Category: Projekti

Trīs uzņēmējdarbības projekti Balvu Valsts ģimnāzijā!!!

Šajā mācību gadā divdesmit trīs Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu izglītojamie uzsāka darbību Biznesa augstskolas “Turība” projektā “Uzņēmējdarbības skola”. Projekta mērķis bija jauniešos raisīt interesi par uzņēmējdarbību, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību. Projekta ietvaros vienreiz mēnesī jaunieši piedalījās augstskolas lektoru organizētajās nodarbībās:”Komunikācija kā panākumu atslēga”,”Veiksmīga biznesa ABC”,” Komandas veidošana”,” Līderisms”, “Zīmols- Tava panākumu atslēga”, “Digitālais mārketings”,” Lietišķā etiķete”, “Protokols”, “Neaizmirstama prezentācija”, “Pašprezentācija”, “Finanses”, “Grāmatvedības radošā puse” un iedvesmojoša noslēguma vieslekcija ar Scandiweb biznesa attīstības speciālistu Rūdolfu Freibergu “Pretī izaicinājumiem: 134 dienas Peru” Webex platformā. Projekta noslēgumā dalībnieki kārtoja pārbaudes darbu-testu un saņēma uzņēmējdarbības kompetenču apliecinājumus(sertifikātus).

Paldies Biznesa augstskolai “Turība” par piedāvājumu, noderīgajām un interesantajām lekcijām!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

      Pārrobežu projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” ietvaros Balvu Centrālā bibliotēka piedāvāja lielisku iespēju divdesmit septiņiem BVĢ 11.a klases jauniešiem piedalīties projekta aktivitātēs, proti, izzinošās, praktiskās nodarbībās ar augstskolu ekonomikas un uzņēmējdarbības pasniedzējiem, profesionāļiem, brīnišķīgiem, dzīvesgudriem cilvēkiem Aivaru un Gunitu Kalniņiem.

      Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā), iesaistot bibliotēkas vietējo iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmējspēju attīstīšanā.

      Nodarbības notika Zoom platformā, jaunieši ieguva zināšanas par to, kas ir biznesa ideja-kā līdz tai nonākt, kā uzrakstīt konkurētspējīgu biznesa plānu, iepazinās ar reāla biznesa-internetveikala analīzi, uzzināja kā veidojas darba tirgus un, kādi kritēriji nosaka darba algas lielumu u.c. Projekta darbības laikā jaunieši cītīgi strādāja arī patstāvīgi, attālināti sadarbojoties grupās, izveidoja prezentācijas savām biznesa idejām, pilnveidoja uzņēmējdarbības kompetences.      Piecas darba grupas aizstāvēja savas biznesa idejas žūrijas komisijas klātbūtnē, argumentēja biznesa idejas nepieciešamību un dzīvotspēju, uzlaboja savas prezentēšanas prasmes, kas lieti noderēs arī turpmāk. Mūsu jauniešu biznesa idejas patiesi iepriecināja: bērzu un kļavu sulu tirgošana, biznesa projekts ”Tavs veselības asistents”, personalizēta, batikota apģērba ražošana vai atjaunošana, unikāla, izglītojoša spēle brīviem brīžiem, programmēšana un tehnikskais atbalsts. Jaunieši saņēma ļoti daudz pozitīvu vērtējumu un atzinības no žūrijas komisijas. Prezentācijas galvenie vērtēšanas kritēriji bija: biznesa idejas un produkta/pakalpojuma apraksts, iespējamais klientu segments, SVID analīze, konkurentu analīze, mārketinga aktivitātes, prezentācijas vizuāli tehniskais noformējums. Uzvarētājkomanda ieguva noderīgu balvu -6 mēnešu žurnāla “Ilustrētā zinātne” abonementu visiem komandas “Bizness guru” dalībniekiem Samantai Zubovai, Gerdai Voitei, Nikitam Kokorevičam, Amandai Loginai.

Paldies Balvu Centrālajai bibliotēkai par sadarbību!

Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekts “ Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Darbojoties  projektā “Esi Līderis!” skolēns paralēli mācību procesam trīs gadu laikā (10. – 12. klase) apgūst papildu zināšanas un iesaistās projekta rīkotajās aktivitātēs, kas mērķtiecīgi attīsta skolēna zināšanas un prasmes, sagatavojot patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, studiju procesam vai uzņēmējdarbībai. Paralēli mācību procesam skolēni apgūst septiņus mācību priekšmetus:lietišķā etiķete, mārketings, uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, likumdošana, menedžments. Skolēni piedalās arī citos pasākumos:dažādos konkursos, biznesa spēlēs, meistarklasēs, Līderu dienās,vebināros. Šajā mācību gadā projektā “Esi līderis!” darbojas divdesmit četri BVĢ 10.-12.klašu izglītojamie,veiksmīgi apgūstot iepriekš minētos mācību priekšmetus un sekmīgi kārtojot pārbaudes darbus.

Paldies jauniešiem par proaktivitāti, uzņēmību un vēlmi pilnveidoties!

