Category: Bibliotēka

FEBRUĀRĪ SKOLAS BIBLIOTĒKĀ

Image result for februāris

Ar grāmatas palīdzību katram lasītpratējam ir dotas tiesības un iespēja ieiet gudrības karaļvalstī… /S.Smailzs/

  • KONKURSS “VĒRTS IZLASĪT!”, AKTĪVĀKAJIEM LASĪTĀJIEM  PĀRSTEIGUMA BALVAS
  • IZSTĀDES RAKSTNIEKIEM, DZEJNIEKIEM- FEBRUĀRA MĒNEŠA JUBILĀRIEM
  • NO 10.02. LNB CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE “TIESĪBAS UZ CIEŅPILNU DZĪVI”
  • NO 11.02. GRĀMATU IZSTĀDE PAR BALVIEM

TURPINĀS:

  • LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS PROGRAMMA ”BĒRNU, JAUNIEŠU,VECĀKU ŽŪRIJA”
  • MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSS “TĪRAI LATVIJAI”

LAIPNI GAIDĪTI!

Janvārī skolas bibliotēkā

Decembris skolas bibliotēkā

Grāmatu svētku

     Šī gada 18.oktobrī “Grāmatu svētku” ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās dažādu žanru grāmatu autores. Skolas  izglītojamajiem un pedagogiem bija iespēja satikt un uzklausīt rakstnieci, dramaturģi Ievu Melgalvi un literāti, vēsturnieci Inesi Dreimani.

  Ieva Melgalve ir latviešu autore, kas raksta arī angliski – pārsvarā fantāzijas un fantastikas žanros. 1999. gadā apgāds Jumava izdeva viņas pirmo grāmatu  “Bezzaudējumu punkts”. Ieva Melgalve 10.klašu izglītojamajiem un skolotājiem lika aizdomāties par tehnologiju attīstību, kas maina mūsu priekšstatus par dzīvību un nāvi. Rakstniece sniedza ieskatu daiļdarba tapšanas procesā, proti, kā no trim, pat nejauši izvēlētiem vārdiem, top interesants, aizraujošs stāsts. Ieva sarakstījusi romānu “Mirušie nepiedod”, kas nominēts “Literatūras gada balvai 2013″ kā labākais prozas darbs, un grāmatu bērniem “Bulta, Zvaigzne un Laī”, kas nominēta “Literatūras gada balvai 2014″ kā labākā grāmata bērniem. Atsevišķi darbi un darbu fragmenti tulkoti arī lietuviešu, vācu un zviedru valodā.

   Savukārt, literāte Inese Dreimane tikās ar 11.klašu izglītojamajiem, skolotajiem un atainoja vēstures notikumus 20.gadsimta 40. gados Latvijā, kad sāka griezties necilvēcības dzirnas, sākoties padomju okupācijai. Vēsturniece šobrīd pēta čekas darbības pirmsākumus Latvijā 1940. gadā, kā arī turpina 1941. gadā čekā nošauto cilvēku personību noskaidrošanu.

2019. gadā iznācis viņas vēsturiskais romāns “Vēstule ar pielikumu”. Viņas izdotā grāmata “Vēstule ar pielikumu” ir neparasts vēsturisks romāns – to veidojušas vēsturnieces Ineses Dreimanes zināšanas, Latvijas vēstures izpēte, atklājumi, kā arī spilgts un emocionāls līdzpārdzīvojums. 

Paldies Balvu Centrālajai bibliotēkai par dāvāto iespēju un sadarbību!

Vineta Muzaļevska

Novembris – skolas bibliotēkā

Oktobris skolas bibliotēkā

“Dzejas diena” Balvu Valsts ģimnāzijā

Šī gada 11. septembrī skolas 9.un 12.klašu audzēkņi, viņu skolotāji pulcējās skolas bibliotēkā uz “ Dzejas dienām” veltītu pasākumu-“ Dzejas stunda”. Pasākums iesākās ar skolas bibliotekāres uzrunu par “Dzejas dienu” rašanas vēsturi, par aktivitātēm, kuras notiek visā Latvijā. Jaunieši un skolotāji tika iepazīstināti ar viešņu no Preiļu puses-dzejnieci, mūziķi, gleznotāju, radošo nodarbību vadītāju un jauku cilvēku, triju bērnu māmiņu- Džeinu Gavari. Mums tika dāvāta iespēja ieklausīties viņas autordziesmu un dzejoļu skanējumā, aplūkojot viņas gleznoto darbu un sadzirdēt tā stāstu.
Kā atzīst pati Džeina, radīšana viņai nozīmē iespēju pateikt ko svarīgu, ko pāri acīmredzamajam stāvošu. “Man liekas, ka visa tā radīšana ir kas līdzīgs ciemos iešanai. Un es nāku ar jums parunāt. Tādā dvēseļu līmenī, par visu to, ko parasti ikdienā nepārrunā,” atzīmē autore un piebilst, ka katrā sarunā ar savu skatītāju un klausītāju vēlas nonākt “drusciņ tuvāk Debesīm… tuvāk sirdsapziņai…”, domās un cerībās pievēršoties nevis tam, kas ir “šeit un tagad”, bet gan ieskatoties dziļāk un tālāk, nākamībā.
Dzejniece akcentēja, cik svarīgi ir saglabāt cilvēcību it visā, izceļot tieši skaisto un labo, jo tam mēs esam radīti. Šie vārdi ir kļuvuši par Džeinas radošo devīzi dzejā, mūzikā, glezniecībā, lai caur mākslu radītu tādu pasauli, kādu mēs gribam redzēt – skaistu, sirsnīgu un labu.
Paldies māksliniecei par krāšņo, emocionāli piesātināto kopā būšanas mirkli.

