Category: Karjeras izglītība

Karjeras izglītība Balvu Valsts ģimnāzijā

2. semestra atskaite apskatāma šeit.

Infografiku konkurss “Ceļš uz nākotni”

Nākotne klauvē pie mūsu durvīm, un jebkurai domai, izņemot tās, ko apvij aizspriedumi, būs iespēja sevi pieteikt….

                                                                         /Paulu Koelju /

    Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros no 22.marta līdz 12.aprīlim norisinājās infografiku konkurss “Ceļš uz nākotni”. Tajā piedalījās 32 skolēni no Balvu Valsts ģimnāzijas 7.c, 9.d, 10.a, 8.b, 9.a 11.a, 8.a un 7.a klases. Konkursam skolēni iesniedza 21 radošo darbu.

Radošajos darbos tika vērtētas gan informācijas tehnologiju pielietošanas prasmes, gan atbilstība infografikas prasībām, gan skolēna nākotnes ceļa plānojums.

    Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, kā liecina viņu veidotās infografikas, nākotnē vēlas kļūt par programmētājiem, uzņēmumu vadītājiem, kosmetologu, arhitektiem, veterinārārstiem, dīdžeju, mediķiem, kibersportistu, lauksaimnieku, advokātu, robežsargu.

   9.d klases skolniece Līna Ivanova savā infografikā atainoja ceļu uz nākotnes profesiju- veterinārārsts. Līnas infografikas ieguva augstāko novērtējumu un ieguva 1. vietu. 

  1. vieta 8.a klases skolniekam Danam Kristiānam Kupčam, kurš plāno nākotnē kļūt par robežsargu.

   Atzinību ieguva 8.c klases skolniece Sanija Skalova ar infografiku par ķirurga profesiju .

 

  Lai pietiek pacietības, uzcītības un velmes sasniegt iecerēto!

Paldies skolēniem par radošajiem darbiem-infografikām!

Paldies Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniecei audzināšanas jomā Dainai Mediniecei par sadarbību ar klašu audzinātājiem un šī konkursa aktualizāciju!

Balvu novada IKS pārvaldes

pedagoģe-karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Seminārs vecākiem “Atziņas un risinājumi bērna personības izaugsmei ilgtermiņā”

      Mūsdienu digitalizācijas laikmetā bieži sastopamies ar starppaaudžu konfliktsituācijām, kad vecākam arvien grūtāk saprasties ar savu bērnu, kur nu vēl palīdzēt karjeras ceļa veidošanā, ja pats vecāks nav autoritāte bērnam. Svarīga ir atbalsta programmas vecākiem īstenošana bērna personības izaugsmei, kas ietver izpratni  par vecāku atbalstošo lomu ceļā uz dzīves mērķu apzināšanos, resursu ieguldījumu bērna izaugsmei. Tāds arī bija mērķis semināram vecākiem “Atziņas un risinājumu bērna personības izaugsmei ilgtermiņā” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kas notika 7.aprīlī no plkst.18:00-20:00.

       Balvu Valsts ģimnāzijas, Stacijas pamatskolas un Vīksnas filiāles, Bērzpils vidusskolas, Tilžas vidusskolas un Baltinavas vidusskolas vairāk kā trīs desmiti 7.-12.klašu skolēnu vecāku ZOOM platformā tikās ar Mg. paed. izglītības zinātnēs, personības un profesionālās izaugsmes treneri, psiholoģi-konsultanti Ilgu Kušneri.

      Vecāki uzzināja, kā veicināt darbības bērna pozitīvas attieksmes veidošanai pret savu un cita darbu, tā rezultātiem. Tika gūta izpratne, kā ikdienā labāk saskatīt sava bērna personības stiprās puses un atbalstīt tās, sekmējot bērna karjeras ceļa izvēli un izaugsmi. I.Kušnere aicināja vecākus pārdomāt- ko un kā es varu darīt šodien, lai bērns ir laimīgs cilvēks rītdien. Lektore sniedza atbildes uz vecāku jautājumiem par vienas ģimenes bērnu salīdzināšanu ikdienā, pozitīvo nianšu saskatīšanu, atbalstošu vārdisku un fizisku rīcību, kā arī iepazīstināja ar ikdienā pielietojamiem paņēmieniem savstarpējās sapratnes un uzticēšanās veidošanai. Psiholoģe uzsvēra ģimenes lielo lomu bērna pozitīvo lēmumu pieņemšanai sava nākotnes ceļa veidošanā. Vecāki dalījās ar savu audzināšanas pieredzi, saņemot no lektores pamatotus ieteikumus rīcībai līdzīgās situācijās.

