Loading images...

Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Gulbenes novada pedagogi gūst jaunu pieredzi

Jau piekto gadu Balvu Valsts ģimnāzijā marta brīvdienās ierodas izglītības darbinieki no tuvākiem un tālākiem novadiem, lai pārrunātu svarīgākās aktualitātes mācību un audzināšanas darbā, mācītos un dalītos ar labās prakses piemēriem. Arī šā gada 22. marta metodiskajā dienā „Darīt, mācoties un daloties pieredzē” ģimnāzijā pulcējās 74 pedagogi no Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Gulbenes novada .
Tā kā, sākot ar 2018./2019. mācību gadu, Latvijas skolās tiks uzsākta pakāpeniska pāreja uz jauno, kompetencēs balstīto saturu izglītībā, kas paredz mācīšanas pieejas maiņu, šajā mācību gadā Balvu Valsts ģimnāzijā ir daudz strādāts, lai sagatavotos šai pārejai, lai mācību darbu organizētu tā, ka rezultātā skolēniem tiktu attīstītas dzīvei svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Ar to, ko paši mācījušies par mūsdienīgas mācību stundas organizēšanu kursos un semināros, sadarbojoties un vērojot viens otra stundas, ģimnāzijas skolotāji metodiskās dienas ietvaros dalījās ar citu novadu kolēģiem.
Starpnovadu izglītības darbinieki piedalījās 14 mācību stundās, kuras vadīja vēstures skolotājas Irēna Šaicāne, Mudīte Stepanova, angļu valodas skolotājas Inga Vanaga un Irīna Krivošejeva, matemātikas skolotāja Anita Kamendere, bioloģijas skolotāja Anna Barbaniška, psiholoģijas skolotāja Sandra Mozule, ķīmijas skolotāja Velta Učelniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja Rudīte Priedeslaipa, informātikas skolotāja Daiga Kante, vizuālās mākslas skolotāja Indra Keiša un fizikas skolotājs Edgars Kamenders. Ģimnāzijas pedagogi, izmantojot dažādas mācību metodes un paņēmienus, demonstrēja savās stundās sadarbības, pašvadības, domāšanas, radošuma, komunikatīvo prasmju, tekstpratības, digitālpratības un starppriekšmetu saiknes, kā arī bilingvālā mācību modeļa iedzīvināšanu mācību procesā, parādot iemācīto zināšanu un prasmju izmantojumu ikdienas dzīvē. Stundās tika izmantoti dažādi atgriezeniskās saites veidi.
Pēc vēroto stundu un refleksijas daļas metodiskās dienas dalībniekus sveica skolas direktore Inese Paidere un Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva. Savukārt Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle dalījās pārdomās par skolu un skolotāju 21. gadsimtā. Lektore runāja par to, ka laiks, kad ejam uz jauno izglītības saturu, no vienas puses uzliek jaunu atbildību skolotājam, no otras puses raisa pārdomas par to, kādu skolu, skolotāju un skolēnu vēlamies redzēt nākotnē. Viņa arī uzsvēra, ka galvenais pārmaiņu resurss ir skolotājs, ka šobrīd izglītības kvalitātes novērtēšanā 80% aizņem akadēmiskie sasniegumi, 15% – kultūra (vērtības) un apmēram 5% – personības izaugsme, taču visam vajadzētu būt līdzsvarā.
Būtiskākie kritēriji, pēc kuriem mērīt izglītības kvalitāti, ir skolas spēja reaģēt uz pārmaiņām, katra skolēna personības izaugsme, kvalitatīva mācību stunda, profesionāls skolotājs, skolas vērtības un sadarbība ar vecākiem. Skolotājiem Aija Melle vēlēja ticēt sev un savu skolēnu spējām, atrast domubiedrus, iet savu ceļu un sasniegt rezultātus.
Par dziļo mācīšanos savās atziņās dalījās Balvu pamatskolas direktores vietniece Gunita Pugeja. Viņa runāja par to, kādai jābūt mācību stundai, par Solo taksonomiju – mācību procesa diferenciāciju, kas ļauj konstatēt līmeni, kādā katrs skolēns apgūst nepieciešamās zināšanas un prasmes un sniedz informāciju par to, kāda mācīšanās pieeja būtu piemērotāka skolēnam individuāli un visai klasei kopumā, kā arī dalījās pieredzē par eTwinning projektiem.
Metodiskās dienas dalībniekiem Didža Rijnieka dziesmu „Brīnumsvecītes” veltīja Balvu Valsts ģimnāzijas meiteņu ansamblis ( skolotāja Aija Nagle) un instrumentālu skaņdarbu atskaņoja 7.-8. klašu skolēni Una Romāne, Ričards Ķirsons un Mārtiņš Lāpāns.
Metodiskā diena noslēdzās ar Aijas Melles meistarklasi skolu vadītājiem un viņu vietniekiem par starpdisciplināro mācīšanos un profesionālu sarunu izmantošanu atskaišu un plānu vietā.
Paldies skolotājiem, kuri dalījās pieredzē, ģimnāzijas kolektīvam un metodiskās dienas dalībniekiem, kuri piedalījās gan stundu vērošanā, gan lekcijās, gan meistarklasē!