Balvu Valsts ģimnāzijai 90!

,,Atklāj pasauli!”

10.maijā Balvu Valsts ģimnāzijas dabas zinību, veselības mācības un sporta skolotāju SMD grupa organizēja skolēniem Kahoot viktorīnu ,,Atklāj pasauli!”  Viktorīnā bija jautājumi par ļoti dažādām tēmām, gan no dabas pasaules, ģeogrāfijas, ķīmijas elementiem, gan arī,  kā sniegt pirmo palīdzību. Skolēni varēja paplašināt  zināšanas un parādīt savu erudīciju.  Kā jau katrā konkursā, arī šajā tika noteikti uzvarētāji.  Pamatskolas grupā tie ir :

  1. vieta -Arvis Začs 9a klase
  2. vieta- Artūrs Žugs 8b klase
  3. vieta -Kristers Ķerģis 8c klase

Vidusskolas  grupā :

  1. vieta- Kristers Leišavnieks 10b klase
  2. vieta -Anete Zakarīte 10b klase
  3. vieta Sigita Bērziņa 10b klase

Uzvarētāji saņems diplomus un nelielas balvas.

 Veiksmīgu visiem mācību gada noslēgumu!

Sandra Mozule

Sveicam skolotāju Aiju Dvinsku skaistajā dzīves jubilejā!

Skolotāja Aija!

Lai vienmēr pilns
ir Tavs dzīvības trauks
ar sauli
un debesu akām,
ar mīlestību-
tad dzīve Tev ļaus
vēl ilgi iet
jaunības takās!
Kas ievziedu laiku
pār dvēseli sedz,
kas nedzīvo acumirkļiem,
tas dzīves laivu
airēs arvien
ar laimes
un mūžības mirkļiem.
/K. Apškrūma/
Vēlam laimi, lai tā vienmēr blakus,
Sauli, lai tā sirdī vienmēr spīd,
Veselību, nerimstošu dzīves sparu,
Mīlestībā jauno dzīves gadu aizvadīt!
Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā!
BVĢ saime

Balvu Valsts ģimnāzijas piedāvātie kursu komplekti vidusskolā

Trīs uzņēmējdarbības projekti Balvu Valsts ģimnāzijā!!!

Šajā mācību gadā divdesmit trīs Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu izglītojamie uzsāka darbību Biznesa augstskolas “Turība” projektā “Uzņēmējdarbības skola”. Projekta mērķis bija jauniešos raisīt interesi par uzņēmējdarbību, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību. Projekta ietvaros vienreiz mēnesī jaunieši piedalījās augstskolas lektoru organizētajās nodarbībās:”Komunikācija kā panākumu atslēga”,”Veiksmīga biznesa ABC”,” Komandas veidošana”,” Līderisms”, “Zīmols- Tava panākumu atslēga”, “Digitālais mārketings”,” Lietišķā etiķete”, “Protokols”, “Neaizmirstama prezentācija”, “Pašprezentācija”, “Finanses”, “Grāmatvedības radošā puse” un iedvesmojoša noslēguma vieslekcija ar Scandiweb biznesa attīstības speciālistu Rūdolfu Freibergu “Pretī izaicinājumiem: 134 dienas Peru” Webex platformā. Projekta noslēgumā dalībnieki kārtoja pārbaudes darbu-testu un saņēma uzņēmējdarbības kompetenču apliecinājumus(sertifikātus).

Paldies Biznesa augstskolai “Turība” par piedāvājumu, noderīgajām un interesantajām lekcijām!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

      Pārrobežu projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” ietvaros Balvu Centrālā bibliotēka piedāvāja lielisku iespēju divdesmit septiņiem BVĢ 11.a klases jauniešiem piedalīties projekta aktivitātēs, proti, izzinošās, praktiskās nodarbībās ar augstskolu ekonomikas un uzņēmējdarbības pasniedzējiem, profesionāļiem, brīnišķīgiem, dzīvesgudriem cilvēkiem Aivaru un Gunitu Kalniņiem.

      Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā), iesaistot bibliotēkas vietējo iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmējspēju attīstīšanā.

      Nodarbības notika Zoom platformā, jaunieši ieguva zināšanas par to, kas ir biznesa ideja-kā līdz tai nonākt, kā uzrakstīt konkurētspējīgu biznesa plānu, iepazinās ar reāla biznesa-internetveikala analīzi, uzzināja kā veidojas darba tirgus un, kādi kritēriji nosaka darba algas lielumu u.c. Projekta darbības laikā jaunieši cītīgi strādāja arī patstāvīgi, attālināti sadarbojoties grupās, izveidoja prezentācijas savām biznesa idejām, pilnveidoja uzņēmējdarbības kompetences.      Piecas darba grupas aizstāvēja savas biznesa idejas žūrijas komisijas klātbūtnē, argumentēja biznesa idejas nepieciešamību un dzīvotspēju, uzlaboja savas prezentēšanas prasmes, kas lieti noderēs arī turpmāk. Mūsu jauniešu biznesa idejas patiesi iepriecināja: bērzu un kļavu sulu tirgošana, biznesa projekts ”Tavs veselības asistents”, personalizēta, batikota apģērba ražošana vai atjaunošana, unikāla, izglītojoša spēle brīviem brīžiem, programmēšana un tehnikskais atbalsts. Jaunieši saņēma ļoti daudz pozitīvu vērtējumu un atzinības no žūrijas komisijas. Prezentācijas galvenie vērtēšanas kritēriji bija: biznesa idejas un produkta/pakalpojuma apraksts, iespējamais klientu segments, SVID analīze, konkurentu analīze, mārketinga aktivitātes, prezentācijas vizuāli tehniskais noformējums. Uzvarētājkomanda ieguva noderīgu balvu -6 mēnešu žurnāla “Ilustrētā zinātne” abonementu visiem komandas “Bizness guru” dalībniekiem Samantai Zubovai, Gerdai Voitei, Nikitam Kokorevičam, Amandai Loginai.

