Loading images...

Muzeja vadītāju (gidu) pulciņš

Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešiem, kam ir interese par vēsturi, dzimto novadu un savu pilsētu, ir iespēja aktīvi iesaistīties muzeju vadītāju pulciņā. Darbošanās skolas muzeja darbā palīdz
• nodrošināt iespēju pulciņa dalībniekiem iepazīties ar skolas (pilsētas skolu), pilsētas vēstures izpētes jautājumiem;
• veidot iemaņas strādāt ar skolas muzeja materiāliem; veidot iemaņās skolēnu pētniecisko darbu rakstīšanā;
• piedaloties konkursos, konferencēs, popularizēt Balvu pilsētas un Balvu ģimnāzijas vēsturi sabiedrībā;
• veidot prasmi uzstāties auditorijas priekšā, strādāt gan individuāli, gan komandā;
• iegūt zināšanas un prasmes, kā vadīt ekskursijas gan skolas muzejā, gan pilsētā.

Skolas muzeju vadītāju pulciņa skolotāja Irēna Šaicāne

skolas_muz1 skolas_muz2