Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība

Biedrības mērķi un uzdevumi:

 • atbalstīt un stimulēt Balvu Valsts ģimnāzijas pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu;
 • uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai;
 • piedalīties skolēnu un skolotāju radošās attīstības programmu realizācijā.

 

Biedrībā ieguldītos līdzekļus Biedrība var izmantot savu uzdevumu īstenošanai:

 • iegādājoties apmācības tehniskos un uzskates līdzekļus, mācību metodiskos materiālus,
 • veicinot jaunu mācību programmu ieviešanu,
 • iegādājoties zinātnisko, tehnisko un citu literatūru,
 • labiekārtojot un rekonstruējot skolas telpas,
 • materiāli atbalstot vai algojot pedagogus un citus speciālistus,
 • organizējot un finansējot skolas olimpiādes un citas mācību olimpiādes,
 • sadarbojoties ar sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs,
 • rūpējoties par skolēnu veselības un tiesību aizsardzību,
 • attīstot apdāvināto skolēnu talantu,
 • veicinot skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanu.

 

 

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

Biedrības „Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība” konts ziedojumiem:

LV45UNLA0050020426786