Archive for Karjeras izglītība

Loading images...

„Iekāpjot mūziķa profesiju kurpēs”

Š.g. 2.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums „Iekāpjot profesiju kurpēs”, kura mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar mūziķa Artura Gruzdiņa profesionālo karjeras izaugsmes ceļu. Pasākumā piedalījās 9.-12.klašu skolēni un pedagogi.
Arturs iepazīstināja skolēnus ar savu profesionālo karjeras ceļu, darba pieredzi, sākot no bērnības līdz šim brīdim: „Mans karjeras ceļš”. Mūziķis dalījās pārdomās par savu skolas laiku, saviem hobijiem un pavadīto bērnību Rūjienas pusē, par mūziķa karjeras pirmsākumiem, kā arī par dzīvi un sajutām ārpus televīzijas šova „X faktors”. Jautāts par bērnības sapņiem, Arturs atbild, ka „ Kopš bērnības mans sapnis ir kļūt par profesionālu mūziķi, uzstāties uz pasaulē lielākajām skatuvēm kopā ar populārām ārzemju grupām”. Pirmā pieredze muzicēšanā un uz lielās skatuves Arturam ir kopš trīs gadu vecuma, piedaloties dziedāšanas konkursā “Cālis 1995” Rūjienā, kā arī dziedot skolas korī un šobrīd muzicējot grupā „Refleksija”. Arī dalība televīzijas šovā „X faktors” ir devusi mūziķim drosmi, pārliecību par sevi un savām spējām, tas devis iespēju pilnībā pievērsties mūzikai. Mūziķis iedvesmu rod, klausoties savu iemīļoto grupu “Linkin Park”, neapzināti un apzināti virzoties uz savu mērķi mūzikā. Kā atzīst A.Gruzdiņš, lai kļūtu par profesionālu mūziķi, līdz tam ir jānonāk caur smagu darbu un plašāku pieredzi.
Pasākuma noslēgumā skolēni uzdeva sev interesējošos jautājumus Arturam Gruzdiņam par viņa darbu, nepieciešamajām prasmēm, rakstura īpašībām, dzīves gājumu un nākotnes vīziju.

Tiek uzsākts projekts par karjeras atbalsta īstenošanu

11.09.2017.
Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Baltinavas novada pašvaldību ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekts uzsākts 2017. gada septembrī un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekta finansējums paredzēts, lai atbalstītu pedagogu karjeras konsultantu darbību izmēģinājumskolās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai Balvu novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Projektā kā izmēģinājumskola ir iekļauta arī Balvu Valsts ģimnāzija.
Lai sekmīgi īstenotu projektu, Balvu Valsts ģimnāzijā tiek izstrādāts pasākumu plāns 2017./2018.mācību gadam, kas atbilstoši projektā noteiktajām prasībām tiks arī īstenots. Karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu nodrošinās pedagogs karjeras konsultants Anita Laurena.

Jau šajā periodā un arī turpmākajos periodos tiks plānotas aktivitātes, kas atbilst skolēnu interesēm un vajadzībām, kā arī iekļautas profesionālās jomas, kas ir prioritāras pašvaldībā, reģionā un valstī.
Tāpat veiksmīgai un kvalitatīvai projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai, plānota sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, pašvaldības un valsts iestādēm, institūcijām un biedrībām, kas atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā, karjeras informācijas un karjeras izglītības jautājumu izzināšanā.

Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
karjeras konsultante
Anita Laurena