BVĢ atbalsta grupa

Ja man būtu iespēja vēlreiz audzināt savu bērnu, Es vispirms radītu pašcieņu, bet māju pēc tam. Es pirkstus vairāk izmantotu zīmēšanai, nevis norādīšanai. Es mazāk aizrādītu, bet vairāk censtos piesaistīt. Es vairāk dotos pārgājienos un laistu pūķus debesīs. Es pārstātu tēlot nopietno, bet nopietni nodotos rotaļām. Es biežāk bristu cauri pļavām un vairāk lūkotos zvaigznēs. Es vairāk apskautu un mazāk raustītu. Es biežāk, lūkojoties uz zīli saskatītu ozolu. Es daudz retāk būtu stingra un biežāk ļautos, lai mani pārliecina. Es mazāk domātu par to, cik patīkami ir apzināties savu varu, bet vairāk tīksminātos par mīlestības spēku.

Diāna Lūmansa

Atbalsta grupa ir starpprofesionāļu komanda, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamajiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus un Balvu Valsts ģimnāzijas darbiniekus.

Atbalsta grupas mērķi – nodrošināt sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem, skolotājiem, sekmēt dažādu izglītojamo iekļaušanu izglītības procesā, palīdzēt veidot ģimnāzijā iekļaujošu vidi.

Atbalsta grupas sastāvs:

Direktores vietniece audzināšanas jomā – Daina Mediniece

Direktores vietniece – izglītības metodiķe – Valija Muldiņa

Sociālā pedagoģe – Violeta Pušpure

Izglītības psiholoģe – Ginta Keiša

Ģimnāzijas bibliotekāre – Vineta Muzaļevska

Ģimnāzijas medicīnas māsa – Līga Lapse