Skolas dokumenti

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas kārtība ir atrodama šeit.

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir pieejama šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums ir apskatāms šeit.

Balvu valsts ģimnāzijas attīstības plāns ir apskatāms šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas nolikums ir apskatāms šeit.

Balvu valsts ģimnāzijas otrā semestra pasākumu plāns apskatāms šeit.

Balvu valsts ģimnāzijas skolēnu uzņemšanas kārtība ir apskatāma šeit.

Prezentācijas vērtēšanas kārtība ir pieejama šeit!

Skolēnu pētniecisko darbu noteikumi ir atrodami šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas kombinētā iestājpārbaudījuma programma ir atrodama šeit.

Mācību procesa organizēšanas kārtība Balvu Valsts ģimnāzijā 2020./2021.mācību gadam ir pieejama  šeit.