 

 

Projektu kuratore, koordinatore skolā

ekonomikas skolotāja/bibliotekāre

Vineta Muzaļevska

Realizēts projekts “Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana”

 

Biedrība “Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”  2020.gadā ir realizējusi projektu  Nr.20-07-AL19-A019.2201-000007 “Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana” , kopējās izmaksas ir 9680,88 EUR, no kuriem publiskais finansējums, ko piešķīra  ELFLA  ir  7914,53 EUR, bet līdzfinansējums, kuru nodrošināja   Balvu novada pašvaldība – 2066,35 EUR.

 Projekta ietvaros notika Ģimnāzijas priekšpagalma pakāpienu un āra apstādījumu apmales būvju restaurācija un teritorijas labiekārtošana.

  Biedrības “Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”

valdes priekšsēdētāja Sandra Kindzule

Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana.

Aizsākumi Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveidei meklējami 2017. gadā, kad tika izveidota Gaismas aleja ģimnāzijas skolotāju un skolēnu – pretošanās kustības dalībnieku piemiņai, kuri tika represēti. Pamatā alejā deg balta gaisma, tādējādi simboliski godinot šo cilvēku piemiņu. Paralēli Gaismas alejas ierīkošanai, kas deg gan represēto piemiņai, gan vizuāli padara pievilcīgāku un izgaismotāku skolas ēku, pie skolas ieejas sienas tika uzstādīta Piemiņas plāksne.
Ņemot vērā finansējuma apjomu, nesakārtota palika teritorija pie piemiņas plāksnes skolas priekšpagalmā. Sadarbībā ar biedrības:,,Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība’’vadītāju Sandru Kindzuli, kura kopš biedrības nodibināšanas 2012. gadā ar savu iniciatīvu, idejām un darbu palīdzējusi skolai piesaistīt ievērojamus finansu līdzekļus, tika iesniegts un atbalstu guva projekts, kura realizācija šobrīd uzsākta. Pateicoties Lauku atbalsta dienestam piesaisīta naudas summa 9680,88 eur apmērā, no kuras 7914,53 eur ir LAD piešķirtais finansējums, bet 2066,35 eur Balvu novada Domes līdzfinansējums.
 Šī projekta ietvaros notiks Ģimnāzijas priekšpagalma pakāpienu un āra apstādījumu apmales būvju restaurācija un teritorijas labiekārtošana, tādējādi noslēdzot Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveidi. Šis projekts veicinās  vietas potenciālu, funkcionalitāti un pievilcību, kā arī stiprinās fiziskā un kultūras kapitāla ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvu. Balvu Valsts ģimnāzijas ēka ekspluatācijā nodota 1977. gadā, kopš tā laika remontdarbi skolas priekšpagalmā, izņemot laukuma seguma nomaiņu nav veikti. Pakāpieni, kuri nodrošina pieeju skolas ēkai un ved pretim piemiņas plāksnei, kā arī āra apstādījumu apmales atrodas sabrukšanas stadijā, kam notiekot pieeja skolas korpusam būtu tikai no vienas puses. Šobrīd  ģimnāzijas apmales rada ne tikai nepievilcīgu skolas apkārtnes tēlu, bet arī apdraud skolēnu, skolotāju un apmeklētāju drošību. Balvu Valsts ģimnāzija ir izglītības iestāde, kurā pēdējos gados nav novērojama skolēnu skaita lejupslīde, vērojams skolēnu skaita pieaugums, izglītības procesa kvalitāti apliecina Valsts ģimnāzijas statuss, reģionālā metodiskā centra funkciju veikšana, līdz ar ko tiks nodrošināta skolas pastāvēšana ilgtermiņā. Ģimnāzijā darbojas viens no labākajiem skolu muzejiem Latvijā, skolā tiek organizētas Muzeju naktis, Latvijas Muzeju asociācijas kongresi, tādējādi turot godā vēsturi un piesaistot ciemiņus no dažādiem Latvijas reģioniem. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks veikti pakāpienu un apmaļu restaurācijas darbi, padarot drošu un estētiski pievilcīgu ,skolas priekšpagalmu, kā arī nodrošinot piekļuvi skolai no Dārza ielas puses, kas drošības apsvērumu pēc dcrīzumā nebūtu iespējama. Veiktie darbi noritēs saskaņā ar Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānu, paredzot labiekārtot izglītības iestāžu teritorijas un uzlabot būves. Pēc šī projekta īstenošanas, tā ilgtspēju nodrošinās Balvu novada Domes piešķirtie finanšu resursi priekšpagalmā veikto darbu uzturēšanai un saglabāšanai nodrošinot projekta ilgtspēju. 

