Archive for Karjeras izglītība

Loading images...

Ēnu dienas

Ēnu dienu nolikums ir apskatām  šeit.

Skola 2019

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām

Katru gadu Latvijas augstskolas, koledžas un citas izglītības iestādes organizē dažādus sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir palīdzēt skolēniem un citiem interesentiem sagatavoties valsts pārbaudījumu vai iestājeksāmenu kārtošanai. Sagatavošanas kursi skolu valsts pārbaudījumiem parasti tiek īstenoti mācību gada laikā – no septembra līdz maijam, savukārt sagatavoties iestājeksāmeniem izglītības iestādes nereti piedāvā arī vasarā.
Visbiežāk sagatavošanas kursos mācības notiek darbdienu vakaros vai brīvdienās, tostarp dažas izglītības iestādes īsteno arī neklātienes vai tālmācības apmācību. Arī īstenošanas ilgums atkarībā no sasniedzamajiem mērķiem ir atšķirīgs – no dažām stundām līdz pat padziļinātai priekšmetu apguvei vairāku semestru garumā. Parasti sagatavošanas kursi tiek īstenoti par maksu.
Kam būtu īpaši noderīgi apmeklēt sagatavošanas kursus?
• Vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu audzēkņiem, lai papildinātu un nostiprinātu zināšanas centralizēto eksāmenu (CE) priekšmetos;
• Vidusskolu absolventiem, kuri vēlas saņemt vai uzlabot vērtējumu vienā vai vairākos CE priekšmetos;
• 9. klases audzēkņiem, lai veiksmīgāk sagatavotos valsts pārbaudījumiem;
• Topošajiem profesionālo vai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem, īpaši mākslas, mūzikas vai sporta jomā;
• Topošajiem studentiem – pamatstudiju, maģistrantūras un doktorantūras reflektantiem, lai sagatavotos iestājpārbaudījumiem.

SAGATAVOŠANAS KURSU PIEDĀVĀJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
2018. /2019. MĀCĪBU GADĀ
Skatīt: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi

Atskaite par karjeras izglītību BVĢ 2017./2018.m.g.

Atskaite par karjeras izglītību BVĢ 2017./2018.m.g. ir pieejama šeit.

Aizvadīta projektu nedēļa „Es ceļā uz nākotni”

Laika posmā no 12. līdz 16.februārim Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās projektu nedēļa „Es ceļā uz nākotni”. Projektu nedēļas mērķis bija organizēt izglītības saturu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.
Projektu nedēļas viens no mērķiem bija palīdzēt skolēniem pašattīstīties, motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas, palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru. Nedēļas garumā 7.-12.klašu skolēniem tika organizēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Sadarbībā ar interešu izglītības iestādi „Laimes kalve” tika organizētas nodarbības 7.-9.klašu skolēniem „Mācību motivācija”, kuras laikā skolēni ieguva izpratni par to, kur jau šodien ir iespējams saskatīt „ceļa rādītājus” savai nākotnes profesijai un karjeras izvēlei. Savukārt 11.klašu skolēni tikās ar biedrības „ZINIS” eksperti Vitu Brakovsku radošajā nedarbnīcā „Mans praktiskais radošums jaunām iespējām novadā, Latvijā un pasaulē”, iegūstot atbildes uz jautājumiem- Kā savas vājās puses un netikumus var pārvērst par konkurētspējas priekšrocību?, Kā es varu piedalīties jaunu ideju radīšanā un gūt no tā ienākumus?, Kā zināšanas un prasmes var būt noderīgas nākotnes profesijas izvēlei?, kā arī kādas ir darba tirgus attīstības tendences?. Mazās Brīnumzemes lektore Kristīne Sprūdža novadīja lekciju 7.-10.klašu skolēniem ”Veidojot savu karjeras ceļu” par karjeru veicinošiem un graujošiem faktoriem, drošību internetā un to, kā ieraksti sociālajos medijos var ietekmēt nākotnes iespējas un karjeru. Mikrouzņēmuma „Sense of team” treneri novadīja nodarbību „Nākotnes līnija” 9.klašu skolēniem par verbālās un neverbālās komunikācijas nozīmi, kuras rezultātā veidojas pamats savstarpējai sapratnei un izaugsmi veicinošai sadarbībai, kā arī par nozīmīgākajām īpašībām un prasmēm personīgajai līderībai. Projekta „Esi Līderis” komandas pārstāvji piedāvāja 11.klases skolēniem spēli „Fikss” par karjeras veidošanu, uzņēmējdarbību un līdera prasmēm.
Projektu nedēļas ietvaros skolēni iepazinās ar fizioterapeita profesiju un viņa darbu, tiekoties praktiskā nodarbībā ar fizioterapeitu Oskaru Kliju, kā arī iepazina kanisterapeita profesiju un tikās ar kanisterapeiti Ingrīdu Supi un viņas draugu- suni “Kanisterapija- atveseļojies kopā ar suni” un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītāju Lieni Ivanova, kura dalījās pieredzē ar savu karjeras ceļu, uzņēmējdarbības iespējām jauniešiem un svarīgākajām dzīves prasmēm. Projektu nedēļas laikā skolēni izzināja savas uztveres spējas, veicot Balvu Valsts ģimnāzijas psiholoģes Gintas Keišas psiholoģisko uztveres testu, kā arī piedalījās aptaujā par karjeras izglītību. Skolēni radoši darbojās kopā ar pedagogiem, noskatoties filmu par karjeras veidošanu, veidoja kopīgu plakātu „Vērtīgs darbinieks”, uzsverot īpašības, prasmes un vērtības, kā arī individuāli un grupās veidoja savu, sava uzņēmuma vizītkarti, reklāmu, darba sludinājumu vai CV.
Kā otrs no projektu nedēļas mērķiem bija iesaistīt vecākus karjeras izglītības procesā. Vecākiem tika organizēta kopsapulce , ko vadīja lektore, sociālais pedagogs Solvita Pekstiņa „Kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc jāmācās un kā uzlabot saskarsmi ar bērnu?” . Savukārt Ēnu dienu ietvaros skolēni aktīvi apmeklēja savu vecāku darba vietas, izzinot vecāku profesijas, galvenos darba pienākumus, nepieciešamās zināšanas un prasmes. Skolēni devās ēnot uz tādām vietām kā Balvu Novada dome, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Balvi, Valsts Robežsardzes bataljons Viļakā, Nacionālo ziņu aģentūru LETA, TVNET, Alberta koledža, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, VIASAT, SIA „Cēsu klīnika” u.c.
Kā trešais projektu nedēļas mērķis bija sadarboties ar augstākās izglītības iestādēm. Tā ietvaros 15.02.2018. Balvu Valsts ģimnāzijā tika organizēta izstāde „Skola 2018”, kur tika uzaicinātas tādas augstskolas kā Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Valsts Robežsardzes koledža, Malnavas koledža, Vidzemes augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Celtniecības koledža, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” un Rīgas Ekonomikas augstskola. Izstādi apmeklēja Balvu Valsts ģimnāzijas 9.-12.klašu skolēni, kā arī Rugāju vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas un Bērzpils vidusskolas vecāko klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijā, uzdodot sev interesējošos jautājumus par studiju iespējam.
Projektu nedēļas noslēguma dienā Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Draugiem Group sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Palkavnieks, novadot 7.-12.klašu skolēniem nodarbība „Personība. Karjera”, ar mērķi izzinot savu personību, kā arī apzinoties savus iekšējos un ārējos resursus veiksmīgas izglītības un karjeras izaugsmes mērķa izvirzīšanai un sasniegšanai.

Informāciju sagatavoja:
Balvu Novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes karjeras konsultante Anita Laurena

Aktivitātes tiek īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

7a.klase ciemos VUGD Balvu nodaļā

2018.gada 14.februārī Balvu Valsts ģimnāzijas 7a.klases skolēni viesojās VUGD Balvu nodaļā, lai projektu nedēļas ietvaros iepazītu ugunsdzēsēja profesiju un ikdienas darba gaitas. Bērni bija sajūsmā par iespēju tuvumā apskatīt lielās ugunsdzēsēju mašīnas, to aprīkojumu, darba specifiku. Darbinieki ļāva arī iekāpt mašīnās un izbaudīt, kā ir tur atrasties. Skolēni paši apgalvoja, ka tas ļoti patika. Viņi nebija iedomājušies, ka mašīnas tuvumā ir tik liela izmēra un ar tik dārgu aprīkojumu.
Sarunās ar darbiniekiem skolēni noskaidroja, ka ugunsdzēsēja darbs daudziem ir bijis jau sapnis no bērnības, ko piepildīt var, mācoties Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā Rīgā. Bet ar šo izglītību vien nepietiek, jo visu laiku regulāri savas zināšanas ir jāpilnveido dažādos kursos. Arī paaugstinājumu amatā var iegūt, tikai papildus mācoties. Ugunsdzēšēju pienākumi ir ne tikai izbraukt uz ugunsgrēku vai veikt glābšanas darbus, bet katras dežūras laikā notiek gan praktiskās, gan teorētiskās apmācības. Tādēļ skolēni bija pārsteigti, ka arī ugunsdzēsējiem ir sava mācību telpa.
Skolēni nonāca pie secinājuma, ka šis darbs ir grūts un atbildīgs, jo darbs norit gan telpās, gan ārā, ir dūmi, termoiedarbība, darbs augstumā, stress un bieži arī fiziska pārslodze. Tāpēc paši darbinieki uzsvēra – lai strādātu šo darbu, jābūt nosvērtam, fiziski labi sagatavotam, drosmīgam un ar labām komunikācijas spējām. Un gandarījumu, protams, sniedz labi paveikts darbs – katra izglābtā dzīvība vai materiālā vērtība. Tā kā sabiedrība nevar pastāvēt bez glābšanas dienestiem, tad šī profesija darba tirgū ir un būs pieprasīta.
Balvu Valsts ģimnāzijas 7.a klases audzinātāja Ilga Petrova

