Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” aktivitātes

Š.g.janvāra beigās un februāra sākumā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) norisinājās projektu nedēļa “Iespējas tavai nākotnei”, kuras mērķis bija nodrošināt izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai  par turpmāko izglītību.

 1. Izglītības izstāde “Skola 2019”

30.janvārī BVĢ uz izglītības izstādi “Skola 2019” tika aicinātas augstākās un profesionālās izglītības iestādes: Latvijas Universitāte, LU Paula Stradiņa medicīnas koledža, LU Alūksnes filiāle, Rīgas Tehniskā universitātes Cēsu filiāle, Rīgas Stradiņa universitāte, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, Jelgavas tehnikums, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Banku augstskola, Jēkabpils Agrobiznesa koedža, Valsts Robežsardzes koledža, Malnavas koledža, RISEBA, Biznesa augstskola “Turība”, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīgas Ekonomikas augstskola, Alberta koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums Preiļu filiāle, Ogres tehnikums, Smiltenes tehnikums, Smiltenes tehnikums Aļvišķos un Balticcouncil- Studijas Eiropā. Uz izstādi tika aicināti arī Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Alūksnes un Kārsavas novada skolu skolēni. Skolēniem bija iespēja uzdod sev interesējošos jautājumus par studiju iespējām kādā no augstākās un profesionālās izglītības iestādēm.

 1. Interaktīva nodarbība “Nākotnes profesija”

7.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta interaktīva nodarbība, kur viņi izzināja dažas nākotnes profesijas, noskatoties video materiālu “10 jobs in the future”. Katra klašu grupa izlozēja savu profesionālo jomu un nozari un pēc noteiktiem kritērijiem veidoja plakātu: Nākotnes profesija medicīnā/ izglītībā/būvniecībā/pārtikas rūpniecībā/transporta nozarē.  Katra klase sagatavoja prezentāciju, kur pārējiem skolēniem pastāstīja savu izdomāto nākotnes profesiju.

 1. Karjeras spēles pamatskolēniem un vidusskolēniem

7.-9.klašu skolēniem tika piedāvātas trīs karjeras spēles “Domino”, “Atverot profesiju durvis” un “Gudrs vēl gudrāks”, kuras kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem skolēni spēlēja. Karjeras spēļu uzdevumi bija izzināt profesiju daudzveidību, attīstīt prasmi analizēt, izzināt augstāko izglītības iestāžu mājaslapas, nostiprināt zināšanas par dotuma veidiem u.c. uzdevumi.

Savukārt vidusskolēniem programmas “Esi līderis” pārstāvji novadīja 7.klašu skolēniem ne tikai informatīvu stundu “Esi līderis iespējas tavai izaugsmei”, bet arī piedāvāja interesantu un aizraujošu “Flixa spēli”.

 1. Sadarbība ar Swedbank

11.klašu skolēniem tika organizētas četras mācībstundas- matemātikā, ekonomikā, informātikā un klases stundā, ko vadīja Swedbank pārstāvis “Dzīvei gatavs”. Līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, bankas darbinieks ar praktiska uzdevuma palīdzību sniedza priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.

 1. Sadarbība ar BVĢ absolventiem

Projektu nedēļas ietvaros uz skolu tika aicināti skolas absolventi: Alondra Miščenko, kura šobrīd studē Rīgas Stradiņa universitātē. Viņa vidusskolēniem novadīja nodarbību “Priekšstati par studenta dzīvi skolas laikā un tagad”. Mārtiņš Logins, kas šobrīd studē Rīgas Tehniskajā universitātē, dalījās pieredzē “Kā sasniegt savus mērķus? Kā kļūt par investoru?”

 1. BVĢ pašpārvaldes informatīvā nodarbība

Skolas aktīvākie pašpārvaldes jaunieši Ernests Mežals un Annija Ertmane 10.-11.klašu skolēniem pastāstīja par jauniešu iespējām skolā, pilsētā un pasaulē. Jaunieši dalījās savā pieredzē ar praktiskiem piemēriem, lai mudinātu ģimnāzistus iesaistīties dažādās aktivitātēs.

 1. Sadarbība ar uzņēmējiem

9.-12.klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja tikties ar dažādiem Balvu un Rugāju novada uzņēmējiem: SIA “AMATI projekts” vadītāju E.Kaļvu, SIA “Senda Dz” vadītāju Dz.Sprudzāni, SIA “ANANASS” īpašnieku A.Mežalu, SIA “BTRS” vadītāju R.Trubņiku, SIA “Steeldram” īpašnieku A.Galu, uzņēmēju M.Kaļvu, pirtnieci A.Melbergu. Uzņēmēji jauniešus iepazīstināja ar savu un uzņēmuma vizītkarti, pastāstīja par augstskolas laiku, ar savu uzņēmējdarbības veidu, uzņēmuma darbību ietekmējošajiem faktoriem un izaicinājumiem, ar ko uzņēmums sastopas sarežģītu ekonomisko apstākļu laikā.