Balvu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE ”TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” tikšanās Balvu Valsts ģimnāzijā


No 23. septembra līdz 27. septembrim Balvu Valsts ģimnāzijas projekta darba grupa uzņēma Turcijas, Rumānijas un Slovēnijas valstu skolotājus un skolēnus Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” ietvaros. Šī projekta dalībvalstis ir Latvija, Slovēnija, Rumānija un Turcija. Projekta mērķis – starptautiskas sadarbības izveidošana un kultūras mantojuma saglabāšana, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Spēles sniedz ieguldījumu bērnu sociāli-emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju.
Pēc svinīgas sagaidīšanas, skanot dalībvalstu un Latvijas Valsts himnām, skolēnu pašpārvaldes jaunieši ciemiņiem izrādīja skolu, muzeju, kam sekoja ledus laušanas aktivitātes. Šajā dienā ciemiņi apmeklēja Balvu Mūzikas un Mākslas skolu, piedalījās radošajā darbnīcā, kuru vadīja Elita Teilāne, kā arī apmeklēja Balvu Novada muzeju. Ar savu klātbūtni skolotājus pagodināja Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja Aija Mežale un vecāku pārstāve Astra Tjunīte, priecējot ciemiņus ar dziesmām un ģitārspēli, kā arī cienājot ar zāļu tēju un pašizceptu torti. Paldies vecāku pārstāvjiem par aktīvu līdzdalību! Noslēgumā visi apmeklēja Europeandinner, kur tikās viesģimens un ciemiņi.
Nedēļas laikā viesi apmeklēja sporta nodarbības, kurās tika integrēti dažādu spēļu elementi, piedalījās angļu valodas mācību stundās un seno latviešu tradīciju izzināšanas aktivitātēs skolas bibliotēkā, kuras organizēja 11.a. klases skolēni un skolotāja Vineta Muzaļevska, devās uz Alūksnes Dabas muzeju „Vides labirints”. Trešdien visi dalībnieki brauca uz Rīgu, lai dotos izzinošā ekskursijā pa vecpilsētu, kā arī piedalītos interaktīvās nodarbībās Latvijas Brīvdabas muzejā.
Aizraujošs izrādījās spēļu festivāls. To apmeklēja arī PII ,,Pīlādzītis’’ bērni, kuri ārzemju viesiem iemācīja savas spēles. Skolotāju delegācija apmeklēja bērnudārzu un atzinīgi novērtēja daudzveidīgo programmu un atbalsta pasākumu piedāvājumu latviešu bērniem.
Piektdien viesi noklausījās interešu izglītības pulciņu uzstāšanos koncertā, apmeklēja Balvu novada Domi, tikās ar Domes priekšēdētāja vietnieci A.Petrovu un aktīvi diskutēja par dalībvalstu aktulaitātēm izglītībā, brauca ar plostu pa Balvu ezeru, sirsnīgā gaisotnē atvadījās no savām viesģimenēm un devās mājupceļā, paņemot līdzi siltas un pozitīvas atmiņas no Balvos pavadītās nedēļas.
Paldies projekta darba grupai un visiem, kuri iesaistījās aktivitāšu plānošanā un realizēšanā! Paldies Balvu Mākslas, Mūzikas skolām, Novada muzejam, Balvu novada pašvaldībai, IU ,,Valdogs’’, sirsnīgs paldies viesģimenēm, kas ne tikai uzņēma savās ģimenēs skolēnus no projekta dalībvalstīm, bet arī dāvāja viņiem daļu no savas sirds siltuma! Paldies ģimnāzijas skolēniem, kuri sniedza neaizmirstamu koncertu viesiem, kā arī viņu pedagogiem!
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere.

Ģimnāzijā viesosies Turki, Slovēņi un Rumāņi.

Laika posmā no 23.-27. Septembrim Balvu Valsts ģimnāzijā viesosies Turcijas, Slovēnijas un Rumānijas izglītības iestāžu skolēni, skolotāji un vadības pārstāvji. Starpvalstu tikšanās notiks Erasmus + projekta ,,Cultural Heritage: Traditional Children’s Games’’ ietvaros.

ERASMUS+ projekts CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES”tikšanās Bukarestē, Rumānijā

No 15.aprīļa līdz 19. aprīlim pieci ģimnāzijas skolēni – Sandis Krivišs, Egija Logina, Gerda Voite, Agrita Prole, Ketija Rakstiņa-,skolas direktore Inese Paidere un skolotāja Gaida Fengāne apmeklēja Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti, lai piedalītos Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” otrās mobilitātes aktivitātēs. Šī projekta dalībvalstis  ir Latvija, Slovēnija, Rumānija un Turcija. Projekta mērķis – starptautiskas sadarbības izveidošana un kultūras mantojuma saglabāšana, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Spēļu spēlēšana sniedz ieguldījumu bērnu sociāli emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju.

Rumānijā mūs viesmīlīgi uzņēma Scoala Gimnaziala ”MihaiBotez”. Skolas pagalmā mūs sagaidīja ar sālsmaizi visi skolotāji un skolēni, skanēja katras valsts himna.

