Metodiskais centrs

Balvu Valsts ģimnāzija veic pedagogu tālākizglītības un reģionālā metodiskā centra funkciju.

Metodiskā centra uzdevumi :

  • Sniegt Balvu, Rugāju un Baltinavas novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem metodisko atbalstu izglītības procesa organizēšanā pedagoģijas un skolvadības jautājumos.
  • Nodrošināt ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību reģiona izglītojamajiem un pedagogiem.
  • Atbalstīt izglītojamo sadarbību zinātniskās pētniecības jomā.
  • Nodrošināt pārmaiņām atbilstošu Balvu, Rugāju un Baltinavas novada vispārējas izglītības iestāžu pedagogu profesionālo pilnveidi, pieredzes popularizēšanu, organizējot kursus, seminārus, metodiskās dienas, meistarklases.

Metodiskās padomes reglaments ir pieejams šeit.

Skolotāju profesionālās pilnveides kursi Balvu Valsts ģimnāzijā

Šī gada 11.un 12.augustā Balvu Valsts ģimnāzijā notika kursi trīs novadu – Balvu, Rugāju un Baltinavas – pedagogiem. Pirmajā dienā skolotāji pilnveidoja zināšanas par diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju mācību procesā, savukārt otrajā dienā apguva profesionālās kompetences pilnveides programmu “Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai”. Kursus vadīja mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Anžela Sokolova.

Pirmajā kursu dienā skolotāji ieguva dziļāku izpratni par diferenciāciju un individualizāciju mācību procesā, kā arī par pašvadības prasmju attīstīšanu skolēniem. Lektore uzsvēra audzināšanas nozīmi, apgūstot mācību priekšmetus, kā arī dalījās pieredzē, kā veidot skolēnu motivāciju.

Otrajā kursu dienā tika sekmēta pedagogu izpratne par pārmaiņu ieviešanas nepieciešamību vērtēšanas procesā, par formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites lomu skolēnu snieguma uzlabošanā. Nodarbībās lektore dalījās ar dažādiem atgriezeniskās saites un formatīvās vērtēšanas paņēmieniem, kurus skolotāji turpmāk varēs izmantot savā darbā.

Skolotāji kursu nobeigumā atzina, ka šajās divās dienās ieguva vērtīgas zināšanas darbam ar jaunajām kompetencēm.

 

 

BVĢ organizētie kursi un semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

Veikta Balvu, Rugāju un Baltinavas novada pedagogu tālākizglītības pilnveide kompetenču apguves pieejā balstīta, inovatīva izglītības procesa organizēšanā, kā arī pedagoģijas un skolvadības jautājumos, tādējādi nodrošinot pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu un mācību metodiskā atbalsta sniegšanu .

 

Anna
Laura
Irēna
Mudīte

 

Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāju izstrādātās profesionālās kompetences pilnveides programmas un novadītie kursi starpnovadu skolotājiem

N. p.k.  Izstrādātā programma Pedagogs
1. ·         Mācīšanās lietpratībai latviešu valodā un literatūrā.

·         Pilnveidotā satura latviešu valodā un literatūrā ieviešana mācību procesā.

V.Muldiņa, I.Konivale
2. Mācīšanās lietpratībai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā. I.Konivale
3. ·         Pratībās balstītas izglītības akcenti sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

·         Mācību procesa didaktiskie modeļi mūsdienīgas izglītības apguvē.

·         Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

·         Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai (1918-1920)

I.Šaicāne
4. Mācīšanās lietpratībai dabas zinībās. Ā.Andrejava
5. Mācību satura un pieejas plānošana veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomā. J.Zakarīts
6. Mācību satura plānošana un īstenošana svešvalodā. Eva Zučika Kuzņecova
7. Kompetenču pieeja teātra mākslas mācību saturā. A. Dvinska

 2020. gads.

Nr.p.k. Organizētais pasākums ģimnāzijā Lektors
1. Tālākizglītības kursi starpnovadu skolotājiem Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai”

 

A.Sokolova
2. Tālākizglītības kursi starpnovadu skolotājiem “Caurviju kompetencēs balstīta mācību procesa izveide – darbs ar sevi un informācijas materiāliem efektīvas sadarbības organizēšanā A.Sokolova
3. Tālākizglītības kursi starpnovadu skolotājiem Mācību satura plānošana un īstenošana Krievu valodā. Natālija Garā

 

2019.gads.

Nr.p.k. Organizētais pasākums ģimnāzijā Lektors
1. Seminārnodarbība par Z paaudzi, tās pārstāvju vajadzībām un sociālajiem paradumiem, un komunikācijas īpatnībām, kā strādāt ar šiem bērniem.

 

Z.Rubene
2. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi: „Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana, mācību procesa diferenciācija un individualizācija” A.Sokolova
3. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi : „Digitālā pratība mācību procesa dažādošanai” L.Krūmiņa
4. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi : „Kā veidot uzdevumus, kas veicina skolēnu iedziļināšanos?” U.Dzērve
5. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi : Caurviju kompetencēs balstīta mācību procesa izveide – darbs ar sevi un informācijas materiāliem efektīvas sadarbības organizēšanā” A.Timermanis

J.Birzniece

6. Seminārnodarbība par personiskās līderības un efektivitātes jautājumiem mācību un klases stundās, izmantojot starptautiskās programmas „Līderis manī” pieeju un materiālus. Personalizācija. R. Ozols
7. Seminārnodarbība „Pārmaiņu domāšanas stratēģija zēnu un meiteņu audzināšanā, atbildība. Brieduma nosacījumi jauniešu dzīvē” A.Daume
8. „Emociju lauki un emociju „pultis”, sociālemocionālā mācīšanās, sevis iepazīšana, savu emociju vadīšana un paušana” A.Šteina

2018.gads.

Nr.p.k. Organizētais pasākums ģimnāzijā Lektors
1. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Personiskās līderības pamatprincipi pedagoga pedagoģiskajā darbībā” R.Ozols
2. Pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Mācību procesa didaktiskie modeļi mūsdienīgas izglītības apguvē” I.Šaicāne
3. Seminārnodarbība  starpnovadu sporta skolotājiem „Vērtības kā komandas veidošanas pamats. Individuālais darbs ar sportistiem. Sešas cilvēka pamatmotivācijas un piemēri darbam” M.Martinsons
4. Seminārnodarbība novadu apvienības skolotājiem „Starpdisciplināra un multidisciplināra pieeja mācību stundu veidošanā, frontālā darba metodes” K.Paisuma
5.  Seminārnodarbība novadu apvienības valodu skolotājiem un audzinātājiem „Publiskā runātāja tēls” A.Šteina
6. Seminārnodarbība Balvu, Baltinavas un Rugāju novada latviešu valodas un literatūras skolotājiem ” Nozīmīgākās pārmaiņas latviešu valodas priekšmeta sakarā, aktualitātes projekta izstrādē, tekstpratība un tekstveide kā nozīmīgs reformas satura aspekts, caurviju prasmes, starppriekšmetu saikne” A.Šalme