Category: Vecakiems

“Sarunas ģimenē: viss par un ap to…”

Labbūtības vakars Balvu Valsts ģimnāzijā

Informācija.

Mātes diena.

Aktuālā informācija

Devīto klašu skolēnu un vecāku kopsapulce

2. martā skolas vadība uz tikšanos platformā ZOOM aicināja devīto klašu skolēnus un vecākus, lai iepazīstinātu ar ģimnāzijas aktualitātēm un uzņemšanas noteikumiem 10. klasē.
Skolas direktore pastāstīja par skolas piedāvātajām iespējām – dalību projektos, karjeras atbalstu, līderības prasmju attīstīšanu, sakārtoto skolas vidi. Direktores vietniece mācību jomā informēja par diagnosticējošo darbu norisi, iepazīstināja ar kursu komplektu piedāvājumu ģimnāzijā un uzņemšanas noteikumiem. Direktores vietniece audzināšanas jomā informēja par ārpusstundu aktivitāšu piedāvājumu ģimnāzijas posma jauniešiem.

Vecāku un skolas satikšanās Zoom platformā

9. februārī Balvu Valsts ģimnāzijas administrācija un vecāki satikās informatīvi – izglītojošā sanāksmē Zoom komunikācijas platformā. Prieks, ka kopā bijām 116! Ģimnāzijas direktore Inese Paidere vecākus informēja par attālinātā mācību procesa raksturojumu valstī un Balvu Valsts ģimnāzijā, iepazīstinot vecākus ar skolēnu un vecāku aptauju rezultātiem, atbalsta grupas darbu, Balvu novada pašvaldības sniegto atbalstu, pārmaiņu procesa ,,Līderis manī’’ nodarbībām vecākiem. Direktores vietniece Ināra Konivale runāja par vērtēšanu kā mācību procesa sastāvdaļu, par mācību saturu attālināto mācību laikā un informēja par valsts pārbaudes darbu norisi šajā mācību gadā.

Savukārt vietnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos informēja par sniegto atbalstu skolēniem tehnoloģiju jomā, to, ka visiem ģimnāzistiem būs pieejams bez maksas Office 365, lai nodrošinātu iespēju mācīties attālinātā režīmā.

Foto mirkļu pastaigā vecākus aizveda direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece, aktualizējot attālinātā mācību procesa laikā notikušos pasākumus, tajos gūtās godalgotās vietas. Tika sniegta informācija par to, ka 10.februārī vecākiem tiek piedāvātas kopīgas fiziskas aktivitātes Lindas Tokarevas vadībā, 11. februārī – karjeras izglītības nodarbības.

Sporta skolotājs Valters Duļevskis informēja vecākus par kameru lietošanas nozīmi sporta nodarbībās ar mērķi veikt pareizas disciplīnu izpildes un nenodarīt pāri savam ķermenim.

Satikšanās noslēgumā Angelīnas Krivošejevas izpildītās dziesmas pavadījumā vecāki devās virtuālā ekskursijā pa Balviem.

Veselību un izturību visiem un uz jaunām tikšanās reizēm!

Direktore Inese Paidere

Vecāku nedēļa Balvu Valsts ģimnāzijā

 • 09.02. plkst. 18.00- Vecāku sapulce platformā Zoom

 • 10.02. plkst. 19.00-20.00- Vingrošanas vakars vecākiem un skolotājiem kopā ar Nikolas mammu Lindu Tokarevu

 • 11. 02. plkst 18.00-20.00 -“Start Strong ” nodarbība vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru?”

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Informatīvs materiāls vecākiem ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm par pārmaiņu procesu “Līderis manī”

Kas ir pārmaiņu process izglītībā “Līderis manī”?

“Līderis manī” ir starptautisks pārmaiņu process izglītībā, kura pamatā ir personiskās līderības koncepts, ar kuru iepazīstas skolēni, pedagogi un vecāki, un pedagoģisko pārmaiņu kopums, ar kura palīdzību izglītības iestāde spēj pilnveidot tās darbību, lai skolēni var iemācīties izvirzīt, sasniegt un izvērtēt savus mērķus dzīvē.

 Ko saprot ar vārdu un jēdzienu “līderis”?

 Līderis ir cilvēks, kurš pats spēj un prot vadīt sevi, savas emocijas un savu dzīvi.

Kas raksturo skolu, kura strādā ar pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”?

“Līderis manī” izglītības iestāde strādā, tās darbā pakāpeniski iekļaujot piecas pārliecības:

 

 

Kā “Līderis manī” saistās ar mācību satura apguvi?

