Skolas vīzija

Balvu Valsts ģimnāzija – progresīva, atpazīstama, skolēniem, skolotājiem un vecākiem labvēlīga, tradīcijām bagāta – skola ar sakārtotu infrastruktūru, kura darbojas kā reģionālais vispārējās izglītības metodiskais centrs, nodrošina radošu un pratībās balstītu mācību un audzināšanas darbu, izmanto mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas, valodas un projektus, iedzīvina globālās izglītības tendences un saglabā nacionālo identitāti.