Loading images...

Teicamnieku pieņemšana pie skolas vadības

21. decembrī skolotāju istabā skolas vadība aicināja pulcēties čaklākos BVĢ skolēnus, lai pateiktos par centību un uzcītību mācībās.
Skolas direktore aicināja iesaistīties aktivitātē, kurā katram skolēnam lūdza nosaukt rakstura iezīmes, kas palīdz sasniegt augstus rezultātus mācībās, un padalīties, kas katrā no jauniešiem ir īpašs, ar ko viņš atšķiras no citiem.
Direktore izteica pateicību par mācību sasniegumiem augstā līmenī 2018./2019.m.g. 1.semestrī šādiem skolēniem:
7b.klasē – Kristai Arulei;
7c.klasē – Ellai Šļakotai;
7d.klasē – Līnai Ivanovai, Linetai Kopānei, Laurai Kopānei;
8a.klasē – Beātei Dārziņai;
8b.klasē – Šeilai Aleksejevai, Ketijai Rakstiņai, Anetei Zakarītei, Brigitai Zelčai, Agritai Prolei;
9a.klasē – Ditai Katajai-Paeglei, Marijai Lukstei, Ancei Salmanei, Samantai Zubovai;
9b.klasē – Evelīnai Krakopei;
10b.klasē – Dāvim Biseniekam;
11b.klasē – Ernestam Mežalam, Dairitai Magonei, Elizabetei Pušpurei;
12a.klasē – Karīnai Ločmelei, Ikolai Mačānei, Elzai Elksnītei;
12b.klasē – Laurai Bernei, Jūlijai Kokorevičai, Paulai Paiderei, Amandai Romkai.
Katram skolēnam tika pasniegts īpaši veidots skolas kalendārs ar uzrakstu “Tu esi Balvu Valsts ģimnāzijas vērtība”.
Tika sumināti arī konkursa “Labākā liecība” laureāti:
7a.klasē – Diāna Daniela Voika ( 7,57 balles);
7b.klasē – Krista Arule (8,53 balles);
7c.klasē – Ella Šļakota ( 8,81 balle);
7d.klasē – Līna Ivanova (9,06 balles);
10a.klasē – Samanta Dzergača ( 8,89 balles);
10b.klasē – Dāvis Bisenieks (8,94 balles).
Savukārt nominācijā “Augstākā izaugsme mācībās salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu” saldas balvas saņēma 11a. klase un 9a. klase, bet par čaklu skolas formas elementa nēsāšanu tika suminātas 8b. klase un 10b. klase.
Lai Jaunais 2019. gads nes daudz prieka, panākumu un vēlmi attīstīt savus talantus!