Aktivitātes tiek īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

„Iekāpjot mūziķa profesiju kurpēs”

Š.g. 2.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā tika organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums „Iekāpjot profesiju kurpēs”, kura mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar mūziķa Artura Gruzdiņa profesionālo karjeras izaugsmes ceļu. Pasākumā piedalījās 9.-12.klašu skolēni un pedagogi.
Arturs iepazīstināja skolēnus ar savu profesionālo karjeras ceļu, darba pieredzi, sākot no bērnības līdz šim brīdim: „Mans karjeras ceļš”. Mūziķis dalījās pārdomās par savu skolas laiku, saviem hobijiem un pavadīto bērnību Rūjienas pusē, par mūziķa karjeras pirmsākumiem, kā arī par dzīvi un sajutām ārpus televīzijas šova „X faktors”. Jautāts par bērnības sapņiem, Arturs atbild, ka „ Kopš bērnības mans sapnis ir kļūt par profesionālu mūziķi, uzstāties uz pasaulē lielākajām skatuvēm kopā ar populārām ārzemju grupām”. Pirmā pieredze muzicēšanā un uz lielās skatuves Arturam ir kopš trīs gadu vecuma, piedaloties dziedāšanas konkursā “Cālis 1995” Rūjienā, kā arī dziedot skolas korī un šobrīd muzicējot grupā „Refleksija”. Arī dalība televīzijas šovā „X faktors” ir devusi mūziķim drosmi, pārliecību par sevi un savām spējām, tas devis iespēju pilnībā pievērsties mūzikai. Mūziķis iedvesmu rod, klausoties savu iemīļoto grupu “Linkin Park”, neapzināti un apzināti virzoties uz savu mērķi mūzikā. Kā atzīst A.Gruzdiņš, lai kļūtu par profesionālu mūziķi, līdz tam ir jānonāk caur smagu darbu un plašāku pieredzi.
Pasākuma noslēgumā skolēni uzdeva sev interesējošos jautājumus Arturam Gruzdiņam par viņa darbu, nepieciešamajām prasmēm, rakstura īpašībām, dzīves gājumu un nākotnes vīziju.

Tiek uzsākts projekts par karjeras atbalsta īstenošanu

11.09.2017.
Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Baltinavas novada pašvaldību ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekts uzsākts 2017. gada septembrī un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekta finansējums paredzēts, lai atbalstītu pedagogu karjeras konsultantu darbību izmēģinājumskolās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai Balvu novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Projektā kā izmēģinājumskola ir iekļauta arī Balvu Valsts ģimnāzija.
Lai sekmīgi īstenotu projektu, Balvu Valsts ģimnāzijā tiek izstrādāts pasākumu plāns 2017./2018.mācību gadam, kas atbilstoši projektā noteiktajām prasībām tiks arī īstenots. Karjeras atbalsta pasākumu īstenošanu nodrošinās pedagogs karjeras konsultants Anita Laurena.

Jau šajā periodā un arī turpmākajos periodos tiks plānotas aktivitātes, kas atbilst skolēnu interesēm un vajadzībām, kā arī iekļautas profesionālās jomas, kas ir prioritāras pašvaldībā, reģionā un valstī.
Tāpat veiksmīgai un kvalitatīvai projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai, plānota sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, pašvaldības un valsts iestādēm, institūcijām un biedrībām, kas atbalsta un sniedz pakalpojumus dažādu profesionālo jomu iepazīšanā, karjeras informācijas un karjeras izglītības jautājumu izzināšanā.

Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
karjeras konsultante
Anita Laurena