Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana.

Aizsākumi Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveidei meklējami 2017. gadā, kad tika izveidota Gaismas aleja ģimnāzijas skolotāju un skolēnu – pretošanās kustības dalībnieku piemiņai, kuri tika represēti. Pamatā alejā deg balta gaisma, tādējādi simboliski godinot šo cilvēku piemiņu. Paralēli Gaismas alejas ierīkošanai, kas deg gan represēto piemiņai, gan vizuāli padara pievilcīgāku un izgaismotāku skolas ēku, pie skolas ieejas sienas tika uzstādīta Piemiņas plāksne.
Ņemot vērā finansējuma apjomu, nesakārtota palika teritorija pie piemiņas plāksnes skolas priekšpagalmā. Sadarbībā ar biedrības:,,Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība’’vadītāju Sandru Kindzuli, kura kopš biedrības nodibināšanas 2012. gadā ar savu iniciatīvu, idejām un darbu palīdzējusi skolai piesaistīt ievērojamus finansu līdzekļus, tika iesniegts un atbalstu guva projekts, kura realizācija šobrīd uzsākta. Pateicoties Lauku atbalsta dienestam piesaisīta naudas summa 9680,88 eur apmērā, no kuras 7914,53 eur ir LAD piešķirtais finansējums, bet 2066,35 eur Balvu novada Domes līdzfinansējums.
 Šī projekta ietvaros notiks Ģimnāzijas priekšpagalma pakāpienu un āra apstādījumu apmales būvju restaurācija un teritorijas labiekārtošana, tādējādi noslēdzot Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveidi. Šis projekts veicinās  vietas potenciālu, funkcionalitāti un pievilcību, kā arī stiprinās fiziskā un kultūras kapitāla ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvu. Balvu Valsts ģimnāzijas ēka ekspluatācijā nodota 1977. gadā, kopš tā laika remontdarbi skolas priekšpagalmā, izņemot laukuma seguma nomaiņu nav veikti. Pakāpieni, kuri nodrošina pieeju skolas ēkai un ved pretim piemiņas plāksnei, kā arī āra apstādījumu apmales atrodas sabrukšanas stadijā, kam notiekot pieeja skolas korpusam būtu tikai no vienas puses. Šobrīd  ģimnāzijas apmales rada ne tikai nepievilcīgu skolas apkārtnes tēlu, bet arī apdraud skolēnu, skolotāju un apmeklētāju drošību. Balvu Valsts ģimnāzija ir izglītības iestāde, kurā pēdējos gados nav novērojama skolēnu skaita lejupslīde, vērojams skolēnu skaita pieaugums, izglītības procesa kvalitāti apliecina Valsts ģimnāzijas statuss, reģionālā metodiskā centra funkciju veikšana, līdz ar ko tiks nodrošināta skolas pastāvēšana ilgtermiņā. Ģimnāzijā darbojas viens no labākajiem skolu muzejiem Latvijā, skolā tiek organizētas Muzeju naktis, Latvijas Muzeju asociācijas kongresi, tādējādi turot godā vēsturi un piesaistot ciemiņus no dažādiem Latvijas reģioniem. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks veikti pakāpienu un apmaļu restaurācijas darbi, padarot drošu un estētiski pievilcīgu ,skolas priekšpagalmu, kā arī nodrošinot piekļuvi skolai no Dārza ielas puses, kas drošības apsvērumu pēc dcrīzumā nebūtu iespējama. Veiktie darbi noritēs saskaņā ar Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānu, paredzot labiekārtot izglītības iestāžu teritorijas un uzlabot būves. Pēc šī projekta īstenošanas, tā ilgtspēju nodrošinās Balvu novada Domes piešķirtie finanšu resursi priekšpagalmā veikto darbu uzturēšanai un saglabāšanai nodrošinot projekta ilgtspēju.