” Lulū”,

Evelīnai Krakopei par darbu “Romualdam Kokorevičam”,

Ilonai Grāmatiņai par darbu “Manai ģimenei”,

Matīsam Grižbovskim par darbu “Gada investors”,

Dinijai Začai par darbu “Gada ekonomists”,

Annai Elīzai Buglovai par darbu “Sieviešu maratona dalībniecēm”,

Armandam Pauliņam par darbu “Basketbolam”.

Balvu Valsts ģimnāzijā mācās patiesi radoši un gudri jaunieši, kas pārliecinoši apliecina sevi ne vien mācībās, bet arī konkursos un sacensībās.
Priecājamies un lepojamies ar jums!

Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Lai veicinātu pedagogu pieredzes apmaiņu, Balvu Valsts ģimnāzijā ir iedibināta tradīcija martā organizēt metodisko dienu. Šogad tā bija veltīta starpdisciplināru stundu veidošanai un skolotāju sadarbības veicināšanai.
19.martā satikās četru novadu pedagogi, lai rastu atbildes uz jautājumiem, kas jāzina skolotājiem, strādājot starpdisciplināri, un kā jāveido šādas stundas.
Ar labās prakses piemēriem par starpdisciplināru mācīšanu un mācīšanos, rādot atklātās stundas, dalījās Balvu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Eva Zučika-Kuzņecova, Irīna Krivošejeva, Inga Vanaga, vizuālās mākslas skolotāja Indra Keiša, fizikas skolotāja Ārita Andrejeva, latviešu valodas un literatūras skolotājas Aija Dvinska, Ilga Petrova, vēstures skolotāja Mudīte Stepanova, krievu valodas skolotāja Inga Kleine, ģeogrāfijas skolotāja Laura Saulīte, matemātikas skolotājas Anita Kamendere un Irēna Baltiņa, mājturības skolotāja Sandra Mozule. Paldies viņām!
Metodiskās dienas dalībniekiem uzrunu teica Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, sveicienu bija sagatvojuši arī ģimnāzijas skolēni: Krista Arule, Una Romāne un tautas deju kolektīvs „Rika”.
Brocēnu vidusskolas skolotāja Laura Miķelsone stāstīja par multidisciplināru un starpdisciplināru stundu veidošanu savā skolā, dalījās ar labās prakses piemēriem no savām stundām. Lektore pastāstīja, kā veicināt strapdisciplināru pieeju, izmantojot programmas „Latvijas skolas soma” piedāvājumu un sadarbību ar muzejiem. Laura Miķelsone atzīmēja, ka skolotāju sadarbības stiprināšanā svarīgākais ir kopīgs mēķis un vienota izpratne par pārmaiņu būtību.
Paldies visiem metodiskās dienas dalībniekiem! Lai arī turpmāk mums izdodas būt radošiem un atvērtiem, pieņemt jauno! Lai gūtās atziņas palīdz mūsu kopējā darbā!

“Pārvarot sevi”


Pavadvēstule ir pieejama šeit!

Vecāku diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Skolēnu pašpārvalde viesojas Madonā

28. februārī skolēnu pašpārvaldes jaunieši – Ernests, Anastasija, Česlavs, Niks Kevins, Vladlēna, Annija – un skolotāja Daina devās uz Madonas Valsts ģimnāziju, kur notika valsts ģimnāziju Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums.
Tikām laipni sagaidīti un lieliski pavadījām laiku, klausoties muzikālus sveicienus no Madonas dziedošajiem jauniešiem, iesaistoties iepazīšanās spēlēs, piedaloties lekcijā „Vai viegli būt radošam?” , ko vadīja Kristiāna Štāla, Latvijas Kultūras Akadēmijas Nacionālās filmu skolas studente, producente un Madonas Valsts ģimnāzijas absolvente.
Pēc gardām pusdienām aktīvi iesaistījāmies pieredzes apmaiņas aktivitātēs par skolēnu pašpārvaldes darbu dažādās izglītības iestādēs un skaistākos mirkļus iemūžinājām fotostūrītī.
Diena bija patiesi izdevusies, radoša un bagātinoša.