BVĢ skolēnu veidots metodiskais materiāls

Karjeras dienu ietvaros, audzinātāju vadībā Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-8.klašu skolēni, darbojoties ar karjeras konsultantes L.Ločmeles sagatavotajiem materiāliem par dažādu jomu profesijām, kā arī izmantojot internetā pieejamos resursus, veidoja krustvārdu mīklas un burtu jucekļus . Darba galarezultātu klašu audzinātāji iesniedza karjeras konsultantei.  Skolēnu veikums tika izvērtēts, un, labākie trīspadsmit darbi apkopoti materiālā “ Profesijas burtu jucekļos un krustvārdu mīklās”. Šo, pašu skolēnu veidoto materiālu, varēs izmantot  skolotāji gan audzināšanas stundās, gan ārpusklases pasākumos.

   Paldies 7./8.klašu skolēniem par radošu pieeju, bet audzinātājām- S.Mozulei, A.Dvinskai, L.Saulītei, I.Kovšovai, E.Zučikai-Kuzņecovai, Ā.Andrejevai un M.Stepanovai par sadarbību un skolēnu motivēšanu darbam!

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

pedagogs- karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.