Loading images...

Aktuālais 2019./2020. mācību gadā

Aktuālais 2019./2020.m.g.

Satura pilnveide vispārējā izglītībā

 • /2020. mācību gadā pirmsskolas izglītībā tiks uzsākta pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ir sagatavojusi mācību programmu un mācību līdzekļu paraugus, kā arī metodiskie materiālus, kas no būs pieejami pirmsskolām. Šie resursi tiks ievietoti digitālajā mācību resursu krātuvē no 26.08.2019.
 • gada rudenī tiks publiskoti Skola2030 izstrādātie mācību priekšmetu programmu paraugi atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (turpmāk – noteikumi Nr. 747), lai nodrošinātu pilnveidotā mācību satura ieviešanas uzsākšanu 2020. gada 1. septembrī 1., 4. un 7.klasē.
 • Apstiprināšanai Ministru kabinetā tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” (VSS-474). Pēc tā apstiprināšanas tiks pilnveidoti mācību priekšmetu (kursu) programmu paraugi, turpināsies pedagogu tālākizglītošana, lai nodrošinātu pilnveidotā mācību satura ieviešanas uzsākšanu 2020. gada 1. septembrī 10. klasē.
 • Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros turpināsies atbalsta pasākumi pilnveidotā satura īstenošanā:
  • gada rudenī un 2020. gada pavasarī notiks mācību satura ieviešanas semināri pašvaldību izglītības jomas vadītājiem un speciālistiem; semināri novadu deleģētajiem mācību jomu koordinatoriem, kā arī pirmsskolas mācību satura un ieviešanas seminārs tālākizglītotājiem, pedagogu profesionālo asociāciju, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un izdevējiem;
  • Laikā no 2019.gada augusta līdz 2020.gada jūnijam turpināsim skaidrot pilnveidoto mācību saturu pirmsskolās un skolās;
  • Lai palīdzētu tehnoloģiju jomas skolotājiem labāk sagatavoties jaunā satura īstenošanai, 2019.gada rudenī sāksies profesionālās pilnveides mācības tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem;
  • Rudenī un pavasarī notiks konferences izglītības iestāžu skolotājiem un vadītājiem;
  • Notiks tiešraides vebināri par aktuālām tēmām saistībā ar pilnveidoto mācību saturu.
 • Atbilstoši grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā par pakāpenisku pāreju uz izglītību valsts valodā 2019. gada 13.augustā apstiprināti Ministru kabineta grozījumi spēkā esošajos pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas nosaka valodas lietojuma proporciju.
  Vairāk informācijas lasiet Izglītības un zinātnes ministrijas vietnē.
 • Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošas mācīšanās pieejas pakāpeniskai ieviešanai, VISC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju, biedrību “Izglītības iniciatīvu centrs” un īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus 13 dažādās programmās, īpaši stiprinot pašvaldību mācību jomu koordinatoru profesionālo kompetenci visās mācību jomās (detalizēta informācija VISC vietnē).
 • gada novembrī plānots piedāvāt 10.-12. klašu skolēniem diagnosticējošo darbu par ceļu satiksmes drošības jautājumiem.

Valsts pārbaudījumi

 • /2020. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus plānots organizēt:
  • un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2020. gada februārī – martā;
  • visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2020. gada martā;
  • centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2020. gada maijā – jūnijā;
  • klases diagnosticējošo darbu fizikā un ķīmijā norisi – 2020. gada aprīlī.
 • Arī 2019./2020. mācību gadā turpināsies sadarbība ar portālu Uzdevumi.lv un 6. klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās būs iespējams kārtot tiešsaistē.
 • Grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību nosaka, ka 9.klašu skolēniem 2019./2020. mācību gadā eksāmenu, izņemot eksāmenus valodu mācību priekšmetos, gan materiāla valoda, gan arī eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda.
 • Lai paaugstinātu drošību eksāmena materiāla neizpaušanā, paredzēts valodu centralizētā eksāmena mutvārdu daļas materiāla piegādi papīra formātā aizstāt ar piegādi elektroniskā formā, rakstīšanas daļas laikā to ievietojot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.
 • Lai optimizētu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu, 2019./2020. mācību gadā plānots fizikas, ķīmijas, latviešu valodas un svešvalodu centralizēto eksāmenu darbu atsevišķu daļu vērtēšanu organizēt tiešsaistē.

 

Interešu izglītība

 • Sekmējot bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, kultūras mantojuma apguvē un tālāknodošanā, notiek gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un to norise – 2020. gada 6.-12. jūlijā, Rīgā. 2020. gada pavasarī plānotas repertuāra apguves pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skates, konkursi. Tiek gatavota svētku programma kora mūzikā, instrumentālajā mūzikā (pūtēju orķestri, simfoniskie orķestri, kokļu kolektīvi), tautas un mūsdienu dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, teātra mākslā, folklorā.
 • /2020. mācību gadā turpināsies 2017. gadā iesāktā Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” īstenošana. 2019. gada rudenī notiks profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu līderu salidojums un tiks organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās līdzdalības un patriotisma audzināšanā, izvērtējot un popularizējot labās prakses piemērus.