Loading images...

Aktuālais 2018./2019. mācību gadā

Aktuālais 2018./2019.m.g.

Valsts pārbaudījumu sistēma

2018./2019. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus kā ierasts plānots organizēt:

 • 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2019. gada februārī – martā;
 • visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2019. gada martā;
 • centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2019. gada maijā – jūnijā;
 • klases diagnosticējošo darbu fizikā un ķīmijā norisi – 2019.gada aprīlī.

Arī 2018./2019.mācību gadā sadarbībā ar portālu Uzdevumi.lv 6.klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās būs iespējams kārtot tiešsaistē.

Grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, nosaka, 12. klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda. 9.klašu absolventiem 2018./2019.mācību gadā eksāmenu, izņemot eksāmenus svešvalodu mācību priekšmetos, materiāla valoda ir latviešu valoda. Latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda 9.klašu izglītojamiem tiks ieviesta ar 2019./2020. mācību gadu.

Lai optimizētu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu, 2018./2019.mācību gadā plānots fizikas un latviešu valodas centralizēto eksāmenu darbu atsevišķu daļu vērtēšanu organizēt tiešsaistē.

Atbalsts izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai

Atbalstot izglītojamo spēju un talantu attīstīšanu, 2017./2018.mācību gadā plānots īstenot šādas aktivitātes:

 • Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros
  • Tiks apmācīti 100 pedagogi tālāizglītības kursos par agrīnu talantu identificēšanu un attīstību.
  • Notiks 14 mācību priekšmetu olimpiādes nacionālā mērogā, t.sk., atjaunotā angļu.
  • Notiks 5 reģionu ZPD konferences un 1 valsts, kā arī 2 vasaras skolas ALFA un literātu.
  • Tiks īstenota īpašu programmu robotikas komandu attīstībai.
 • Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros
  • Kopā tiek īstenoti vairāk nekā 3500 pasākumi, no tiem puse STEM un vides jomā. Piedalās kopā 60 000 bērnu un 4000 pedagogu no 116 izglītības iestādēm un 116 pašvaldībām.
  • Tiks izdalīti mācību līdzekļu kompektus robotikas un ķīmijas interešu izglītības pasākumu īstenošanai 100 skolām.
  • Tiks apmācīti 100 pedagogi DIBELS Next un 40 psihologus Vekslera intelekta testa pielietošanai, tādējādi stiprinot pedagogu kompetenci darbā ar MT bērniem.