Saskaņā ar jauno izglītības saturu “Līderis manī” ir:

 • daļa no apgūstamajām caurviju prasmēm – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, pilsoniskā līdzdalība un sadarbība;
 • daļa no skolai audzināšanā sasniedzamā rezultāta un attīsta tikumus jeb veido atbilstošu rīcību un ieradumus;
 • veids, kā skola padziļināti pievērš uzmanību 21.gadsimta prasmēm, palīdzot skolēniem tās nostiprināt ikdienas darbā.

Kā notiek pārmaiņu procesa “Līderis manī” ieviešana izglītības iestādē?

Skolas, kuras īsteno “Līderis manī”:

 • izveido ieviešanas komandu, kas vada pārmaiņas skolā;
 • skolēni apgūst un praktizē 7 personiskās līderības stratēģijas un taktikas;
 • pedagogi ievēro savā darbā 5 pārliecības;
 • skola saņem organizatorisku, didaktisku un metodisku atbalstu pārmaiņu procesa īstenošanai un iesaistās kopīgās aktivitātēs ar citām “Līderis manī” skolām.

 

  Kas ir 7 personiskās līderības stratēģijas un 20 taktikas, kuras skolēni apgūst?

Stratēģija Ar stratēģiju apgūstamās taktikas
1.     Esi proaktīvs 1.1.        es ieturu pauzi un izlemju, kā reaģēt

1.2.        es lietoju valodu, kurā var saprast, ka mana rīcība ir mana izvēle

1.3.        es fokusējos uz lietām un procesiem, kurus varu tieši ietekmēt pats

1.4.        es spēju mainīt savu tradicionālo uzvedību pret citu vēlamo ar gribas palīdzību

2.     Sāc ar rezultāta vīziju 2.1.        es spēju formulēt sev sasniedzamos rezultātus

2.2.        es zinu, ko vēlos dzīvē sasniegt un kas ir manas dzīves misija

 

3.     Sāc ar svarīgāko 3.1.        es koncentrējos uz svarīgāko

3.2.        es protu atmest mazsvarīgo

3.3.        es plānoju katru nedēļu

3.4.           es protu izvēles brīdī izvērtēt un rīkoties, ņemot vērā to, ko vēlos tagad un dzīvē sasniegt

4.     Domā par abpusēju ieguvumu 4.1.        es pieņemu pārpilnības mentalitāti un beidzu sevi salīdzināt ar citiem

4.2.        es protu gan uzklausīt citus, gan izteikt savu viedokli (līdzsvarot drosmi un toleranci)

4.3.        es apsveru savus un citu cilvēku ieguvumus

4.4.        es veidoju abpusēja ieguvuma vienošanās

5.   Vispirms centies saprast, tad – tikt saprasts 5.1.         es zinu atšķirības starp autbiogrāfisku reakciju un protu klausīties empātiski

5.2.         es izprotu, ko nozīmē rīkoties ar cieņu un rīkoties tā, lai es tiktu saprasts

6.   Esi sinerģisks 6.1.        es novērtēju atšķirīgo un dažādību

6.2.        es protu atrast trešo alternatīvu

7.    Uzasini zāģi 7.1.        es protu sasniegt ikdienas personisko uzvaru, veltot laiku sev, lai attīstītos garīgi, emocionāli, fiziski, intelektuāli un sociāli (sirds, gars, ķermenis un prāts)
Emocionālais bankas konts Es zinu, kas ir ieguldījumi manā emocionālajā bankas kontā (EBK), man tuviem cilvēkiem, maniem klasesbiedriem

 

Kā pārmaiņu procesā “Līderis manī” var iesaistīties vecāki?

Par vecāku iesaistes veidiem lemj paši vecāki un izglītības iestādes pārmaiņu procesa ieviešanas komanda. Biežākie veidi, kā tas notiek:

 • tiek organizētas izglītojošas un praktiskas nodarbības par audzināšanas jautājumiem vai personiskās līderības konceptu;
 • vecāku pārstāvji var iesaistīties ieviešanas komandas darbā un īstenot dažādas aktivitātes;
 • iesaistoties Jauno līderu vecāku kluba piedāvātajās aktivitātēs (sākot ar 2021.gada martu).

 

Kas īsteno pārmaiņu procesu “Līderis manī” Latvijā?

Līderis manī ir licencēta darbība, kuru Latvijā vada Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”. Sīkāku informāciju var iegūt interneta vietnē www.vitae.lv. Procesa darbu administratīvi koordinē Ieva Kalniņa (e-pasts: ieva.kalnina.vitae@gmail.com).