Muzeja vadītāju (gidu) pulciņš

Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešiem, kam ir interese par vēsturi, dzimto novadu un savu pilsētu, ir iespēja aktīvi iesaistīties muzeju vadītāju pulciņā. Darbošanās skolas muzeja darbā palīdz
• nodrošināt iespēju pulciņa dalībniekiem iepazīties ar skolas (pilsētas skolu), pilsētas vēstures izpētes jautājumiem;
• veidot iemaņas strādāt ar skolas muzeja materiāliem; veidot iemaņās skolēnu pētniecisko darbu rakstīšanā;
• piedaloties konkursos, konferencēs, popularizēt Balvu pilsētas un Balvu ģimnāzijas vēsturi sabiedrībā;
• veidot prasmi uzstāties auditorijas priekšā, strādāt gan individuāli, gan komandā;
• iegūt zināšanas un prasmes, kā vadīt ekskursijas gan skolas muzejā, gan pilsētā.

Skolas muzeju vadītāju pulciņa skolotāja Irēna Šaicāne

skolas_muz1 skolas_muz2