Paldies Balvu Centrālajai bibliotēkai par sadarbību!

Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekts “ Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Darbojoties  projektā “Esi Līderis!” skolēns paralēli mācību procesam trīs gadu laikā (10. – 12. klase) apgūst papildu zināšanas un iesaistās projekta rīkotajās aktivitātēs, kas mērķtiecīgi attīsta skolēna zināšanas un prasmes, sagatavojot patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, studiju procesam vai uzņēmējdarbībai. Paralēli mācību procesam skolēni apgūst septiņus mācību priekšmetus:lietišķā etiķete, mārketings, uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, likumdošana, menedžments. Skolēni piedalās arī citos pasākumos:dažādos konkursos, biznesa spēlēs, meistarklasēs, Līderu dienās,vebināros. Šajā mācību gadā projektā “Esi līderis!” darbojas divdesmit četri BVĢ 10.-12.klašu izglītojamie,veiksmīgi apgūstot iepriekš minētos mācību priekšmetus un sekmīgi kārtojot pārbaudes darbus.

Paldies jauniešiem par proaktivitāti, uzņēmību un vēlmi pilnveidoties!

 

 

Projektu kuratore, koordinatore skolā

ekonomikas skolotāja/bibliotekāre

Vineta Muzaļevska

Ģimnāzistu diena Balvu Valsts ģimnāzijā

6. maijā platformā ZOOM notika Ģimnāzistu diena, pasākums, kas veltīts Balvu sākumskolas sesto klašu skolēniem un viņu vecākiem.

 Direktore bija sagatavojusi prezentāciju par iespējām un aktualitātēm, ko piedāvā ģimnāzija, skolas vadības komanda bija gatava atbildēt uz jebkuru sestklasniekus un viņu vecākus interesējošu jautājumu.  Pasākumu vadīja skolēnu pašpārvaldes jaunieši- aktivitātes  pieteica Sigita, izzinošas, atraktīvas spēles un aktivitātes  vadīja Līva, Megija, Sanija un Ilva. Interešu izglītības kolektīvi bija uzfilmējuši video sižetus, kuros varēja iepazīties ar pulciņos piedāvātajām iespējām.

Priecājamies, ka pasākumā piedalījās gan Balvu sākumskolas vadība, gan audzinātājas, gan kupls pulks sestklasnieku kopā ar saviem vecākiem. 

Paldies par aktīvu līdzdalību, atraktivitāti un erudīciju!

Gaidīsim sestklasniekus Balvu Valsts ģimnāzijā!

Atkarībām – Nē!

Mātes diena.

Pēdējais skolas zvans 12. klasēm

Lai bērnu dienu sapņi
Tāpat kā skolas zvans –
Ved mūs pa dzīves kāpnēm,
Kur saulains pavasars.
/A. Rode/

Divpadsmitie!
Lai skolas vadības sarūpētais sveiciens un spēka vārdi iepriecina, iedvesmo un iedrošina!
Lai klases audzinātāju šodien iestādītās  rozes ir kā mīļa piemiņa par ģimnāzijā pavadītajiem  gadiem!
Lai veiksmīgs eksāmenu laiks!

Infografiku konkurss “Ceļš uz nākotni”

Nākotne klauvē pie mūsu durvīm, un jebkurai domai, izņemot tās, ko apvij aizspriedumi, būs iespēja sevi pieteikt….

                                                                         /Paulu Koelju /

    Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros no 22.marta līdz 12.aprīlim norisinājās infografiku konkurss “Ceļš uz nākotni”. Tajā piedalījās 32 skolēni no Balvu Valsts ģimnāzijas 7.c, 9.d, 10.a, 8.b, 9.a 11.a, 8.a un 7.a klases. Konkursam skolēni iesniedza 21 radošo darbu.

Radošajos darbos tika vērtētas gan informācijas tehnologiju pielietošanas prasmes, gan atbilstība infografikas prasībām, gan skolēna nākotnes ceļa plānojums.

    Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, kā liecina viņu veidotās infografikas, nākotnē vēlas kļūt par programmētājiem, uzņēmumu vadītājiem, kosmetologu, arhitektiem, veterinārārstiem, dīdžeju, mediķiem, kibersportistu, lauksaimnieku, advokātu, robežsargu.

   9.d klases skolniece Līna Ivanova savā infografikā atainoja ceļu uz nākotnes profesiju- veterinārārsts. Līnas infografikas ieguva augstāko novērtējumu un ieguva 1. vietu. 

  1. vieta 8.a klases skolniekam Danam Kristiānam Kupčam, kurš plāno nākotnē kļūt par robežsargu.

   Atzinību ieguva 8.c klases skolniece Sanija Skalova ar infografiku par ķirurga profesiju .

 

  Lai pietiek pacietības, uzcītības un velmes sasniegt iecerēto!

Paldies skolēniem par radošajiem darbiem-infografikām!

Paldies Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniecei audzināšanas jomā Dainai Mediniecei par sadarbību ar klašu audzinātājiem un šī konkursa aktualizāciju!

Balvu novada IKS pārvaldes

pedagoģe-karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.