Loading images...

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes

2017./2018.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” Nr.8.3.2.1./16/I/002 2017.gada 14.augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/43

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10. – 12. 01.12. 09.02.– I kārta
22.03.– II kārta
Bioloģija 9. – 12. 30.11. 24.–26.01.
Ekonomika 10. – 12. 31.01. 07.03.
Filozofija 11. – 12. 23.01. 06.03.
Fizika 9. – 12. 19.01. 05.–06.04.
Franču valoda 5. – 12. 10.01. 03.03.
Ģeogrāfija 10. – 12. 21.02. 12.–13.04.
Informātika
(programmēšana)
8. – 12. 16.01. 01.– 02.03.
Krievu valoda (svešvaloda) 10. – 12. 08.02. 10.03.
Ķīmija 9. – 12. 06.02. 27.–29.03.
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 15.01. 19.03.
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. 29.01. 09.03.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7. – 8. 20.10. 24.11.– I kārta
18.01.– II kārta
Matemātika 9. – 12. 02.02. 08.–09.03.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8. – 12. 01.02. 04.04.
Vācu valoda 10. – 12. 22.11. 27.01. – I kārta
23.02. – II kārta
Vēsture 9. 12.01. 26.03.
Vēsture 12. 12.01. 20.02.
Angļu valoda 10. – 12. 01.12. 09.02.– I kārta
22.03.– II kārta

Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

Olimpiāde Olimpiādes norises laiks
Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2018.gada 16.februārī
Vācu valodas olimpiāde 8.klasēm Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju 2018.gada 26.februārī