     Seminārs noritēja uz savstarpēju sadarbību balstītā atmosfērā. Noslēgumā lektore piedāvāja vecākiem izmantot individuālu atbalstu- sazināties elektroniski vai telefoniski, ja ir nepieciešama konsultācija.

Jāpiebilst, ka attālināto pasākumu organizēšana ir sava veida izaicinājums gan vecākiem, gan lektoriem un organizētājiem, jo var gadīties dažādi neparedzēti starpgadījumi IT jomā. Aicinu vecākus būt saprotošiem un griezties ar konstruktīviem priekšlikumiem par izglītojošu pasākumu organizēšanu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.

    Paldies lektorei Ilgai Kušnerei par saturīgu semināra vadīšanu un noderīgiem  ieteikumiem!

    Paldies projektā iesaistīto skolu klašu audzinātājiem par sadarbību ar vecākiem!

    Paldies vecākiem par interesi!

 

Lidija Ločmele

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

pedagoģe-karjeras konsultante

 

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Tikšanās ar vieglatlēti Lauru Ikaunieci “Mērķi. Motivācija. Laika plānošana.”

Attālinātā mācību procesa laikā ik pa brīdim ikviens no mums piedzīvo motivācijas trūkumu, šādās reizēs nepieciešams kāds uzmundrinājums. 25. martā uzmundrinājuma devu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji guva, virtuāli tiekoties ar izcilas mērķtiecības piemēru, pasaules mēroga vieglatlēti, “Latvijas Gada sportistes” titula divkārtēju ieguvēju, un, tajā pašā laikā, ļoti sievišķīgu, elegantu un atsaucīgu  būtni- Lauru Ikaunieci.

Sportiste atbildēja uz visdažādākajiem  jauniešu iesūtītajiem jautājumiem, uzsverot, ka panākumu pamatā ir mērķtiecība, smags darbs un disciplīna. Laura Ikauniece ieteica izvirzīt mērķi un sastādīt mazo solīšu plānu, kā šo mērķi  sasniegt. Sportistei šķiet, ka  ir būtiski noteikt savas dzīves  prioritātes, lai būtu vieglāk sasniegt iecerēto.

Laura izteica nožēlu, ka Latvijā šobrīd nav iespējams apmeklēt sporta zāles, jo sportojot visefektīvāk var izlādēt uzkrāto negatīvo enerģiju un sports ļoti uzlabo cilvēka pašsajūtu. Balvu Valsts ģimnāzijai Laura Ikauniece novēlēja pastāvēt vēl tikpat gadus, skolēniem ieteica daudz sportot, bet skolotājiem –izaudzināt jaunus olimpisko spēļu uzvarētājus.

Tikšanās noslēgumā BVĢ kolektīvs Laurai Ikauniecei uzdāvināja Līgas Stāmeres veidoto karikatūru, pateicās par iedvesmojošo tikšanos un kopā nofotografējās.

Vieglatlētes dzīves moto ir “Ar smagu darbu var panākt ļoti daudz!” Lai šie vārdi palīdz mums virzīties uz savu mērķi!

Balvu Valsts ģimnāzijas pārstāvji veiksmīgi absolvē projektu “Debašu Līderu skola 2020/2021”

Noslēdzies projekts “Debašu Līderu skola 2020/2021” , kurā piedalījās un ko veiksmīgi absolvēja arī Balvu Valsts ģimnāzijas pārstāvji – skolotāja I.Vanaga un skolēni L.Kairiša, D.Bisenieks, E.Krakope, E.Logina un E.Dokāne.

 

Projekta “Debašu Līderu skola” ietvaros skolēni un skolotāji no visas Latvijas apgūst debašu prasmes – argumentāciju, publisko runu, kritisko un loģisko domāšanu un mediju pratību), gūst zināšanas par vides, politikas un ekonomikas aktualitātēm, kā arī uzlabo savas angļu valodas prasmes starptautiskā līmenī atzītu debašu lektoru un treneru vadībā, jo visas projekta aktivitātes notiek angļu valodā. Tāpat būtisks projekta ieguvums ir katrai dalībskolai pieejamais debašu mentoru – pieredzējušu debatētāju atbalsts, uzsākot debašu kustību savā skolā un piedaloties nacionāla līmeņa debašu turnīros.