Vineta Muzaļevska

Septembris skolas bibliotēkā

Pavasaras Saulgrieži

  Izsenis, dzīvodams ar dabu un būdams dabas sastāvdaļa, cilvēks ir bijis saistīts ar dabā notiekošiem procesiem, sevišķi Sauli, kas nosaka gadalaiku maiņas un līdz ar to ieražas, ieražu ciklu. Lieldienas iezīmē pavasara punktu, kad turpmākā Zemes tecējumā ap Sauli dienas gaisma turpina pieaugt un nakts tumsa – samazināties. Turpinot skolā iedzīvināt latviešu tautas tradīcijas, šī gada 18.aprīlī bibliotēkā norisinājās pasākums ” Lieldienas -pavasara saulgrieži”, kuru organizēja Vineta Muzaļevska un Daina Mediniece. Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties olu krāsošanas darbnīcā, olu ripināšanas sacensībās, tautasdziesmu un ticējumu izzināšanas un krustvārdu mīklas risināšanas aktivitātēs. Uzvarētājus iepriecināja saldas balviņas. Liels paldies 10. a klases audzēkņiem par aktivitāšu vadīšanu.

V. Muzaļevska

“Lasīšana – dāvana. Lasīt un gaidīt. Zinātkāri neuzspiež ar varu, to pamodina.” /Penaks/

Šī gada 3.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5., 6.un 7.klašu skolēnu “Skaļās lasīšanas” konkursa 3. kārta jeb konkursa fināls, kurā piedalījās divdesmit seši izglītojamie no vairākām skolām. Konkursu organizēja Starpnovadu skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja Gunta Blauma un Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotekāre Vineta Muzaļevska. Ar iedvesmojošiem, pārdomas raisošiem vārdiem konkursa dalībniekus uzrunāja skolas direktore Inese Paidere: “Dzīvojot laikmetā, kad materiālā situācija ir atšķirīga un dārgos ārzemju ceļojumos aizbraukt var ne visi, prieks par skolēniem, kuri lasa, jo ar grāmatu palīdzību aizceļot iespējams uz vistālākajām pasaules valstīm! Lasīšanas nozīme pieaug, pasaulē tiek ieviesti lasīšanas automāti, ar kuru palīdzību pat visaizņemtākajam cilvēkam būs iespēja izdrukāt stāstu/romānu/dzejoli dodoties uz darbu no rīta, vai atgriežoties mājās izdrukājot attiecīga garuma tekstu divām, piecām, septiņām minūtēm. Lai katra konkursa dalībnieka šī pavasara izaicinājums ir jauna, aizraujoša grāmata!” Savukārt, skolas teātra pulciņš klātesošos priecēja ar iestudētu ludziņu. Konkursa dalībnieki lasīja žūrijas komisijas izvēlētu tekstu: 5.klašu izglītojamie -Latviešu tautas brīnumu pasakas, 6. klašu izglītojamie-Kārļa Skalbes pasakas un 7. klašu izglītojamie- Imanta Ziedoņa ‘’Blēņas un pasakas’’, atbildēja uz jautājumiem par tekstu, klausījās citu konkursa dalībnieku lasītos tekstus, izpildīja uzdevumu par izlasīto vai dzirdēto tekstu. Kamēr žūrijas komisija apkopoja konkursa rezultātus, dalībniekiem bija iespēja lietderīgi pavadīt laiku un piedalīties skolotājas Sandras Mozules, Irēnas Baltiņas un lietvedes Leldes Langovskas vadītajās radošajās darbnīcās.
Katrā klašu grupā tika noteikti uzvarētāji. Lepojamies, ka Balvu Valsts ģimnāzijas 7. klašu izglītojamie konkursā ieguva godalgotas vietas, proti, Kristers Kuļšs- 1.vietu, Lineta Kopāne- 2.vietu, savukārt, Viviāna Bratuškina – atzinību. Apsveicam!
Paldies skolotājām: Rudītei Priedeslaipai, Aijai Dvinskai un Ilgai Petrovai par izglītojamo lasīšanas kompetenču pilnveidošanu.
V. Muzaļevska