Archive for Karjeras izglītība

Loading images...

Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” aktivitātes

Š.g.janvāra beigās un februāra sākumā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) norisinājās projektu nedēļa “Iespējas tavai nākotnei”, kuras mērķis bija nodrošināt izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai  par turpmāko izglītību.

 1. Izglītības izstāde “Skola 2019”

30.janvārī BVĢ uz izglītības izstādi “Skola 2019” tika aicinātas augstākās un profesionālās izglītības iestādes: Latvijas Universitāte, LU Paula Stradiņa medicīnas koledža, LU Alūksnes filiāle, Rīgas Tehniskā universitātes Cēsu filiāle, Rīgas Stradiņa universitāte, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, Jelgavas tehnikums, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Banku augstskola, Jēkabpils Agrobiznesa koedža, Valsts Robežsardzes koledža, Malnavas koledža, RISEBA, Biznesa augstskola “Turība”, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīgas Ekonomikas augstskola, Alberta koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums Preiļu filiāle, Ogres tehnikums, Smiltenes tehnikums, Smiltenes tehnikums Aļvišķos un Balticcouncil- Studijas Eiropā. Uz izstādi tika aicināti arī Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Alūksnes un Kārsavas novada skolu skolēni. Skolēniem bija iespēja uzdod sev interesējošos jautājumus par studiju iespējām kādā no augstākās un profesionālās izglītības iestādēm.

 1. Interaktīva nodarbība “Nākotnes profesija”

7.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta interaktīva nodarbība, kur viņi izzināja dažas nākotnes profesijas, noskatoties video materiālu “10 jobs in the future”. Katra klašu grupa izlozēja savu profesionālo jomu un nozari un pēc noteiktiem kritērijiem veidoja plakātu: Nākotnes profesija medicīnā/ izglītībā/būvniecībā/pārtikas rūpniecībā/transporta nozarē.  Katra klase sagatavoja prezentāciju, kur pārējiem skolēniem pastāstīja savu izdomāto nākotnes profesiju.

 1. Karjeras spēles pamatskolēniem un vidusskolēniem

7.-9.klašu skolēniem tika piedāvātas trīs karjeras spēles “Domino”, “Atverot profesiju durvis” un “Gudrs vēl gudrāks”, kuras kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem skolēni spēlēja. Karjeras spēļu uzdevumi bija izzināt profesiju daudzveidību, attīstīt prasmi analizēt, izzināt augstāko izglītības iestāžu mājaslapas, nostiprināt zināšanas par dotuma veidiem u.c. uzdevumi.

Savukārt vidusskolēniem programmas “Esi līderis” pārstāvji novadīja 7.klašu skolēniem ne tikai informatīvu stundu “Esi līderis iespējas tavai izaugsmei”, bet arī piedāvāja interesantu un aizraujošu “Flixa spēli”.

 1. Sadarbība ar Swedbank

11.klašu skolēniem tika organizētas četras mācībstundas- matemātikā, ekonomikā, informātikā un klases stundā, ko vadīja Swedbank pārstāvis “Dzīvei gatavs”. Līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, bankas darbinieks ar praktiska uzdevuma palīdzību sniedza priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.

 1. Sadarbība ar BVĢ absolventiem

Projektu nedēļas ietvaros uz skolu tika aicināti skolas absolventi: Alondra Miščenko, kura šobrīd studē Rīgas Stradiņa universitātē. Viņa vidusskolēniem novadīja nodarbību “Priekšstati par studenta dzīvi skolas laikā un tagad”. Mārtiņš Logins, kas šobrīd studē Rīgas Tehniskajā universitātē, dalījās pieredzē “Kā sasniegt savus mērķus? Kā kļūt par investoru?”

 1. BVĢ pašpārvaldes informatīvā nodarbība

Skolas aktīvākie pašpārvaldes jaunieši Ernests Mežals un Annija Ertmane 10.-11.klašu skolēniem pastāstīja par jauniešu iespējām skolā, pilsētā un pasaulē. Jaunieši dalījās savā pieredzē ar praktiskiem piemēriem, lai mudinātu ģimnāzistus iesaistīties dažādās aktivitātēs.

 1. Sadarbība ar uzņēmējiem

9.-12.klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja tikties ar dažādiem Balvu un Rugāju novada uzņēmējiem: SIA “AMATI projekts” vadītāju E.Kaļvu, SIA “Senda Dz” vadītāju Dz.Sprudzāni, SIA “ANANASS” īpašnieku A.Mežalu, SIA “BTRS” vadītāju R.Trubņiku, SIA “Steeldram” īpašnieku A.Galu, uzņēmēju M.Kaļvu, pirtnieci A.Melbergu. Uzņēmēji jauniešus iepazīstināja ar savu un uzņēmuma vizītkarti, pastāstīja par augstskolas laiku, ar savu uzņēmējdarbības veidu, uzņēmuma darbību ietekmējošajiem faktoriem un izaicinājumiem, ar ko uzņēmums sastopas sarežģītu ekonomisko apstākļu laikā.