 

Projekta dalībniece un absolventa L.Kairiša par projektu izsakās sekojoši:

“Ļoti pozitīvi vērtēju projektu! Tas palīdzēja man pārvarēt bailes, lika domāt kritiskāk, kā arī iemācīja debatēt teju par jekbko (pat par tēmām, kas es personīgi nepiekrītu). Projektā “Debašu Līderu skola” iemācījos, kā domāt par publisko runu un kā labāk uzstāties. Tāpat jāpiemin, ka manas angļu valodas prasmes ir būtiski uzlabojušās! Esmu iemācījusies arī daudz jauna par debatēm un ikdienas diskusijām. Es varētu uzskaitīt visus ieguvumus no projekta “Debašu Līderu skola”, bet tas prasītu pārāk daudz laika. Galvenā ziņa, ko vēlos nodot: projektā “Debašu Līderu skola” es apguvu un attīstīju ļoti svarīgas dzīves prasmes – prasmi komunicēt, sadarboties, klausīties, komunicēt angļu valodā, bet ne tikai! Esmu ļoti priecīga, ka piedalījos!”

 

Absolventes viedoklim pievienojas arī skolotāja Inga Vanaga,

Projekts sniedzis iespēju padziļināt zināšanas par debatēm (argumentāciju, publisko runu, ievadu politikas zinātnē), kā arī fundamentālas kritiskās domāšanas un medijpratības prasmes, ko [pēc projekta] izmantot mācību procesā.

 

Īpaši liels prieks projekta rīkotājiem par projekta absolventu – jauniešu gatavību un vēlmi veicināt kritiskās domāšanas prasmes savā skolā arī pēc projekta noslēguma, organizējot debašu nodarbības saviem klasesbiedriem, skolasbiedriem un arī citiem interesentiem!

 

Projektu “Debašu Līderu skola 2020/2021” īsteno biedrība “Latvijas Debašu asociācija” (publiski zināma ar nosaukumu “QUO Tu domā?”) ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu kopš 2015.gada.

 

Projekta galvenie atbalstītāji British Council pārstāvniecība Latvijā direktores Zanes Matesovičas  par projektu saka,

“Debašu Līderu skola ir viens no ilglaicīgākajiem mūsu programmas People to People Cultural Engagement 2016-2021 projektiem, kas palīdz jauniešiem no dažādām kopienām attīstīt 21.gadsimta prasmes un sniedz iespēju darboties kopēju mērķu vārdā, veidojot ne tikai savas prasmes un pārliecību, bet arī sekmējot iespējas ietekmēt procesus sev apkārt un kļūt par aktīviem sabiedrības līderiem.”

 

Taču ar absolvēšanas sesiju un projekta noslēgumu nekas nebeidzzas, jo, kā norāda projekta “Debašu Līderu skola 2020/2021” vadītāja Ieva Elizabete Ērgle, ikvienam interesentam ir daudzas un dažādas iespējas, kā turpināt stiprināt debašu prasmes arī pēc projekta:

“Šogad jauno debatētāju vidū ļoti populāri ir tiešsaistes debašu turnīri – jauna pieeja debašu organizēšanai arī mums kā rīkotājiem. Tiešsaistes formātam ir gan savi mīnusi, gan arī priekšrocības – tieši turnīrus šī gada projektā jaunieši un skolotāji apmeklē ļoti aktīvi (dalībnieku skaits turnīros būtiski pārsniedz mūsu sākotnējās gaidas)!  Ticam, ka viens no iemesliem tam, ir tiešsaistes pasākumu priekšrocība – nav jāceļas piecos no rīta un jāveic garš ceļš, lai nonāktu līdz turnīram. Tāpat tiešsaistes turnīri ir atvērti ikvienas skolas skolēnam ar vai bez iepriekšējas pieredzes. Esmu pārliecināta, ka prasmes, ko jaunieši apgūst projekta laikā, noderēs katram no viņiem skolā, augstkskolā, kā arī darba vidē. Tāpēc, lai dotu iespēju pēc iespējas vairāk Latvijas skolēnu apgūt kritiskās domāšanas prasmes, Latvijas Debašu asociācija ir izstrādājusi kritiskās domāšanas tiešsaistes rīku, kas pieejams ikvienam interesentam bezmaksas mūsu mājaslapā – www.quotudoma.lv.”