            Pirmdiena iesākās ar Mystery City Game aktivitāti, skolēni un skolotāji sadalījās komandās un saņēma karti ar veicamajiem uzdevumiem. Šī spēle deva iespēju iepazīt Bukarestes kultūras pieminekļus, sadraudzēties un sākt sazināties angļu valodā. No astoņām komandām pirmo vietu izcīnīja komanda, kuras sastāvā ietilpa dalībnieki no Latvijas: ģimnāzijas direktore un GerdaVoite.

            Otrdien devāmies uz skolu, kur mūs sagaidīja visi skolēni un skolotāji, ģērbušies nacionālajos tērpos. Katras valsts komanda tika sagaidīta ar himnu, pēc kuras atskaņošanas mūs aicināja pagaršot mājās ceptu maizīti un sāli. Apmeklējām vairākas klases, saņemot sirsnīgus sveicienus dziesmās, dzejā, kā arī mīļas bērnu darinātas dāvaniņas. Šajā skolā liela daļa skolēnu apmeklē Teikvando nodarbības. Skolēnu cīņas mākslas demonstrējumus vērojām arī mēs.

            Trešdien visu dienu notika tradicionālo spēļu festivāls, katrai valstij prezentējot trīs dažādu vecumposmu spēles. Priecājamies, ka mūsu vadītās spēles- ,,Diena un Nakts’’, ,,Pēdējais pāris šķiras’’ un ,,Adata, diegs, mezgls’’- ļoti patika slovēņu, turku un rumāņu skolēniem.

            Brīnišķīgs ceļojums sagaidīja ceturtdien, kad ar autobusu devāmies uz Transilvāniju, Drakulas pili- vēsturisku reģionu Eiropā, mūsdienu Rumānijas ziemeļaustrumu daļā, ko pārsvarā apdzīvo rumāņi un ungāri. Transilvānija tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “viņpus meža”. To labi var sajust, braucot no Ungārijas puses. Mežu ir tik daudz, ka patiešām liekas, ka dodies uz vietu, kur dzimis slavenais  vampīrs Vlads Cepešs jeb Drakuls, par kuru rakstnieks Bīms Stokers ir sarakstījis leģendu, kurā  runa ir tikai par rakstnieka fantāzijas augli. Patiesībā Vlads Drakuls bija firsts, Valahijas kņazs. Drakuls tulkojumā nozīmē pūķa dēls. Drakuls bija izteikti nežēlīgs, bet tajā pašā laikā ārkārtīgi taisnīgs un dāsns, bet nekādā gadījumā viņš nav bijis vampīrs. Par viņa valdīšanas laiku Rumānijā saglabājies priekšstats kā par vienu no labākajiem laikiem šajā teritorijā.

            Otra pils, kuru apmeklējām, bija viena no Eiropas skaistākajām pilīm – Pelešas pils (dēvēta arī par Peles pili), kuru uzskata par Karpatu pērli ar 160 istabām un karalisku pagātni. Tā ir lielisks vācu neorenesanses arhitektūras meistardarbs, kas lieliski iederas gleznainajā Buceģu kalnu ainavā.

            Piektdien katras valsts dalībnieki prezentēja nacionālos ēdienus, stāstot par tiem angļu valodā, mācīja tautu dejas. Visi kopā dziedājām Eiropas savienības himnu. Mēs, ģērbušies savos skaistajos tautu tērpos,  iemācījām projekta dalībniekiem deju „Balvu valsis”, ko ģimnāzijā vienmēr dejo, atklājot žetonu vakara balli. Vakara noslēgumā apmeklējām Bukarestes Gaismu šovu.

            Visas nedēļas garumā daudzveidīgas aktivitātes skolēniem bija sagatavojuši rumāņu skolēnu vecāki, kuri laipni izmitināja mūsu jauniešus savās mājās. Tika apmeklēts zoodārzs, kino, lāzerpeintbols.

            Rumānija mums visiem paliks atmiņā kā valsts ar ļoti viesmīlīgiem un smaidīgiem cilvēkiem, krāšņiem tautu tērpiem, jestrām dejām un gardām maltītēm.

Spēlējot dažādu tautu spēles, sapratām, ka dzīve ir spēle. Viss ir atkarīgs no tevis, no tavām idejām. Vajag tikai piecelties no dīvāna un doties uz priekšu. Lai arī lēni, tomēr kāpt kalnā. Lai mums izdodas!

Balvu Valsts ģimnāzijas direktore, projekta koordinatore Inese Paidere.

Mācību aktivitātes Spānijā.

Teju, teju noslēgsies otrais gads, kurš Balvu Valsts ģimnāzijai rit zem sadarbības zīmes ar 3 valstu skolām KA2 Erasmus + projekta “Straightening Winding Routes to Active Citizenship” ietvaros. Projektā piedalās Latvijas, Spānijas, Polijas un Somijas skolas. Aprīļa pirmajā nedēļā dalībvalstu skolu grupas, tai skaitā divas Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājas Irīna Krivošejeva un Eva Zučika – Kuzņecova un trīs 7.-8. klašu skolēni – Marks Višņevskis, Krista Arule un Ketija Mozule, devās uz Spānijas pilsētu Piedras Blancas, Instituto de Educacion Secundaria Isla de la Deva skolu ar mērķi piedalīties mācību/mācīšanas/mācīšanās aktivitātēs par tēmu “Imigrācija un civilizāciju līdzāspastāvēšana”.

