Loading images...

Balvu, Baltinavas un Rugāju novada klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme un pieredzes apmaiņas seminārs

24. aprīlī notika klašu audzinātāju metodiskās apvienības sanāksme, kurā Izglītības, kultūtas un sporta pārvaldes speciāliste Ilona Naļivaiko iepazīstināja klātesošos ar aktuālo informāciju, klases audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja Daina Mediniece dalījās ar VISC seminārā novadu audzināšanas darba koordinatoriem dzirdēto informāciju un prezentācijām.
Sanāksmes otrā daļa bija pieredzes apmaiņas seminārs, kurā skolas dalījās ar veiksmīgākajiem šī gada audzināšanas darba materiāliem. Tika prezentēti 11 labās prakses piemēri.
Balvu Valsts ģimnāzijas 7.d klases audzinātāja Mudīte Stepanova stāstīja par nodarbību vecākiem “Līderis manī”, Baltinavas vidusskolas skolotāja Agita Zelča prezentēja klases stundu “Kā būt supervaronim internetā”.
Balvu pamatskolas skolotāja Ingrīda Paršinova un Kristīne Jermacāne prezentēja nodarbību ”Klases stunda kopā ar ievērojamiem cilvēkiem”, skolotāja Tamāra Vasiļjeva iepazīstināja ar klases stundu “Mana Latvija + Tava Latvija = Mūsu Latvija”, bet skolotāja Inga Bukša dalījās ar klases vides uzlabošanas piemēriem.
Rugāju novada vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā Liene Pipure prezentēja trīs skolotāju iesūtītos darbus- Ilzes Dobrovoļskas klases stundu “Saprast citus”, Agitas Kukurānes veidoto pasākumu “Mārtiņdiena” un Ingas Šubenieces klases stundu “Atkarību ietekme uz cilvēka organismu”.
Stacijas pamatskolas direktores vietniece Inga Voiciša dalījās pieredzē, kā veiksmīgi organizēt vecmāmiņu pēcpusdienu, bet Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Inese Circene piedāvāja klases stundu “Rīcība ārkārtas situācijās”.
Semināra dalībnieces atzina, ka šādi semināri ir vērtīgi, jo var smelties daudz ideju turpmākajam darbam un izmantot jau gatavus, kolēģu lieliski izstrādātus, materiālus savā audzināšanas darbā.
Paldies par ieguldīto darbu!
Klašu audzinātāju MA vadītāja Daina Mediniece