Loading images...

Skolas dokumenti

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami šeit

Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas kārtība ir atrodama šeit.

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir pieejama šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums ir apskatāms šeit.

Balvu valsts ģimnāzijas attīstības plāns ir apskatāms šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas nolikums ir apskatāms šeit.

Balvu valsts ģimnāzijas pasākumu plāns apskatāms šeit.