 

British Council ir Apvienotās Karalistes starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu. British Council sadarbojas ar vairāk nekā 100 valstīm mākslas, kultūras, izglītības un vietējās kopienas stiprināšanas jomās. Aizvadītajā gadā organizācija sasniedza 75 miljonu cilvēku auditoriju klātienes pasākumos un vairāk nekā 755 miljonu sekotāju tiešsaistē. Kopš 2016. gada British Council Baltijas valstīs īsteno apjomīgu programmu, kuras mērķis ir atbalstīt izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību.

 

_____________________________________________

Papildus informācijai:

Ieva Elizabete Ērgle

Projekta “Debašu Līderu skola 2020/2021” vadītāja

E.: quotudoma@gmail.com

Karjeras izglītības aktualitātes

Balvu Valsts ģimnāzijas attālinātās izglītības izstādes izvērtējums ir pieejams šeit.

Par individuālajām karjeras konsultācijām var uzzināt šeit.

Tavai karjerai

Starptautiskais mācību centrs KALBA organizē tiešsaites izstādi IZGLĪTĪBA UN KARJERA, kas notiks 25. martā. Šī izstāde ne tikai informēs par dažādām studiju iespējām, bet arī skaidros ar ko ikdienā nodarbojas specifisku profesiju pārstāvji, piemēram, arhitekts, dizainers, bioķīmiķis, u.c. Izstādē arī apspriedīsim Latvijas jauniešiem aktuālas tēmas, ieskaitot:

influenceru un podkāsteru darbs
Cancel Culture
Motivācija – kur to meklēt?

Izstādes apraksts:

Aicinām piedalīties Latvijas lielākajā tiešsaistes pasākumā par studiju izvēli. Reģistrējieties pasākumam un iegūstiet vērtīgu informāciju par dažādām studiju programmām. Tiešraides laikā varēsi uzdot jautājumus un uzzināt, ko darīsi ikdienā pēc ekonomikas, filoloģijas, žurnālistikas, bioķīmijas vai citas studiju programmu absolvēšanas. Reģistrējieties šeit: www.kalba.lv

Sīkāk šeit.

Ēnu dienas

Ēnu dienu ekskursiju nolikums ir atrodams šeit.

Mācību ekskursiju nolikums ir atrodams šeit.

Attālinātā Izglītības izstāde Balvu Valsts ģimnāzijā

22. februārī sešu stundu garumā Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās attālinātā izglītības izstāde projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums notika tiešsaistes Zoom platformā.

Pasākuma dalībniekiem iedvesmas vārdus teica Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova un Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere.

Pasākumā piedalījās deviņas augstākās izglītības iestādes un sešas profesionālās izglītības iestādes – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Rīgas Stradiņa universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā, Balvu Valsts ģimnāzija, Malnavas koledža, Rēzeknes tehnikums, Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Valsts robežsardzes koledža, P.Stradiņa Medicīnas koledža.  To attālināti apmeklēja vairāk nekā divi simti  9.-12. klašu skolēni no Balvu Valsts ģimnāzijas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Baltinavas vidusskolas, Tilžas vidusskolas, Stacijas pamatskolas un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles.

Klātesošajiem bija iespēja dzirdēt Balvu Valsts ģimnāzijas absolventu, kas studē dažādās augstskolās, pieredzes stāstus gan par studenta dzīvi, gan prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi iekļautos studiju procesā.  Mūsu absolvente Paula Paidere, kas šobrīd studē Rīgas Juridiskās augstskolas 2. kursā un līdztekus intensīvām klātienes studijām ir uzsākusi arī strādāt,  uzsvēra, ka  studentam ļoti nepieciešama spēja patstāvīgi organizēt darbu un plānot laiku, ieinteresētība un vēlme iesaistīties un līdzdarboties, komunikācijas prasmes, pozitīvisms un veselīgs skatījums uz sevi no malas.