Gatavojoties mācību vizītei, tika veikts pētījums par tēmu “Imigrācija”. Lai noskaidrotu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu viedokli un zināšanas par šo tēmu, tika veikta anketēšana, kurā piedalījās 50 skolēni. Rezultāti tika atspoguļoti digitālajā produktā un tika prezentēti aktivitāšu noslēguma dienā.

Piedaloties mācību aktivitātēs, ir gūts priekšstats ne tikai par Spānijas, bet arī par Polijas un Somijas izglītības sistēmām, skolotāju darba formām un skolēnu iesaistīšanu aktīvā mācību procesā. Projekta laikā skolēni nedēļas garumā iejutās vietējo jauniešu ikdienā. Lai iepazītu viņu sadzīvi, jaunieši dzīvoja viesģimenēs, kā arī piedalījās mācību stundās kopā ar jauniegūtajiem spāņu draugiem, savukārt skolotāji vēroja mācību stundas. Projekta aktivitātes bija rūpīgi saplānotas un balstītas uz sociāli  emocionālās mācīšanās metodes pielietošanu, izzinot imigrācijas tēmu. Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, caur kuru skolēni apgūst un efektīvi izmanto zināšanas, attieksmes un prasmes, kas ir nepieciešamas, lai saprastu un pārvaldītu emocijas, noteiktu un sasniegtu pozitīvus mērķus, justu un izrādītu empātiju pret citiem, veidotu un uzturētu pozitīvas attiecības un pieņemtu atbildīgus lēmumus.

Salīdzinot ar Latvijas izglītības sistēmu, Spānija pārsteidza ar pozitīvo skolas un vecāku sadarbību – mācību iestādes regulāri rīko dažādas sapulces, vecāku tikšanās, kad kopā sanāk gan pedagogi, gan bērni un viņu vecāki, kuri īpaši aktīvi līdzdarbojas visā mācību procesā. Vecāku atbalsts bija jūtams visu nedēļu, jo vecāki sagādāja mājās gatavotus tradicionālos ēdienus Eiropas vakariņām un noslēguma pasākumam, kā arī paši iesaistījās pasākumos.

Spānijas izglītības iestādes lielu vērību pievērš drošībai. Apkārt skolām ir augsti žogi, uz logiem ir restes, bet kopumā skolās viss ir vienkāršs un funkcionāls. Lai veicinātu lielāku skolēnu interesi par mācībām, katrā no priekšmetiem tiek izstrādāti dažādi radoši un praktiski projekti, kas nodrošina daudz lielāku jauniešu iesaisti jaunu zināšanu apguvē. Skolēni mācību stundās izmanto grāmatas un veic uzdevumus patstāvīgi, tā tiek attīstīta patstāvīgā darba prasmes. 

Spānija lepojas ar iekļaujošo izglītību, t.i., izglītība tiek nodrošināta visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu iepriekšējās izglītības, vecuma un spējām. Par to liecināja vairāki skolēnu radošie darbi un plakāti skolas noformējumā.

Spāņi ļoti rūpējas par to, lai varētu iespējami vairāk laika pavadīt kopā ar bērniem un ģimeni. Svētdienās visi veikali ir slēgti. Bērni jau no agras bērnības tiek vesti uz dažādiem zinātnes centriem, kur viņus atbilstoši savam vecumam iesaista dažādās izglītojošās aktivitātēs. Arī bibliotēkās var sastapt ļoti daudz skolēnu.

Projekta dalībnieki pavadīja iespaidiem bagātu nedēļu vienā no Spānijas septiņpadsmit apgabaliem – Astūrijā, kalnainā provincē ar bagātu mitoloģiju un kultūru. To dēvē par Spānijas apslēpto dārgumu, bet reģiona otrs nosaukums ir “zaļā Spānija”, jo tā ir arī zaļākā vieta visā valstī. Astūrija gadsimtiem ilgi bija kristiešu karaļvalsts cietoksnis, kas aktīvi karoja ar mauriem. Tas viss šodien atspoguļojas senajos mūros, vēstures liecībās, ēdiena  dažādībā. Neskatoties uz to, ka laikapstākļi mainījās ne pa dienām, bet stundām, notika dienas izzinošā ekskursija uz reģiona galvaspilsētu – Ovjedo. Pilsēta apbūra ar detaļām un sīkumiem, senatnīgajām ēkām un ieliņām. Apmeklējām Ovjedo katedrāli (Catedral de San Salvador), kura atrodas pašā vecpilsētas centrā un ir labs senās gotikas stila arhitektūras piemērs. Lai izzinātu Astūrijas vēsturi, tika apmeklēts Arheoloģijas muzejs (Museo Arqueologico de Asturias). Tā kā pilsēta atrodas kalnainas vietas Monte Naranco pakājē, pilnībā ir iespējams Ovjedo skatīt no putna lidojuma, mēs apskatījām iespaidīgākās astotā gadsimta celtnes Santa Maria del Naranco. Šī vieta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Jāatzīst, ka Ovjedo pieminekļi sniedz spilgtu piemēru romānikas arhitektūras stila attīstībai Astūrijas karalistē.

