Loading images...

BVĢ pedagogi strādā pie skolas attīstības plāna izveides

5. septembrī BVĢ pedagogi pulcējās sanāksmē, lai kopā domātu par skolas nākotni.
Pirms skolotāji ķērās pie darba, BVĢ direktore Inese Paidere iepazīstināja ar grupu darba veiksmīgas norises pamatprincipiem.
Tika izveidotas četras darba grupas, kurās tika pārskatīta skolas misija, vīzija un vērtības, kā arī izvirzītas galvenās prioritātes un veicamie uzdevumi veiksmīgai skolas attīstībai.
Šādas sanāksmes ir paredzētas arī skolēnu pašpārvaldei, vecāku padomei un skolas tehniskajiem darbiniekiem, jo, uzklausot katra viedokli un iesaistot visas puses skolas nākotnes plānošanā, var nonākt pie kopīgiem mērķiem un uzdevumiem.