Skolas dokumenti

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas kārtība ir atrodama šeit.

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir pieejama šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamā daļa ir apskatāma šeit.

Balvu Valsts ģimnāzijas nolikums ir apskatāms šeit.

Balvu valsts ģimnāzijas 2021. – 2022. mācību gada otrā semestra pasākumu plāns ir apskatāms šeit.

Balvu valsts ģimnāzijas skolēnu uzņemšanas kārtība ir apskatāma šeit.

Prezentācijas vērtēšanas kārtība ir pieejama šeit!

Skolēnu pētniecisko darbu noteikumi ir atrodami šeit.

Mācību procesa organizēšanas kārtība Balvu Valsts ģimnāzijā 2021./2022. mācību gadam ir pieejama  šeit.

Video novērošanas kārtība ir pieejama  šeit.