Spāņi dzīvo citādi nekā cilvēki mūsu platuma grādos – tas ir fakts, kuru mēs pārbaudījām mācību vizītes laikā. Cilvēki šeit prot veltīt laiku sev gan darba dienās, gan brīvdienās, piemēram, daudzi kaut tikai uz 10 minūtēm piestāj kafejnīcā, lai izdzertu tasīti mazas kafijas un dotos tālāk savās gaitās – tas ir neatņemams dienas rituāls. Toties pārsteidz, cikos tiek ēstas vakariņas, pilnībā normāls laiks ir pulksten 21.00 vai 22.00, bet arī tik vēlu tā nav nekāda mazā ēdienreize. Arī restorānos vakariņas ātrāk par pulksten 20.30 var paēst ļoti reti. Ja gribas izjust spāņu restorānu atmosfēru, noteikti jāiet ēst vēlāk, taču jārēķinās, ka cilvēkiem tīk iet ārpus mājas ieturēt maltīti, tāpēc daudzos restorānos galdiņu var arī neatrast. Vairākos restorānos tiek pasniegti dienas piedāvājumi, un tas ātrāk par iepriekšminēto laiku nemaz netiek servēts.

Bijām ārkārtīgi pārsteigti, ka cilvēki nerunā vai ļoti, ļoti minimāli zina vārdus angļu valodā. Neskatoties uz valodas problēmām, ļaudis šeit ir ļoti draudzīgi, smaidīgi un izpalīdzīgi, pat tie, kuri nerunā angliski, centīsies palīdzēt kaut ar zīmju valodu.

Dalība Erasmus + projekta aktivitātēs ļāva skolēniem un skolotājiem pilnveidot valodas un IKT prasmes, pieņemt un cienīt citādo, ka arī izprast kultūras atšķirības, izzinot Spānijas kultūru un tradīcijas.

 

Ar iespaidiem dalījās

projekta koordinatore Irīna Krivošejeva.

Programmas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros BVĢ skolēni dodas izzinošā ekskursijā

9. aprīlī četrdesmit seši BVĢ skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Rīgu.
Pateicoties programmas “Latvijas skolas soma” sniegtajām iespējām, tika apmeklēta Latvijas Nacionālā bibliotēka, Paula Stradiņa Medicīnas un vēstures muzejs un Dailes teātra izrāde “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”. Jaunieši , pirms došanās bibliotēkā un muzejā, tika sadalīti trīs grupās un saņēma uzdevumu- veidot fotostāstu, akcentējot vēstures faktus, eksponātus, arhitektūras un dizaina elementus.
Medicīnas muzeja apmeklējums bija patiesi aizraujošs, jo ģidi ļoti atraktīvi un interesanti stāstīja par medicīnas vēstures attīstību cauri gadsimtiem.
Skolēni atzina, ka visspilgtāk atmiņā paliks lieliskā izrāde, kurā bija vērojama izcila aktierspēle un kuras saturs bija pārdomas raisošs un personīgi uzrunājošs.
Jaunieši atzina, ka šādi braucieni ir lieliska iespēja iemācīties un uzzināt ko jaunu un ka tā ir lieliska iespēja kopā ar skolas biedriem apmeklēt kultūras pasākumus.

Balvu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” dalībnieku iespaidi Slovenijā