Jauniešiem bija iespēja dzirdēt reālus stāstus par studijām, studentu dzīvi, darbošanos ārpus mācībām. Savā pieredzē par studenta dzīvi dalījās arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 3. kursa studente Ivita Salmane, Rīgas Stradiņa universitātes 1. kursa studente, topošā ergoterapeite Dairita Magone, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes 1. kursa students Artis Smirnovs, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes doktorantūras students Vitālijs Lazarenko, Latvijas Universitātes Komunikāciju zinātnes 3. kursa studente Elza Elksnīte un Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu 1. kursa students Kristiāns Bokta, kurš ne tikai stāstīja par savu studenta dzīvi, viņam bija uzticēts izveidot prezentāciju un reklamēt savu augstskolu. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus jaunajiem studentiem, un daudzi šo iespēju izmantoja.  Augstskolu pārstāvji tika iztaujāti par visdažādākajām tēmām, piemēram:

Vai ir iespējams apvienot mācības ar hobiju vai darbu?

Ar kādām grūtībām var sastapties studējot?

Kādas metodes palīdz atcerēties apjomīgo informāciju?

Ar ko atšķiras studijas augstskolā no mācībām Balvu Valsts ģimnāzijā?

Kāpēc izvēlējies tieši šo augstskolu?

Vai bieži kā studentam ir iespēja ēst kafejnīcās? Vai atļauj budžets?

Par ko vēlējies kļūt bērnībā?

Kuras no Balvu Valsts ģimnāzijā iegūtajām zināšanām un prasmēm Tev īpaši palīdz    studijās?

Kā tiec galā ar grūtībām?

Lai iedvesmotu jauniešus nebaidīties sapņot par sava biznesa uzsākšanu Balvos, bijām uzrunājuši Balvu novada jaunos uzņēmējus padalīties ar sava uzņēmuma veiksmes kodu. Priecājamies, ka šim aicinājumam atsaucās pieci jaunie uzņēmēji – Aļona Pennere, Elīna Kaļva, Andris Ločmelis, Dagnija Vaickovska un Jeļena Glovnova, viņu iesūtītie videostāsti tika demonstrēti izglītības izstādes laikā.

Pasākumu  vadīja skolēnu pašpārvaldes dalībniece Anastasija Klija, kura gan pieteica viesus  un augstskolu prezentācijas, gan uzdeva jautājumus ģimnāzijas bijušajiem absolventiem, gan uzmundrināja ar anekdotēm un dinamiskajām pauzēm.

Izstādes organizēšana bija lielisks komandas darbs, kurā aktīvi līdzdarbojās  Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultante Lidija Ločmele,  Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece un direktores vietnieks IT jomā Arnis Stucka.

Paldies visiem, kas atbalstīja un iesaistījās šajā pasākumā! Lai katram skolēnam izdodas atrast savu īsto ceļu!

Daina Mediniece,

BVĢ direktores vietniece audzināšanas jomā

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 Nodarbība vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru?”

11. februārī Balvu Valsts ģimnāzijas vecāku nedēļas izskaņā vecākiem bija iespēja piedalīties “Start strong” nodarbībā  “Kā runāt ar jaunieti par karjeru?”.  Šī nodarbība tika organizēta sadarbībā ar IKS pārvaldes karjeras konsultanti Lidiju Ločmeli projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros. Nodarbību vadīja sociālais tehnologs, attiecību un karjeras veidošanas treneris un lektors ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi Andris Arhomkins. Viņš ir jauniešu karjeras un biznesa attīstības programmas “Start Strong” autors un vadītājs.

Vecākiem un pedagogiem  Zoom nodarbībā  bija iespēja uzzināt pamatprincipus, kā viegli un dabiski veidot sarunu ar pusaudzi, kā klausīties, lai pusaudzis vēlētos runāt, kā izzināt bērna patiesās vēlmes un aizraušanās un  kā apkopot bērna talantus vienā nodarbē.  Divu stundu garā nodarbība aizritēja vērtīgā komunikācijā, jo vecāki uzdeva jautājumus un sarunu zonā dalījās savos veiksmes stāstos un situācijās, kurās ir pietrūcis padoma. Kopā tika meklēti veidi, kā “neuzkāpt uz zemūdens akmeņiem”, veidot cieņpilnas attiecības. Tika pārrunāts, kā tikt galā ar jauniešu stundām ilgo atrašanos telefona varā un kā iedrošināt viņus šajā svarīgajā karjeras dzīves sākumposmā.

Ceram, ka gūtās atziņas iedvesmos vecākus attiecības ar saviem bērniem veidot vēl ciešākas un draudzīgākas.

Balvu Valsts ģimnāzijas

direktores vietniece audzināšanas jomā

Daina Mediniece

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.