 1. Sadarbība ar vecākiem

11.-12.klašu vecākiem 30.01.2019. tika organizēts informatīvs seminārs, ko vadīja SEB bankas Alūksnes filiāles bankas darbiniece Ilva “Studiju un studējošā kredīti”.  Skolēniem un vecākiem bija iespēja uzzināt informāciju par studiju un studējošā kredītu piešķiršanas kārtību, apmēru un apmaksas kārtību. Ikvienam klātesošajam bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus.

Projektu nedēļas ietvaros 7.-10.klases skolēni devās uz savu vecāku darbavietām un ēnoja dažādas profesijas uzņēmumā/ iestādē. Paldies vecākiem par sadarbību un skolēnu atbalstu.

 1. Skolēni praktiski izzina dažādas profesionālās jomas

7.-8.klašu skolēni aktīvi izzināja katrai klasei piešķirto profesionālo un interešu jomu: būvniecība, izglītība, ēdināšana, lauksaimniecība, informācijas tehnoloģijas, veselības aprūpe un  drošība/glābšana/aizsardzība. Skolēniem bija jāsagatavo 10 min. aktivitāte/ -es pārējo klašu skolēniem. Skolēni bija ļoti radoši- noformēja klases kabinetu atbilstoši jomai, sagatavoja uzdevumu/ aktivitāti, kā arī izpētīja noderīgas interneta adreses, izzinot savu jomu. Skolēni piedāvāja tādas aktivitātes un uzdevumus kā “Puzzle”, “Atmini pēc sajūtām”, prezentācijas, jautājumu un atbilžu kartītes, plakātu izveide u.c. Katra klase iepazina septiņas dažādas profesionālās un interešu jomas, veicot izzinošus uzdevumus un aktivitātes.

 1. Personības un karjeras attīstības programma “Start Strong”

10.klašu skolēniem tika organizētas divas meistarklases “Veiksmīgas karjeras ABC”, ko bilingvāli (latviešu un angļu valodā) vadīja Start Strong treneris Andris Arhomkins. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem karjeras izveides pamatelementiem, lai iegūtu skaidru priekšstatu par to, kas patiesībā veido karjeru, kas ir “iluzorā karjera”, kā mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības, tendences un kādi talanti būs pieprasīti nākotnē.

11.klašu skolēni meistarklasēs “Jaunā uzņēmēja ABC” tika iepazīstināti ar metodēm un veidiem, kā uzbūvēt savu biznesa ideju, produktu un tā pārdošanas ķēdīti, ar dažādām “networking” metodēm, sociālo mediju izmantošanu savā biznesā un attiecību veidošanā ar savu klientu.

 1. Intervija “Iedvesmas stāsti manai nākotnei”

Projektu nedēļas noslēguma dienā uz interviju tika aicināta Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, Balvu novada deputāte, uzņēmēja, BVĢ vecāku padomes priekšsēdētāja Aija Mežale, SIA “Senda Dz” īpašniece un uzņēmēja Dzintra Sprudzāne, Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Saleniece, Valsts probācijas dienesta, Balvu teritoriālās struktūrvienības vecākā probācijas speciāliste Rita Saleniece. Intervijas mērķis bija nodrošināt iespēju 9.-11.klašu skolēniem uzklausīt dažādu cilvēku dzīves stāstus, viedokļus, atziņas, kas noderētu ikvienam skolēnam, virzoties pa savu dzīves ceļu. Karjeras konsultantei bija sagatavoti dažādi jautājumi, piemēram, Par ko vēlējāties bērnībā kļūt?, Kādās aktivitātēs iesaistījāties skolas laikā?, Kā ieguvāt savu pirmo darba pieredzi?, Kādas rakstura īpašības ir svarīgas, veicot savu darbu? u.c. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus ielūgtajiem ciemiņiem.

Paldies skolas administrācijai par atbalstu projektu nedēļas organizēšanā. Paldies klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem par skolēnu iesaisti dažādās izzinošās aktivitātēs. Paldies skolēniem par interesi un zinātkāri. Paldies vecākiem par atbalstu un ieinteresētību savu bērnu izaugsmes vecināšanā. Paldies sadarbības partneriem, uzņēmējiem, augstskolām un ikvienam, kas iesaistījās projektu nedēļas norisē.

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes karjeras konsultante

Anita Laurena

 

Iespējas tavai nākotnei

Projektu nedēļas aktivitātes vecākiem

Karjeras izglītības programma un plāns

Karjeras izglītības programma ir pieejama šeit.