No 18. marta līdz 22. martam piecas Balvu Valsts ģimnāzijas skolnieces, kuras savās mājās izmitināja iepriekšējā Erasmus+ projekta bērnus – Anete Bērziņa 10b. klase, Roberta Sērmūkša 11.b, Dārija Semjonova 12b., Paula Paidere 12b. un Arta Smirnova 12.b, kā arī skolas direktore Inese Paidere un skolotāja Vineta Muzaļevska devās uz Slovēniju, uz tās galvaspilsētu Ļubļanu, lai piedalītos Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” 1. mobilitātes aktivitātēs. Šī projekta dalībvalstis ir Latvija, Slovēnija, Rumānija un Turcija. Projekta mērķis – starptautiskas sadarbības izveidošana un kultūras mantojuma saglabāšana, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Spēļu spēlēšana sniedz ieguldījumu bērnu sociāli-emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju. Pirmā projekta dalībnieku tikšanās notika Ļubļanā, Slovēnijas galvaspilsētā, kur mūs visus ļoti viesmīlīgi sagaidīja un uzņēma Primary School Koseze administrācija, pedagogi, viesģimenes.
Mūsu brīnišķīgais, izzinošais, izglītojošais ceļojums Slovēnijā sakās agrā pirmdienas rītā Koseze sākumskolā, ar projekta dalībnieku savstarpēju iepazīšanos, ar ekskursiju pa skolu, ar mācību stundu apmeklēšanu. Slovēņu bērni ir ļoti sirsnīgi mēs saņēmām neskaitāmas, pašdarinātas dāvaniņas. Muzicējot, mūs priecēja talantīgais skolas mūzikas skolotājs, Eirovīzijas dziesmu autors-Nino Ošlaks, mīlīgais skolas ansamblis un lieliskā slovēņu dziedātāja Anabella. Dienas turpinājumā mēs izzinājām un spēlējām četru tautu tradicionālās spēles- slovēņu, latviešu, rumāņu un turku. Turpmākajās dienās pamatīgāk iepazinām Slovēnijas izglītības sistēmu, kultūru, vēsturi, dabu, sportu un ekonomiku.
Slovēnija ir viena no mazākajām Eiropas valstīm. Mūsdienu Slovēniju parasti pazīst kā vienīgo Dienvidslāvijas republiku, kura atdalījusies no šīs valstu savienības bez karadarbības. Slovēnija ir unikāla zeme, jo neskatoties uz savu nelielo izmēru, tā ir ļoti daudzveidīga. Tā pilnībā attaisno tai piedēvēto epitetu „Eiropa attēlota miniatūrā”.
Projekta koordinatore, skolas pedagogi bija sarūpējuši aizraujošu ekskursiju programmu-Slovēnijas skaistāko vietu apmeklēšanu un iepazīšanu. Viena no tādām- Bledas pilsētiņa, tikai 15 km no Slovēnijas un Austrijas robežas. Bledā, uz 130 metru augstas klints, slejas viens no Slovēnijas simboliem – 1011. gadā romānikas stilā celtā Bledas pils. Pils zāles ir rotātas ar skaistām gotiskām velvēm, ģerboņiem un freskām. No tās paveras brīnišķīgs skats uz smaragdzaļo ezeru un kalniem. Pēc ekskursijas pa pilsētu, devāmies uz slovēņu nacionālas kūkas-“krēmšnites” degustēšanu. Tā bija ļoti garšīga!
Pārbraucieni starp ekskursijas objektiem pagāja nemanot, jo priecēja patiesi izteiksmīgie, gleznainie dabas skati: ceļmalās ziedošie ķirši, magnolijas, prīmulas- visās varavīksnes krāsās, kā arī Alpu kalnu sniegotās virsotnes un izteikti sakoptās savrupmājas, visas kā viena oranžiem dakstiņu jumtiem. Jāatzīmē, ka to visu vēl izteiksmīgāku darīja ļoti labas kvalitātes autoceļi. Jāakcentē, ka projekta dalībniekiem tika piedāvāta iespēja pabūt pasaulslavenajā Postojnas alā. Ekskursija alā sākas ar adrenalīna devu sniedzošo braucienu ar vilcienu. Iespaidīgā alu sistēma radusies aptuveni pirms 90 miljoniem gadu un to izrobojusi un tik neatkārtojamu padarījusi tur tekošā upe. Alas dziļumā temperatūra sasniedz tikai 10˚C un mums bija unikāla izdevība redzēt alas iemītnieku-pūķa mazuli- Baby Dragon. Tas ir neliels ķirzakveidīgs rāpuļu dzimtas pārstāvis, kuram bīstama ir gaisma un saules stari. Fascinējoši, ka šī dzīvā radībiņa bez barības uzņemšanas var iztikt līdz desmit gadiem.
