Loading images...

Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā “Redzi-dari-iegūsti!”

Balvu Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā tiek realizēta  starptautiskā izglītības programma “Līderis manī”.

  1. oktobrī tika organizēta metodiskā diena, kurā BVĢ direktore Inese Paidere interesentiem pastāstīja par šo programmu un tās īstenošanu ģimnāzijā. Kolēģi  varēja vērot  klašu audzinātāju piedāvātās atklātās stundas un darboties meistarklasēs.

Balvu, Baltinavas un Rugāju novada skolu kolēģiem  tika piedāvātas sešas atklātās stundas un divas meistarklases  par šādām tēmām: “Līderis un līderība”, “Septiņi paradumi”, “Pozitīvs vai negatīvs līderis”, “Sāc ar svarīgāko”, Ļīderis manī” un “Ļīderība dzīvē un politikā”.

Paldies Balvu Valsts ģimnāzijas klašu audzinātājiem Āritai Andrejevai, Irīnai Krivošejevai, Evai Zučikai-Kuzņecovai, Rudītei Priedeslaipai, Zigfrīdam Lielbārdim, Mudītei  Stepanovai, Aijai Dvinskai, Irēnai Šaicānei un Inārai Konivalei par dalīšanos pieredzē.

Šajā dienā notika arī  divas metodisko apvienību sanāksmes. Klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme, kurā atskatījāmies uz iepriekšējā gadā paveikto,  tika pārrunātas audzināšanas darba aktualitātes, plānoti turpmākie pasākumi un aktivitātes. Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciāliste  Ilona  Naļivaiko informēja par aktualitātēm interešu izglītībā. Metodiskās apvienības vadītāja Daina Mediniece dalījās  pieredzē par patriotisko un pilsonisko audzināšanu savā izglītības iestādē.

Latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības sanāksmē skolotājas tika iepazīstinātas ar valodu un mākslu jomas koordinatoru seminārā dzirdēto,  aktualitātēm valsts pārbaudes darbu organizēšanā. Savukārt BVĢ bibliotekāre Vineta Muzaļevska pastāstīja par sadarbības iespējām ar starpnovadu skolām un aicināja apmeklēt izstādes.

Esam gandarīti par Metodisko dienu Balvu Valsts ģimnāzijā.

Direktores vietniece, izglītības metodiķe Valija Muldiņa

Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece