Skolas misija

Profesionāla skolēnu sagatavošana tālākizglītības un dzīves ceļam pozitīvā, izaugsmi atbalstošā, kultūrvidē, kurā norit nepārtraukta, pratībās balstīta mācību un audzināšanas procesa modernizācija un interaktīvo prasmju apguve, audzinot vērtīborientētas personības, kas spēj mīlēt, cienīt, būt radošas un tolerantas, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, sadarboties un būt konkurētspējīgas kvalitatīvas tālākizglītības ieguves procesā mūsdienu pasaulē.