Dienas turpinājumā apmeklējām Adrijas jūras krastu un pasakaino pilsētiņu Piraņu. Piraņa valdzināja ar viduslaiku dvesmas apvītām ieliņām, vēsturiskām celtnēm, iespaidīgu baznīcas torni un kapelu kalna galā no kura saskatījām Itālijas un Horvātijas krastus. Ceturtdien mums tika dāvāta iespēja apmeklēt kaut to patiesi iespaidīgu- Pasaules čempionātu tramplīnlēkšanā ar slēpēm( SKI jumping) Planicas slēpošanas trasē un jūsmot par sacensību atmosfēru, apbrīnot sportistu meistarību, uzņēmību, mērķtiecīgumu, todien Planica pulcēja vairāk kā 10 000 līdzjutēju. Brīvākos brīžos, nesteidzoties, elpojot izteikti svaigo pavasara gaisu, mēs pastaigājamies pa Slovēnijas galvaspilsētu-Ļubļanu, kura ir arī Slovēnijas finanšu un kultūras centrs. Pilsētas arhitektūra ievērojama ar savdabīgā arhitekta Jožes Plečnika darbiem. Mums neaizmirstama šķita Ļubļanas vecpilsēta. Pirmā lieta, kas pievērš tūrista uzmanību Ļubļanā, ir pūķi. Mazi, lieli, izgatavoti no dažādiem materiāliem. Tie sastopami gan kā suvenīri, gan kā ēku un tiltu rotājumi. Pūķi piešķir galvaspilsētai šarmu un mistikas nokrāsu, bez tam ir atzīti par oficiālu pilsētas simbolu. Galvenie – zaļie pūķi – ir nosēdušies uz Pūķu tilta, un ir pastāvīgs tūristu sajūsmas objekts. Virs Ļubļanas vecpilsētas, augstā pakalnā stāv viduslaiku pils. No tās visa pilsēta ir redzama kā uz plaukstas. Neaprakstāms skaistums! Neaizmirstamas emocijas sniedza “Ilūziju muzejs” un Slovēnijas “Nacionālais ģeogrāfijas muzejs”.Piektdienas pēcpusdienā apmeklējām pasākumu- “Open kitchen”, kas tiek rīkots Ļubļanas centrā katru piektdienu no marta līdz oktobrim un kurā iespējams iegādāties dažādu valstu tradicionālos ēdienos. Bet no slovēņu ēdieniem slavens ir saldais “potica”. Tas gatavots no mīklas un pildīts ar magoņu sēkliņām un riekstiem. Slovēnija sevi reklamē ar zīmolu “I feel Slovenia” (Es jūtu Slovēniju), kas pauž dabas un slovēņu rakstura līdzsvaru; tas runā par neskartu dabu un vēlmi to saglabāt. Ekonomika tiek virzīta uz pakalpojumiem; Slovēnija piedāvā augstākās klases pakalpojumus IT jomā. Šeit ir arī augsti attīstīta zāļu un automobiļu ražošana. Citas nozīmīgas nozares ietver pārtiku, elektroierīces, metālapstrādi un ķimikālijas. Vienlaikus pieaug tūrisma nozares nozīme. Jāatzīmē, ka mūs patīkami pārsteidza slovēņu atsaucīgums, draudzīgums, izpalīdzīgums. Šo tautu var raksturot kā godīgu, strādīgu, dabai draudzīgu, piezemētu un ļoti patriotisku, ar ļoti labām angļu valodas zināšanām. No viņiem mums noteikti ir ko pamācīties. Piecas dienas aizritēja nemanot, tās bija pavadītas aizraujošā piedzīvojumā, noderīgā izziņas procesā: par Slovēnijas izglītības sistēmu, kultūru, sportu, vēsturi, ekonomiku, tautas mentalitāti.
Paula Paidere: Erasmus+ mobilitāte ir lieliska iespēja ceļot un mācīties vienlaikus, redzēt daudz ko jaunu, kļūt patstāvīgākam, plānot mācības un studijas, izklaides un izdevumus. Tā ir arī pašrealizācijas iespēja- būt neatkarīgam, piedalīties dažādos pasākumos, pilnveidot svešvalodu zināšanas, kontaktēties ar citiem Erasmus+ projekta dalībniekiem un uzzināt daudz interesanta. Kulturālais “mikslis”, ikdienas dzīve Slovēnijā atklāja iespējas iepazīt kultūru tādā gaisotnē, kādā to nevar izdarīt tikai ceļojot, tā tiek lauzti stereotipi un krātas zināšanas.
Arta Smirnova: Šis brauciens paplašināja manu redzesloku par to, cik dažāda un skaista ir pasaule. Cik jauki un patiesi pieklājīgi ir cilvēki citās valstīs, ja spēj uzņemt pilnīgi svešu cilvēku savā ģimenē un pieņemt viņu kā savējo, tas man nozīmē ļoti daudz. Bija iespēja pagaršot vēl neredzētus ēdienus. Uzskatu, ka projekts ļauj man izpausties, novērtēt savas angļu valodas zināšanas, kā arī censties tās uzlabot, lai komunikācija ar citiem cilvēkiem būtu vēl kvalitatīvāka, jo runājot ar draugiem un skolotājiem es nespētu valodu apgūt pilnībā. Esmu ļoti apmierināta un pateicīga par brīnišķīgo iespēju doties kaut kur tālāk par Latvijas robežām un ieraudzīt skaisto.
Dārija Semjonova: Ģimene, kurā es dzīvoju bija ļoti jauka un visi runāja ļoti labā angļu valodā. Patika, ka apskatījām daudzas vietas. Slovēņu un rumāņu bērni ir ļoti jauki, ar turkiem bija grūtāk komunicēt, jo viņi tik labi neprot angļu valodu.
Roberta Sērmūkša: Bija ļoti interesanti un noderīgi uzzināt kā skolēni mācās citās valstīs. Uzskatu, ka vienmēr vajag izmantot opciju-ceļošana, lai iepazītu jaunus cilvēkus un nodibinātu draudzīgus kontaktus.
Anete Bērziņa: Slovēnijā iepazinos ar citām kultūrām, sadarbojos, komunicēju ar jauniem cilvēkiem no citam valstīm, priecājos par Slovēnijas skaistajiem dabas skatiem.
Kā gan var neiemīlēt valsti, kuras nosaukumā ir vārds mīlestība jeb “love” – sLOVEnia?!

,,Cultural Heritage: Traditional Children’s Games”