Karjeras izglītības plāns 2018./2019.m.g ir pieejams šeit.

Ēnu dienas

Ēnu dienu nolikums ir apskatām  šeit.

Skola 2019

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā – no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.
Visbiežāk sagatavošanas kursos mācības notiek darbdienu vakaros vai brīvdienās, tostarp dažas izglītības iestādes īsteno arī neklātienes vai tālmācības apmācību. Arī īstenošanas ilgums atkarībā no sasniedzamajiem mērķiem ir atšķirīgs – no dažām stundām līdz pat padziļinātai priekšmetu apguvei vairāku semestru garumā. Parasti sagatavošanas kursi tiek īstenoti par maksu.
Kam būtu īpaši noderīgi apmeklēt sagatavošanas kursus?
• Vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņiem, lai papildinātu un nostiprinātu zināšanas centralizēto eksāmenu (CE) priekšmetos;
• Vidusskolu absolventiem, kuri vēlas saņemt vai uzlabot vērtējumu vienā vai vairākos CE priekšmetos;
• 9. klases audzēkņiem, lai veiksmīgāk sagatavotos valsts pārbaudījumiem;
• Topošajiem profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem, īpaši mākslas, mūzikas vai sporta jomā;
• Topošajiem studentiem – pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras reflektantiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem.

SAGATAVOŠANAS KURSU PIEDĀVĀJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
2018. /2019. MĀCĪBU GADĀ
Skatīt: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi

Atskaite par karjeras izglītību BVĢ 2017./2018.m.g.

Atskaite par karjeras izglītību BVĢ 2017./2018.m.g. ir pieejama šeit.

Aizvadīta projektu nedēļa „Es ceļā uz nākotni”

Laika posmā no 12. līdz 16.februārim Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās projektu nedēļa „Es ceļā uz nākotni”. Projektu nedēļas mērķis bija organizēt izglītības saturu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.
Projektu nedēļas viens no mērķiem bija palīdzēt skolēniem pašattīstīties, motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas, palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru. Nedēļas garumā 7.-12.klašu skolēniem tika organizēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Sadarbībā ar interešu izglītības iestādi „Laimes kalve” tika organizētas nodarbības 7.-9.klašu skolēniem „Mācību motivācija”, kuras laikā skolēni ieguva izpratni par to, kur jau šodien ir iespējams saskatīt „ceļa rādītājus” savai nākotnes profesijai un karjeras izvēlei. Savukārt 11.klašu skolēni tikās ar biedrības „ZINIS” eksperti Vitu Brakovsku radošajā nedarbnīcā „Mans praktiskais radošums jaunām iespējām novadā, Latvijā un pasaulē”, iegūstot atbildes uz jautājumiem- Kā savas vājās puses un netikumus var pārvērst par konkurētspējas priekšrocību?, Kā es varu piedalīties jaunu ideju radīšanā un gūt no tā ienākumus?, Kā zināšanas un prasmes var būt noderīgas nākotnes profesijas izvēlei?, kā arī kādas ir darba tirgus attīstības tendences?. Mazās Brīnumzemes lektore Kristīne Sprūdža novadīja lekciju 7.-10.klašu skolēniem ”Veidojot savu karjeras ceļu” par karjeru veicinošiem un graujošiem faktoriem, drošību internetā un to, kā ieraksti sociālajos medijos var ietekmēt nākotnes iespējas un karjeru. Mikrouzņēmuma „Sense of team” treneri novadīja nodarbību „Nākotnes līnija” 9.klašu skolēniem par verbālās un neverbālās komunikācijas nozīmi, kuras rezultātā veidojas pamats savstarpējai sapratnei un izaugsmi veicinošai sadarbībai, kā arī par nozīmīgākajām īpašībām un prasmēm personīgajai līderībai. Projekta „Esi Līderis” komandas pārstāvji piedāvāja 11.klases skolēniem spēli „Fikss” par karjeras veidošanu, uzņēmējdarbību un līdera prasmēm.
Projektu nedēļas ietvaros skolēni iepazinās ar fizioterapeita profesiju un viņa darbu, tiekoties praktiskā nodarbībā ar fizioterapeitu Oskaru Kliju, kā arī iepazina kanisterapeita profesiju un tikās ar kanisterapeiti Ingrīdu Supi un viņas draugu- suni “Kanisterapija- atveseļojies kopā ar suni” un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītāju Lieni Ivanova, kura dalījās pieredzē ar savu karjeras ceļu, uzņēmējdarbības iespējām jauniešiem un svarīgākajām dzīves prasmēm. Projektu nedēļas laikā skolēni izzināja savas uztveres spējas, veicot Balvu Valsts ģimnāzijas psiholoģes Gintas Keišas psiholoģisko uztveres testu, kā arī piedalījās aptaujā par karjeras izglītību. Skolēni radoši darbojās kopā ar pedagogiem, noskatoties filmu par karjeras veidošanu, veidoja kopīgu plakātu „Vērtīgs darbinieks”, uzsverot īpašības, prasmes un vērtības, kā arī individuāli un grupās veidoja savu, sava uzņēmuma vizītkarti, reklāmu, darba sludinājumu vai CV.
Kā otrs no projektu nedēļas mērķiem bija iesaistīt vecākus karjeras izglītības procesā. Vecākiem tika organizēta kopsapulce , ko vadīja lektore, sociālais pedagogs Solvita Pekstiņa „Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās un kā uzlabot saskarsmi ar bērnu?” . Savukārt Ēnu dienu ietvaros skolēni aktīvi apmeklēja savu vecāku darba vietas, izzinot vecāku profesijas, galvenos darba pienākumus, nepieciešamās zināšanas un prasmes. Skolēni devās ēnot uz tādām vietām kā Balvu Novada dome, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Balvi, Valsts Robežsardzes bataljons Viļakā, Nacionālo ziņu aģentūru LETA, TVNET, Alberta koledža, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, VIASAT, SIA „Cēsu klīnika” u.c.
Kā trešais projektu nedēļas mērķis bija sadarboties ar augstākās izglītības iestādēm. Tā ietvaros 15.02.2018. Balvu Valsts ģimnāzijā tika organizēta izstāde „Skola 2018”, kur tika uzaicinātas tādas augstskolas kā Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Valsts Robežsardzes koledža, Malnavas koledža, Vidzemes augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Celtniecības koledža, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” un Rīgas Ekonomikas augstskola. Izstādi apmeklēja Balvu Valsts ģimnāzijas 9.-12.klašu skolēni, kā arī Rugāju vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas un Bērzpils vidusskolas vecāko klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijā, uzdodot sev interesējošos jautājumus par studiju iespējam.
Projektu nedēļas noslēguma dienā Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Draugiem Group sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Palkavnieks, novadot 7.-12.klašu skolēniem nodarbība „Personība. Karjera”, ar mērķi izzinot savu personību, kā arī apzinoties savus iekšējos un ārējos resursus veiksmīgas izglītības un karjeras izaugsmes mērķa izvirzīšanai un sasniegšanai.

