Loading images...

Aktuālais 2017./2018. mācību gadā

Vispārējā izglītība

Satura pilnveide

2017./2018. mācību gadā plānots turpināt mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā veidoto mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā. Izstrādātais mācību saturs pirmskolas izglītībā, pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā tiks nodots publiskai apspriešanai un ārējo ekspertu vērtēšanai. 2017.gada 18.augustā Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotās izglītības konferences ietvaros pirmo reizi plašāka auditorija tiks iepazīstināta ar jauno mācību saturu, un jau 21.septembrī tiks organizēta tematiska konference “Vērtēšana, lai mācītos”. 2018.gada aprīlī tiks organizēta tematiska konference, kas būs veltīta pirmskolas izglītībai. Tiks organizēti 13 aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu semināri un 12 ieviešanas semināri dažādos plānošanas reģionos Latvijā, piesaistot metodisko apvienību vadītājus un pedagogus, kuri nepiedalās mācību satura aprobācijā. Tāpat šajā mācību gadā plānota izstrādātā mācību satura aprobācija 100 vispārējās izglītības iestādēs, no 2018.gada 1.septembra paredzot kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu pirmsskolā un pamatizglītības 1.posmā (1. – 6.klase), no 2019.gada 1.septembra – pamatizglītības 2.posmā (7. – 9.klase) un vidusskolā.

Turpināsies arī 11 metodisko līdzekļu izstrāde, lai nodrošinātu metodisku atbalstu jaunā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai. ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” sadarbības partneri Rēzeknes tehnoloģiju augstskola un Liepājas universitāte turpinās mācību satura izstrādi mācību un metodiskajiem līdzekļiem izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Strazdumuižas internātvidusskola – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem turpinās pielāgot mācību materiālus Braila rakstā. Citi projekta sadarbības partneri uzsāks mācību satura izstrādi mācību līdzekļiem – Dabaszinātnēs un tehnoloģijas pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Latvijas Universitāte), Latviešu valodā, krievu valodā un sociālajās zinātnēs pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Daugavpils universitāte) un Sportā, veselībā un drošībā pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Izstrādāti un 2017.gada rudenī tiks publiskoti metodiskie materiāli “Ieteikumi ceļu satiksmes noteikumu apguvei pirmsskolā”, kas ietvers 11 rotaļnodarbību paraugus, un “Sporta stundu organizēšana bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem”.

Valsts pārbaudījumu sistēma

2017./2018. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus kā ierasts plānots organizēt:

  • un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2018.gada februārī – martā;
  • visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2018.gada martā;
  • centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2018. gada maijā – jūnijā.

Lai gan latviešu, gan mazākumtautību skolu absolventiem nodrošinātu vienādas iespējas darba un izglītības tirgū, kā arī ļautu veiksmīgāk iekļauties profesionālās un augstākās izglītības iestādēs, kurās izglītība tiek īstenota valsts valodā, tika atbalstīti grozījumi valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, nosakot, ka 9. un 12.klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda. Jaunie grozījumi vidējās izglītības pakāpē centralizēto eksāmenu kārtotājiem stāsies spēkā ar 2017./2018.mācību gadu, bet 9.klašu absolventiem latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda pilnībā tiks ieviesta ar 2019./2020.mācību gadu.

Atbalsts izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai

Atbalstot izglītojamo spēju un talantu attīstīšanu, 2017./2018.mācību gadā plānots īstenot šādas aktivitātes:

  • 15 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, no tām sešas tiešsaistē, lai palielinātu olimpiāžu dalībnieku skaitu;
  • piecas reģionālās izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferences 2018.gada martā un noslēguma pasākumu/konferenci 2018.gada aprīlī;
  • mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu vasaras skolu – nometni “Alfa” 2018.gada jūlijā un izglītojošus seminārus “Beta” no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada martam;
  • nodrošināt Latvijas izlašu dalību vismaz 10 starptautiskajās olimpiādēs un vismaz 4 zinātniski pētnieciskās darbības konkursos – izstādēs.