Loading images...

BVĢ atbalsta grupa

Ja man būtu iespēja vēlreiz audzināt savu bērnu, Es vispirms radītu pašcieņu, bet māju pēc tam. Es pirkstus vairāk izmantotu zīmēšanai, nevis norādīšanai. Es mazāk aizrādītu, bet vairāk censtos piesaistīt. Es vairāk dotos pārgājienos un laistu pūķus debesīs. Es pārstātu tēlot nopietno, bet nopietni nodotos rotaļām. Es biežāk bristu cauri pļavām un vairāk lūkotos zvaigznēs. Es vairāk apskautu un mazāk raustītu. Es biežāk, lūkojoties uz zīli saskatītu ozolu. Es daudz retāk būtu stingra un biežāk ļautos, lai mani pārliecina. Es mazāk domātu par to, cik patīkami ir apzināties savu varu, bet vairāk tīksminātos par mīlestības spēku.

Diāna Lūmansa

Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta grupa strādā, lai nodrošinātu visiem skolēniem vienādas iespējas mācīties un attīstīties „veselīgā” skolas vidē.

Galvenais mērķis ir veikt pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu skolēniem, lai palīdzētu katram bērnam saņemt kvalitatīvu izglītību.

Skolēnu atbalsta grupa skolā veic šādas funkcijas: diagnosticējošo, tiesību aizsargājošo, organizatorisko, profilakses, palīdzības sniegšanas funkciju.
Skolēnu atbalsta grupa:
sociālā pedagoģe – Violeta Pušpure,
psiholoģe – Ginta Keiša,
direktores vietniece audzināšanas darbā – Daina Mediniece,
direktores vietniece mācību darbā – Valija Muldiņa.

 

Sociālā pedagoģe – veic skolēnu izpēti, izzina problēmas, realizē sociālpedagoģisko atbalsta funkciju, izstrādā ieteikumus skolotājiem un klašu audzinātājiem, konsultē vecākus. Veic strapinstitucionālo sadarbību savas kompetences robežās.
Psiholoģe– veic skolēnu, vecāku un pedagogu konsultēšanu izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos, izstrādā izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipus mācību apguves grūtību gadījumos un izstrādā ieteikumus pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai, koordinē atbalsta grupas darbību.
Vadības pārstāves – koordinē ģimnāzijas atbalsta personāla darbu izglītojamā mācīšanās un audzināšanas problēmu risināšanā, nodrošina pedagoģiskās palīdzības sniegšanu.