 1. Sadarbība ar vecākiem

11.-12.klašu vecākiem 30.01.2019. tika organizēts informatīvs seminārs, ko vadīja SEB bankas Alūksnes filiāles bankas darbiniece Ilva “Studiju un studējošā kredīti”.  Skolēniem un vecākiem bija iespēja uzzināt informāciju par studiju un studējošā kredītu piešķiršanas kārtību, apmēru un apmaksas kārtību. Ikvienam klātesošajam bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus.

Projektu nedēļas ietvaros 7.-10.klases skolēni devās uz savu vecāku darbavietām un ēnoja dažādas profesijas uzņēmumā/ iestādē. Paldies vecākiem par sadarbību un skolēnu atbalstu.

 1. Skolēni praktiski izzina dažādas profesionālās jomas

7.-8.klašu skolēni aktīvi izzināja katrai klasei piešķirto profesionālo un interešu jomu: būvniecība, izglītība, ēdināšana, lauksaimniecība, informācijas tehnoloģijas, veselības aprūpe un  drošība/glābšana/aizsardzība. Skolēniem bija jāsagatavo 10 min. aktivitāte/ -es pārējo klašu skolēniem. Skolēni bija ļoti radoši- noformēja klases kabinetu atbilstoši jomai, sagatavoja uzdevumu/ aktivitāti, kā arī izpētīja noderīgas interneta adreses, izzinot savu jomu. Skolēni piedāvāja tādas aktivitātes un uzdevumus kā “Puzzle”, “Atmini pēc sajūtām”, prezentācijas, jautājumu un atbilžu kartītes, plakātu izveide u.c. Katra klase iepazina septiņas dažādas profesionālās un interešu jomas, veicot izzinošus uzdevumus un aktivitātes.

 1. Personības un karjeras attīstības programma “Start Strong”

10.klašu skolēniem tika organizētas divas meistarklases “Veiksmīgas karjeras ABC”, ko bilingvāli (latviešu un angļu valodā) vadīja Start Strong treneris Andris Arhomkins. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem karjeras izveides pamatelementiem, lai iegūtu skaidru priekšstatu par to, kas patiesībā veido karjeru, kas ir “iluzorā karjera”, kā mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības, tendences un kādi talanti būs pieprasīti nākotnē.

11.klašu skolēni meistarklasēs “Jaunā uzņēmēja ABC” tika iepazīstināti ar metodēm un veidiem, kā uzbūvēt savu biznesa ideju, produktu un tā pārdošanas ķēdīti, ar dažādām “networking” metodēm, sociālo mediju izmantošanu savā biznesā un attiecību veidošanā ar savu klientu.

 1. Intervija “Iedvesmas stāsti manai nākotnei”

Projektu nedēļas noslēguma dienā uz interviju tika aicināta Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, Balvu novada deputāte, uzņēmēja, BVĢ vecāku padomes priekšsēdētāja Aija Mežale, SIA “Senda Dz” īpašniece un uzņēmēja Dzintra Sprudzāne, Bērzkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Saleniece, Valsts probācijas dienesta, Balvu teritoriālās struktūrvienības vecākā probācijas speciāliste Rita Saleniece. Intervijas mērķis bija nodrošināt iespēju 9.-11.klašu skolēniem uzklausīt dažādu cilvēku dzīves stāstus, viedokļus, atziņas, kas noderētu ikvienam skolēnam, virzoties pa savu dzīves ceļu. Karjeras konsultantei bija sagatavoti dažādi jautājumi, piemēram, Par ko vēlējāties bērnībā kļūt?, Kādās aktivitātēs iesaistījāties skolas laikā?, Kā ieguvāt savu pirmo darba pieredzi?, Kādas rakstura īpašības ir svarīgas, veicot savu darbu? u.c. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus ielūgtajiem ciemiņiem.

Paldies skolas administrācijai par atbalstu projektu nedēļas organizēšanā. Paldies klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem par skolēnu iesaisti dažādās izzinošās aktivitātēs. Paldies skolēniem par interesi un zinātkāri. Paldies vecākiem par atbalstu un ieinteresētību savu bērnu izaugsmes vecināšanā. Paldies sadarbības partneriem, uzņēmējiem, augstskolām un ikvienam, kas iesaistījās projektu nedēļas norisē.

Aktivitātes tika īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes karjeras konsultante

Anita Laurena