Loading images...

Panākumi karjeras izglītības konkursā

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultantes organizēja radošo darbu konkursu Balvu un Baltinavas novada vispārējās izglītības iestāžu 6.-8. klašu skolēniem ”Pasaka . Kā radās … profesija”
Priecājamies, ka 7.b klases skolnieks Armands Graps ieguva 2. vietu, 8.d klases skolnieks Haralds Ambarovs ieguva 2. vietu, 8.d klases skolniece Annija Zelča ieguva 3. vietu, bet 7. b klases skolniece Rēzija Štāle ieguva pateicību.
Karjeras konsultante Lidija Ločmele šodien jauniešiem pasniedza diplomus un balvas.
Prieks, ka attālinātā mācību procesa laikā jaunieši rod iespēju piedalīties konkursos.

Uzņemšanas noteikumi Balvu Valsts ģimnāzijā

Panākumi konkursā “Paliec mājās!”

Divu nedēļu garumā bērni un jaunieši, konkursa “Paliec mājās!” ietvaros, radoši darbojās un sūtīja savus darbus Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldei! Kopumā tika saņemti 40 konkursa “Paliec mājās!” darbi, starp tiem videosižeti, fotokolāžas un prezentācijas. Vērtējot darbus, tika ņemts vērā dalībnieku vecums, dalībnieka ieguldītā darba apjoms, darba radošā puse, konkursa tēmas aktualitātes atspoguļojums, piedāvāto aktivitāšu daudzveidība, atraktivitāte un lietderīgums. Uzvarētāji tika noteikti vairākās vecumu grupās un viens no uzvarētājiem savā vecuma grupā ir 12. a klases skolnieks Kristiāns Bokta.

Kristiāns stāsta: “Šis konkurss ļāva uz ārkārtējo situāciju paraudzīties pavisam citādāk. Es secināju, ka šis saspringtais laiks ļauj mazliet atvilkt elpu no ikdienas rutīnas, izzināt sevi un pavadīt vairāk laika kopā ar ģimeni. Tieši tādēļ šajā konkursā es dalījos ar 10 aizraujošām nodarbēm, kā pavadīt ārkārtējās situācijas laiku mājas apstākļos. Aicinu visus palikt mājās un ievērot noteiktos ierobežojumus ārkārtas situācijas laikā. Tikai kopā mēs varam to paveikt!”

Kristiān, mēs ar Tevi lepojamies!

Kristiāna konkursa darbu var aplūkot šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas piedāvātie kursu komplekti vidusskolā

Ko mums, Balvu Valsts ģimnāzijas saimei, nozīmē BRĪVĪBA?

Ko mums nozīmē brīvība?

Ieteikumi ikdienai

BVĢ skolēnu veidots metodiskais materiāls

Karjeras dienu ietvaros, audzinātāju vadībā Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-8.klašu skolēni, darbojoties ar karjeras konsultantes L.Ločmeles sagatavotajiem materiāliem par dažādu jomu profesijām, kā arī izmantojot internetā pieejamos resursus, veidoja krustvārdu mīklas un burtu jucekļus . Darba galarezultātu klašu audzinātāji iesniedza karjeras konsultantei.  Skolēnu veikums tika izvērtēts, un, labākie trīspadsmit darbi apkopoti materiālā “ Profesijas burtu jucekļos un krustvārdu mīklās”. Šo, pašu skolēnu veidoto materiālu, varēs izmantot  skolotāji gan audzināšanas stundās, gan ārpusklases pasākumos.

   Paldies 7./8.klašu skolēniem par radošu pieeju, bet audzinātājām- S.Mozulei, A.Dvinskai, L.Saulītei, I.Kovšovai, E.Zučikai-Kuzņecovai, Ā.Andrejevai un M.Stepanovai par sadarbību un skolēnu motivēšanu darbam!

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

pedagogs- karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Drošība atrodoties mājās


Plāns pieejams šeit.

Noslēdzies Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un darbinieku kolektīvs savācis no nodevis otrreizējai pārstrādei

3 tonnas 50 kilogramus papīra līdz ar to pasaudzējot 43 kokus no iznīcināšanas.

Paldies visiem par aktivitāti!!!

Rezultāti skolā

pamatskolas posmā:

1.vieta- 8.d klase 454 kg (audz. M. Stepanova)

2.vieta- 9.b klasei 429 kg ( audz. I. Krivošejeva)

3.vieta- 9.a klasei 350 kg ( audz.I. Petrova)

7.a klase 330 kg

8.b klase 320 kg

7.b klase 248 kg

7.c klase 70 kg

8.c klase 10 kg

 

vidusskolas posmā:

1.vieta- 11.a klasei 616 kg ( audz. V.Muzaļevska)

10.a klase 10 kg

11.b klase 5 kg

 

Rezultāti valsts līmenī tiks paziņoti aprīļa beigās!