Informāciju sagatavoja:
Balvu Novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

Aktivitātes tiek īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

7a.klase ciemos VUGD Balvu nodaļā

2018.gada 14.februārī Balvu Valsts ģimnāzijas 7a.klases skolēni viesojās VUGD Balvu nodaļā, lai projektu nedēļas ietvaros iepazītu ugunsdzēsēja profesiju un ikdienas darba gaitas. Bērni bija sajūsmā par iespēju tuvumā apskatīt lielās ugunsdzēsēju mašīnas, to aprīkojumu, darba specifiku. Darbinieki ļāva arī iekāpt mašīnās un izbaudīt, kā ir tur atrasties. Skolēni paši apgalvoja, ka tas ļoti patika. Viņi nebija iedomājušies, ka mašīnas tuvumā ir tik liela izmēra un ar tik dārgu aprīkojumu.
Sarunās ar darbiniekiem skolēni noskaidroja, ka ugunsdzēsēja darbs daudziem ir bijis jau sapnis no bērnības, ko piepildīt var, mācoties Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā Rīgā. Bet ar šo izglītību vien nepietiek, jo visu laiku regulāri savas zināšanas ir jāpilnveido dažādos kursos. Arī paaugstinājumu amatā var iegūt, tikai papildus mācoties. Ugunsdzēšēju pienākumi ir ne tikai izbraukt uz ugunsgrēku vai veikt glābšanas darbus, bet katras dežūras laikā notiek gan praktiskās, gan teorētiskās apmācības. Tādēļ skolēni bija pārsteigti, ka arī ugunsdzēsējiem ir sava mācību telpa.
Skolēni nonāca pie secinājuma, ka šis darbs ir grūts un atbildīgs, jo darbs norit gan telpās, gan ārā, ir dūmi, termoiedarbība, darbs augstumā, stress un bieži arī fiziska pārslodze. Tāpēc paši darbinieki uzsvēra – lai strādātu šo darbu, jābūt nosvērtam, fiziski labi sagatavotam, drosmīgam un ar labām komunikācijas spējām. Un gandarījumu, protams, sniedz labi paveikts darbs – katra izglābtā dzīvība vai materiālā vērtība. Tā kā sabiedrība nevar pastāvēt bez glābšanas dienestiem, tad šī profesija darba tirgū ir un būs pieprasīta.
Balvu Valsts ģimnāzijas 7.a klases audzinātāja Ilga Petrova

Aktivitātes tiek īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.